Gameboid

Na nasze smart­fony moż­na znaleźć wiele ciekawych gier. Sta­ją się one jed­nak coraz prost­sze, krót­sze i płyt­sze. Dla spragnionych cza­sów, gdy gry na przenośne plat­formy miały prymi­ty­wną grafikę 2D a ich prze­jś­cie zaj­mowało co najm­niej kilka­naś­cie godzin, pow­stał Game­boid — świet­nie sprawu­ją­cy się emu­la­tor plat­formy Game Boy Advance na Androi­da. Jak się sprawu­je? Zapraszam do lek­tu­ry!