Budżetowa wersja BlackBerry Curve [Zapowiedź]

Dodano: 18.04.2012 Kategorie: Pozostałe modele telefonów, Zapowiedzi Tagi: , ,

RIM, fir­ma słyną­ca z prawdzi­wie rasowych tele­fonów biz­ne­sowych dopiero niedawno zaw­itała do Pol­s­ki ze swoim mod­elem Curvet. Tym­cza­sem Research In Motion zaprezen­towała właśnie spec­jal­ny, tańszy mod­el tej niezwyk­le pop­u­larnej słuchaw­ki.

Zbiór zdjęć głównej siedziby Apple [Galeria]

Dodano: 07.04.2012 Kategorie: Galeria, iPhone Tagi: , ,

Już nie raz do czynienia mieliśmy ze zdję­ci­a­mi wnętrz siedz­ib najwięk­szych firm na świecie takich jak Google, Nokia czy Face­book. Nigdy jed­nak nie opub­likowane zostały zdję­cia najszy­b­ciej rozwi­ja­jącej się firmy od lat z logiem nad­gryzionego jabł­ka.

Nowa wizja mobilnego Facebooka [Galeria]

Dodano: 06.04.2012 Kategorie: Aplikacje Android, Galeria Tagi: , ,

Pomi­mo niewielkiej pop­u­larnoś­ci Androi­da Ice Cream Sand­witch coraz więcej pro­du­cen­tów postanaw­ia dos­tosować swo­je aplikac­je pod kon­tem spójnoś­ci graficznej z sys­te­mem. To naprawdę świet­ny krok w stronę ujed­no­lice­nia Androi­da na czym bard­zo zależy gigan­towi z Moun­tain View. Z podob­ne­go założe­nia wyszedł pewien inter­nau­ta który postanow­ił zaprezen­tować światu swo­ją kon­cepcję Lodowo-Kanap­kowego Face­booka.

Pierwsze screeny przedstawiające nadchodzącego Symbiana Carla [Galeria]

Dodano: 31.03.2012 Kategorie: Galeria, Newsy, Nokia, Symbian^3 Tagi: , , ,

Wróż­by doty­czące śmier­ci Sym­biana z miesią­ca na miesiąc wyda­ją się być coraz mniej praw­dopodob­ne. Coraz liczniejsza ilość tele­fonów i coraz to liczniejsze aktu­al­iza­c­je samego sys­te­mu każą twierdz­ić że Sym­bian pokaże nam jeszcze na co go stać, tym­cza­sem na własne oczy zobaczyć może­my pier­wsze zrzu­ty ekranu pochodzące z najnowszej odsłony Sym­biana Car­la.

Samsung otwiera swój pierwszy sklep [Galeria]

Dodano: 30.03.2012 Kategorie: Galeria, Newsy, Samsung Tagi: , ,

Wyda­je się,że Sam­sung coraz bardziej papugu­je pomysły Apple, tym razem padło na sklep. Z pozoru taki sam pomysł wcale nie musi okazać się kradzieżą ale świet­ną inwest­y­cją oraz nowinką dla wszys­t­kich fanów Sam­sun­ga którzy zna­jdą w jed­nym miejs­cu wszys­tkie pro­duk­ty Sam­sun­ga. 

Gotuj z Galaxy Nexusem [Galeria]

Dodano: 28.03.2012 Kategorie: Android, Galeria, Samsung Tagi: , , ,

Jak zapewne wszyscy wiedzą, w internecie zna­j­du­je się mnóst­wo absurdal­nych rzeczy których nie da się log­icznie wytłu­maczyć. Dzisiejsza gale­ria jest równie absurdal­na jak choć­by zniszcze­nie nowego iPhone’a 4S w pop­u­larnym inter­ne­towym show “Will It Blend?” lecz w tym przy­pad­ku, mamy do czynienia przy­na­jm­niej z naprawdę ład­ną mod­elką. 

Pierwsze zdjęcia wykonane nowym iPadem [Galeria]

Dodano: 14.03.2012 Kategorie: Galeria, iPhone, Tablety Tagi: , , , , ,

Jak wszyscy zapewne wiedzą, aparat w iPadzie 2 gen­er­acji nie zach­wycał. W wielu przy­pad­kach służył jedynie jako atra­pa a nie narzędzie pozwala­jące uch­wycić chwilę na obra­zie. Apple zrozu­mi­ał swój błąd i postanow­ił go napraw­ić. Efekt koń­cowy stwor­zony aparatem w nowym iPadzie może­cie podzi­wiać w rozwinię­ciu wpisu.

Nowy, mocno odświeżony iPad [Zapowiedź]

Dodano: 08.03.2012 Kategorie: Galeria, iPhone, Newsy, Tablety, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

Dnia wczo­ra­jszego świat obiegła dłu­go oczeki­wana infor­ma­c­ja na tem­at nowego table­tu od Apple, dzisi­aj, tuż po wczo­ra­jszej kon­fer­encji wiemy już wszys­tko na jego tem­at. Liczne plot­ki zostały potwierd­zone na korzyść przyszłych użytkown­ików nowego iPa­da. Zaprasza­my do wpisu!

Oficjalne zdjęcia wykonane HTC One [Galeria]

Dodano: 05.03.2012 Kategorie: Android, Galeria, HTC Tagi: , , ,

HTC widząc niedawne wyczyny Nokii, a konkret­nie jej nowego smart­fonu posi­ada­jącego matrycę 41-megapik­seli i świeżej pre­miery iPhonea 4S ze świet­ną optyką postanaw­ia oczarować wszys­t­kich zapalonych ama­torów fotografii wypuszcza­jąc ser­ię przykład­owych zdjęć wyko­nanych swoim najnowszym dzieck­iem, HTC One. 

Nowe bliźniaki od LG [Video + Galeria]

Dodano: 02.03.2012 Kategorie: Galeria, LG, Newsy, Video, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

LG na tegorocznych tar­gach Mobile World Con­gress zaprezen­tował 2 nowe mod­ele urządzeń T375 i T385 różnią­cych się od siebie naprawę niewiele. LG T375 oraz T385 są w zasadzie iden­ty­czne, jedyną ich różnicą jest to, że T375 został wyposażony w dodatkowe miejsce na kartę SIM.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002