Jak­iś czas temu Google pod­jęło mało zrozu­mi­ałą decyzję i postanow­iło, że wyłączy usługę Google Read­er, która pozwala na mag­a­zynowanie newsów w jed­nym miejs­cu. Warto przy­pom­nieć, że Read­er przes­tanie ist­nieć od jutra.