Chy­ba wszyscy mod­derzy Androi­da kojarzą ROM MIUI — co praw­da iloś­cią opcji oraz wyda­jnoś­cią ustępu­je Cyanogen­Mod­owi, lecz posi­a­da jed­ną szczegól­ną cechę — wyjątkowy wygląd nakład­ki sys­te­mowej, która jest być może najpiękniejsza w całym świecie Androi­da. Jej nami­astką jest exDi­aler, odmieni­a­ją­cy okno kon­tak­tów.