CyanogenMod zainstalowany na ponad 10 milionach urządzeń

Dodano: 22.12.2013 Kategorie: Android, Newsy Tagi: , ,

nexusae0_cm

Najpop­u­larniejsza nie­ofic­jal­na dys­try­buc­ja Androi­da może się pochwal­ić nie­gas­nącą pop­u­larnoś­cią. Obec­nie napędza aż 10 mil­ionów różnych urządzeń!

CyanogenMod Installer zdjęty z Google Play

Dodano: 28.11.2013 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Newsy Tagi: , , , ,

CyanogenMod-Logo-700x450

Aplikac­ja Cyanogen­Mod Installer trafiła do Sklepu Play dwa tygod­nie temu, lecz już ter­az została ona usunię­ta ze sklepu z aplikac­ja­mi mobil­nego sys­te­mu Google’a. Dlaczego?

CyanogenMod Installer trafia do Google Play

Dodano: 13.11.2013 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Newsy Tagi: , ,

original

Cyanogen­Mod to najbardziej pop­u­lar­na nie­ofic­jal­na dys­try­buc­ja sys­te­mu Android. Od ter­az trafi do jeszcze szer­szego grona osób za sprawą aplikacji Cyanogen­Mod Installer, której zadaniem jest uproszcze­nie pro­ce­su insta­lacji.

Custom ROM‑y dla systemu Android — czy warto się nimi zainteresować?

Dodano: 21.09.2013 Kategorie: Android, Opinie, testy Tagi: , ,

hg

Android z racji swo­jej otwartoś­ci jest podat­ny na mody­fikac­je. W Internecie ist­nieje wiele grup, które tworzą własne wer­sje opro­gramowa­nia na smart­fony z tym sys­te­mem. Są to tak zwane Cus­tom ROM‑y. W tym wpisie postaram się wytłu­maczyć osobom, które nie miały z nimi do czynienia, czy rzeczy­wiś­cie warto się nimi zain­tere­sować.

Pie Controls — interesująca alternatywa dla przycisków ekranowych

Dodano: 14.04.2013 Kategorie: Android, Newsy, Opinie, testy, Testy Dailymobile.pl Tagi: , , , , , ,

ROM‑y Para­noid Android oraz Cyanogen­Mod posi­ada­ją ciekawą funkcję o nazwie Pie Con­trols. Pozwala ona na zastąpi­e­nie przy­cisków ekra­nowych znanych z Nexusów półkolistym (tudzież plack­owym) menu rozwi­janym z krawędzi ekranu.

Twórca Cyanogenmoda rezygnuje z pracy dla Samsunga

Dodano: 25.03.2013 Kategorie: Android, Newsy, Samsung Tagi: , , ,

Steve Kondik, twór­ca Cyanogen­Mo­da, pół­to­ra roku temu został zatrud­niony przez Sam­sun­ga w celu pra­cy nad opro­gramowaniem do jego nad­chodzą­cych smart­fonów. Ter­az, po pre­mierze Galaxy S4 postanow­ił porzu­cić swo­je zaję­cie, a Sam­sung stracił tym sposobem wyjątkowego pra­cown­i­ka.

Android 4.1.1 Jelly Bean na HTC Dream

Dodano: 10.08.2012 Kategorie: Android, HTC, Newsy, Video Tagi: , , , , , , , , ,

HTC Dream to pier­wszy tele­fon, który otrzy­mał sys­tem Android. Ma już za sobą 4 lata, co dla urządzeń mobil­nych jest ogrom­ną iloś­cią cza­su. Zdążyły one się drasty­cznie zmienić pod wzglę­dem wyda­jnoś­ci, lecz nawet to nie przeszkodz­iło cud­otwór­com z XDA przepor­tować na G1 Żel­ki!

Opcja przechowywania wielu kont użytkowników odkryta w Jelly Bean

Dodano: 05.08.2012 Kategorie: Android, Newsy, Samsung, Video Tagi: , , , ,

Spec­jal­iś­ci z XDA wzięli na warsz­tat Androi­da Jel­ly Bean i okaza­ło się, że została w nim ukry­ta opc­ja posi­ada­nia wielu użytkown­ików na podobieńst­wo “dużych” Win­dowsów. Nie trze­ba było dłu­go czekać, aby udało im się ją odblokować. Rzeczy­wiś­cie dzi­ała!

CyanogenMod 7.2 Realease Candidate wydany dla 70 urządzeń

Dodano: 19.03.2012 Kategorie: Android, Newsy Tagi: , ,

Wielu użytkown­ików posi­ada­ją­cych smart­fony czy table­ty z Androi­dem nie korzys­ta z wer­sji sys­te­mu dostar­c­zonego przez pro­du­cen­ta. Ogrom­na część tych urządzeń wyko­rzys­tu­je niezwyk­le pop­u­larnego Cyanogen­Mod­’a który doczekał się właśnie wer­sji 7.2 Release Can­di­date dostęp­nej dla 70 urządzeń. 

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002