Black­Ber­ry to w Polsce dość nis­zowy pro­du­cent smart­fonów. Oso­biś­cie znam tylko dwie oso­by, które na co dzień korzys­ta­ją z wyt­worów tej właśnie firmy. W 2013 roku być może jej pop­u­larność wzrośnie za sprawą nad­chodzącego sys­te­mu Black­Ber­ry 10, a pier­wszy smart­fon, który będzie z niego korzys­tał, już został uch­wycony na fotografi­ach.