[Recenzja] YOGA Free: 250 Poses & Yoga Classes — osobisty instruktor jogi na iOS

Dodano: 06.10.2012 Kategorie: Aplikacje iPhone, iPhone, Opinie, testy, Recenzje, Testy Dailymobile.pl Tagi: , , , ,

 

Jeśli upraw­ia­cie jogę bądź macie taki zami­ar, mam dla was świet­ną aplikację: YOGA Free: 250 Pos­es & Yoga Class­es. Jest to dar­mowy pro­gram dla iUrządzeń, który sprawi, że joga stanie się prost­sza i przy­jem­niejsza.

Pinterest otrzymał swoją wersję na Androida i iPada

Dodano: 15.08.2012 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, iPhone, Newsy Tagi: , , , , , , ,

Pin­ter­est jest aplikacją społecznoś­ciową, która umożli­wia wygodne dzie­le­nie się ciekawy­mi treś­ci­a­mi z inny­mi. Od dziś ma ona szan­sę pow­ięk­szyć grono swoich odbior­ców — otrzy­mała swo­ją odsłonę przez­nac­zoną dla iPadów oraz urządzeń z Androi­dem.

App Store to cmentarzysko aplikacji!

Dodano: 06.08.2012 Kategorie: Aplikacje iPhone, Gry, iPhone, Newsy Tagi: , , ,

App Store to doprawdy gigan­ty­czny sklep z aplikac­ja­mi dla iPhone’ów i całej resz­ty urządzeń z nad­gryzionym jabłkiem. Obec­nie jest tak mniej więcej 650 tysię­cy gier i pro­gramów. Dużo? Nawet bard­zo. Tylko co z tego, sko­ro wiele z nich nie było ściąg­nię­tych ani razu?

[Recenzja iOS] All-in YOGA: 300 Poses & Yoga Classes

Dodano: 25.07.2012 Kategorie: Aplikacje iPhone, iPhone, Recenzje Tagi: , , , ,

Joga

Czy wśród Was zna­j­du­ją się oso­by zain­tere­sowane tem­atyką jogi? Pode­jrze­wam, że nie będzie to zbyt duża gru­pa. Zatem jeśli chcesz się zachować jak prawdzi­wy hip­ster, zapraszam Cię do mojej offowej recen­zji bard­zo niemain­streamowej aplikacji o nazwie All-in YOGA: 300 Pos­es & Yoga Class­es!

iPhone aplikacje: Sympatia.pl — Dating App

Dodano: 09.07.2010 Kategorie: Aplikacje iPhone, iPhone Tagi: ,

Sympatia.pl na iPhone'a

Sym­pa­ty­czny por­tal, czyli Sympatia.pl wchodzi w świat tele­fonów komórkowych – jej głównym celem są posi­adacze tele­fonu Apple iPhone. To właśnie dla nich pow­stała najnowsza aplikac­ja o nazwie Sympatia.pl – Dat­ing App, którą może­cie ściągnąć za dar­mo z App Store.

Cytaty na iPhone’a — polska produkcja podbijająca AppStore

Dodano: 09.06.2010 Kategorie: Aplikacje iPhone, iPhone, Newsy Tagi: ,

iPhone cytaty

Cytaty na iPhone to aplikac­ja zaw­ier­a­ją­ca pon­ad 3000 staran­nie wyse­lekcjonowanych cytatów, pogrupowanych w 50 kat­e­go­ri­ach. Wszys­tkie cytaty zostały wybrane tak, aby odpowiadały naszym współczes­nym realiom. Cytaty na iPhone jest w pełni pol­skim pro­jek­tem, za który odpowiedzial­na jest fir­ma Soft­i­cal. Aplikac­ja cieszy się dużym zain­tere­sowaniem w App­Store.

Aplikacje iPhone: Street Museum — poznaj historię dzięki AR

Dodano: 29.05.2010 Kategorie: Aplikacje iPhone, iPhone, Newsy Tagi: , ,

strret museum

Street Museum

Niewąt­pli­wie AR, czyli Aug­ment­ed Real­i­ty to przyszłość w tele­fonach komórkowych. Rzeczy­wis­tość rozsz­er­zona (AR) to pow­iązanie obrazu rzeczy­wis­tego na ekranach naszych tele­fonów z obrazem dodatkowym (wyszuki­wanie punk­tów czy też nanosze­nie nowej warst­wy obrazu). Tak właśnie dzi­ała nowa aplikac­ja na iPhone’a  o nazwie Street Muse­um, czyli połącze­nie obrazu rzeczy­wis­tego z obrazem his­to­rycznym ulic Lon­dynu z 1966 roku.

iPhone App: Nagość powróciła w wielkim stylu

Dodano: 29.03.2010 Kategorie: Aplikacje iPhone, iPhone, Newsy Tagi: ,

nude-puzzle-iphone

Jak­iś czas temu admin­is­tra­torzy App Store dokon­ali czys­t­ki wszys­t­kich roz­bier­anych aplikacji na iPhone’a. Dłu­go nie trze­ba było jed­nak czekać na powrót tej idei – do App Store właśnie trafiły cztery gry w których ujrzymy nagość w wielkim sty­lu. Dodatkowym smaczkiem tego newsa jest stworze­nie tych aplikacji przez Pola­ka.

iPhone App: Bądź patriotą – wybierz aplikację Warsaw 1944

Dodano: 23.03.2010 Kategorie: Aplikacje iPhone, iPhone, Newsy Tagi: ,

warsaw-1944-iphone-app

Nie częs­to zdarza się by w App Store lądowała aplikac­ja tak bliska ser­cu polaków. Aplikac­ja War­saw 1944 na iPhone’a to zbiór infor­ma­cji na tem­at Pow­sta­nia Warsza­wskiego. Aplikac­ja ta posi­a­da zarówno część ilus­trowaną, jak i zbiór infor­ma­cji na tem­at Warsza­wy z 1944 roku.

iPhone App: Styropianowe piłkarzyki

Dodano: 22.03.2010 Kategorie: Aplikacje iPhone, Gry, iPhone, Video Tagi: , , ,

football-real-kick-iphone

Aplikac­ja Foot­ball Real Kick to zabaw­na gra na iPhone’a, która może przeis­toczyć się w prawdzi­wy mecz ligi mis­trzów. Gra wyko­rzys­tu­je maleń­ki pod­much powi­etrza, który wydawany jest przez głośnik tele­fonu — dzię­ki temu aplikac­ja może prze­suwać sty­ropi­anową kulkę po boisku piłkarskim. Aplikac­ja przez­nac­zona jest oczy­wiś­cie dla dwóch osób, a każ­da z nich może sobie wybrać kolor koszul­ki. Wystar­czy kliknąć przy­cisk KICK by z naszego głośnicz­ka wydostało się powi­etrze pod niskim ciśnie­niem, które umożli­wi prze­suwanie sty­ropi­anowej piłecz­ki po boisku. Gdy już strze­limy gola, klikamy przy­cisk GOAL. Aplikację Foot­ball Real Kick dla iPhone’a może­cie zobaczyć na video w dal­szej częś­ci — także tam zna­jdziecie link do itunes, gdzie może­cie ją zakupić za 0,99$.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002