Afera ze zmianą regulaminu Instagramu

Dodano: 21.12.2012 Kategorie: Android, iPhone, Newsy Tagi: , , , ,

Kil­ka dni temu został przed­staw­iony zmody­fikowany reg­u­lamin Insta­gra­mu, najpop­u­larniejszej mobil­nej aplikacji do dzie­le­nia się zdję­ci­a­mi. Jego nowa wer­s­ja nie spotkała się z pozy­ty­wną reakcją użytkown­ików. Nic dzi­wnego, gdyż sprowadza­ła ich do roli dojnych krów. Po repres­jach, fotografom udało się jed­nak wywal­czyć przy­wróce­nie poprzed­niego reg­u­laminu.

Facebook na Androida dostaje wydajnościowego kopa

Dodano: 14.12.2012 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Newsy Tagi: , , ,

Korzys­ta­jąc z Face­booka na Androidzie moż­na było odnieść wraże­nie, że chodzi on bard­zo topornie. Na szczęś­cie kom­pa­nia Zucker­ber­ga wprowadz­iła aktu­al­iza­cję, która zmienia ten nieprzy­jem­ny stan rzeczy.

Instagramowe szaleństwo — 10 milionów zdjęć w jeden dzień

Dodano: 25.11.2012 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, Newsy Tagi: , , , , ,

Insta­gram to niezwyk­le pop­u­lar­na aplikac­ja dostęp­na na iOS i Androi­da będą­ca por­talem społecznoś­ciowym dla wszelkiej maś­ci fotografów. Jej wielką siłą są użytkown­i­cy, którzy w czwartek, w dzień Dziękczynienia pobili reko­rd w iloś­ci zamieszc­zonych fotek — było ich pon­ad 10 mil­ionów.

Apollo, odtwarzacz z ROM-ów CyanogenMod dostępny w Google Play

Dodano: 20.11.2012 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Newsy Tagi: , , , , ,

Apol­lo to ofic­jal­ny odt­warza­cz dla urządzeń korzys­ta­ją­cych z Androi­da opar­tych na Cyanogen­modzie. Powszech­nie otrzy­mu­je on pozy­ty­wne recen­z­je od użytkown­ików. Ter­az czas na to, by poz­nała się z nim szer­sza gru­pa osób, gdyż trafił do wirtu­al­nego sklepu Androi­da.

gStrings Free — bardzo dokładny stroik do instrumentów muzycznych na Androida

Dodano: 03.11.2012 Kategorie: Android, Aplikacje Android Tagi: , , ,

gStrings to bard­zo przy­dat­na aplikac­ja przez­nac­zona dla muzyków, dzię­ki której stro­je­nie instru­men­tu stanie się proste i dokładne. Od ter­az może­cie pożeg­nać się z trady­cyjny­mi stroika­mi!

AppSales: upoluj okazje w Google Play!

Dodano: 21.10.2012 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Newsy Tagi: , ,

 

Jeśli częs­to kupu­jesz aplikac­je w Google Play, z pewnoś­cią spodo­ba Ci się App­Sales — ten spry­t­ny pro­gram pozwala zaoszczędz­ić sporo pieniędzy, gdyż wyświ­et­la obniż­ki cen w sklepie Google’a.

µTorrent Remote pojawia się w Marketplace

Dodano: 20.10.2012 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , ,

µTor­rent  to najpop­u­larniejszy klient do pobiera­nia tor­ren­tów dla kom­put­erów oso­bistych. Korzys­ta­ją­cym częs­to z tego pro­tokołu wymi­any plików z pewnoś­cią przy­da się aplikac­ja µTor­rent Remote pozwala­ją­ca na szy­b­ki podgląd swoich tor­ren­tów zawsze i wszędzie.

Pinterest otrzymał swoją wersję na Androida i iPada

Dodano: 15.08.2012 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, iPhone, Newsy Tagi: , , , , , , ,

Pin­ter­est jest aplikacją społecznoś­ciową, która umożli­wia wygodne dzie­le­nie się ciekawy­mi treś­ci­a­mi z inny­mi. Od dziś ma ona szan­sę pow­ięk­szyć grono swoich odbior­ców — otrzy­mała swo­ją odsłonę przez­nac­zoną dla iPadów oraz urządzeń z Androi­dem.

[Recenzja] exDialer — idealna książka telefoniczna

Dodano: 11.08.2012 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Opinie, testy, Recenzje, Testy Dailymobile.pl Tagi: , , , , , ,

Chy­ba wszyscy mod­derzy Androi­da kojarzą ROM MIUI — co praw­da iloś­cią opcji oraz wyda­jnoś­cią ustępu­je Cyanogen­Mod­owi, lecz posi­a­da jed­ną szczegól­ną cechę — wyjątkowy wygląd nakład­ki sys­te­mowej, która jest być może najpiękniejsza w całym świecie Androi­da. Jej nami­astką jest exDi­aler, odmieni­a­ją­cy okno kon­tak­tów.

Przegląd komunikatorów internetowych na Androida

Dodano: 05.08.2012 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Opinie, testy, Testy Dailymobile.pl Tagi: , , , , , , , , , ,

Tym razem udam się na poszuki­wa­nia najlep­szego najlep­szej aplikacji pozwala­jącej na inter­ne­towe roz­mowy z inny­mi. Czy uda mi się znaleźć komu­nika­tor ide­al­ny? Zapraszam do lek­tu­ry

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002