Gra na Nokie z Windows Phone która przeniesie cie do lat 90 [Video]

Dodano: 29.01.2012 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Gry, Nokia Tagi: , , ,

Nowe tele­fony Nokia Lumia dosta­ją znakomite recen­z­je. Wielu ludzi jest bard­zo zad­owolony z nowego kierunku roz­wo­ju który pod­jeła Noki w pró­bie odwróce­nia obec­nego spadek udzi­ału w rynku. Nokia żar­to­bli­wie poin­for­mowała niedawno że próbu­jąc polep­szyć swo­ją sytu­ację na rynku  nie zapom­i­na o kluc­zowych ele­men­tach w tele­fonie i że w każdym tele­fonie pod znakiem Nokii naprawdę potrzeb­ny jest stary i dobry “Snake”. 

Counter-Strike dla Androida [Video + Galeria + Download]

Dodano: 24.01.2012 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Gry, Tablety Tagi: , , ,

Każdy kto choć przy­na­jm­niej kil­ka razy w życiu zagrał w grę na kom­put­erze z pewnoś­cią słyszał o Counter-Strike. Grze w którą od wielu lat gra­ją tysiące graczy z całego świa­ta. Kwest­ią cza­su stał się fakt przepor­towa­nia gry na urządzenia mobilne. Dzię­ki nieza­leżnym twór­com społecznoś­ci XDA Dev wszyscy użytkown­i­cy tele­fonów i tabletów z Androi­dem mają szan­sę zagrać w grę na swoich urządzeni­ach gdzie tylko zechcą

Efekty specjalne jak w Hollywood w filmach z twojego iUrządzenia [Video]

Dodano: 27.12.2011 Kategorie: Aplikacje iPhone, iPhone, Newsy, Video Tagi: , ,


Nowa, niesamowi­ta aplikac­ja dostęp­na na urządzenia z iOS na pokładzie zmieni twój zwykły filmik w prawdzi­wy film akcji!

Oxford English Dictionary – najlepszy słownik angielskiego na Symbiana S60v5

Dodano: 27.05.2009 Kategorie: Aplikacje S60v5, Nokia, Samsung Tagi: , , , , ,

dictionary-symbian-nokia-5800-xpressmusic

Słown­i­ki wydawane przez Oxford cieszą się dużym  powodze­niem wśród osób uczą­cych się języ­ka ang­iel­skiego. Tym razem przy­go­towany został świet­ny zestaw słown­i­ka języ­ka ang­iel­skiego wraz z wymową na urządzenia mobilne wyposażone w sys­tem oper­a­cyjny Sym­bian S60v5 (Nokia 5800 Xpress­Mu­sic, Nokia N97, Sam­sung i8910 Omnia HD).

Nie jest to jed­nak słown­ik pol­sko — ang­iel­s­ki, czy ang­iel­sko — pol­s­ki, więc trze­ba uznać , że jest on przez­nac­zony raczej dla tych co potrafią już w jakimś stop­niu oper­ować językiem ang­iel­skim. Aplikac­ja ta jest rzeczy­wiś­cie god­na uwa­gi i może­my być raczej pewni, że jest to jed­na z najlep­szych pozy­cji w seg­men­cie słown­ików językowych.

Martwi nieste­ty tylko jeden fakt — cena Audio Con­cise Oxford Eng­lish Dic­tio­nary and The­saurus — czyli za cały zestaw to 39,99 €. Ist­nieje jed­nak możli­wość przetestowa­nia tej aplikacji w 30 dniowej wer­sji tri­al (link).  Nieste­ty te pozy­c­je nigdy do tanich nie należały i trze­ba się liczyć w takim przy­pad­ku ze sporym wydatkiem, ale chy­ba warto bo wer­sje książkowe tego zestawu nie są o wiele tańsze. Aplikację może­my zakupić tutaj.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002