Pierwszy oficjalnie zaprezentowany smartfon nagrywający filmy 4K — Acer Liquid S2

Dodano: 02.09.2013 Kategorie: Android, Newsy, Pozostałe modele telefonów Tagi: , ,

liquids2

Od dłuższego cza­su mówi się o tym, że Sony Xpe­ria i1 Hona­mi ma wnieść do smart­fonów możli­wość nagry­wa­nia filmów 4K. Japończy­cy nie mają tym razem szczęś­cia, gdyż tytuł pier­wszego smart­fona nagry­wa­jącego filmy w takiej rozdziel­czoś­ci ode­brał mu Acer za sprawą tableto­fona Liq­uid S2.

Acer Liquid C1 — atomowy średniak

Dodano: 04.02.2013 Kategorie: Android, Newsy, Pozostałe modele telefonów Tagi: , , , , ,

 

Oto Acer Liq­uid C1 — najnowszy owoc współpra­cy Acera z Intelem. Jest to ciekawa propozy­c­ja dla osób potrze­bu­ją­cych dobrego, choć nie szoku­jącego swo­ją ceną smart­fona.

Acer V360 na zdjęciach — smartfon z ekranem 4,5″ dla audiofili

Dodano: 21.12.2012 Kategorie: Android, Galeria, Newsy, Pozostałe modele telefonów, Zapowiedzi Tagi: , , ,

Acer, znany pro­du­cent lap­topów, wypro­dukował już kil­ka smart­fonów pracu­ją­cych na Androidzie. Nieste­ty, nie zyskały one wielkiej pop­u­larnoś­ci. Czy z V360 będzie inaczej?

Acer Liquid Glow [Zapowiedź + Galeria]

Dodano: 24.02.2012 Kategorie: Android, Newsy, Pozostałe modele telefonów, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

 

Acer zaczy­na robić na mnie coraz więk­sze wraże­nie, tworzy naprawdę ciekawe i ładne smart­fony czego dowo­dem jest ostat­nia nagro­da w prestiżowym konkur­sie iF design 2012. Dziś świat ujrzał zapowiedź kole­jnego high­en­dowego smart­fonu od Acera.

 

Acer CloudMobile wygrywa nagrodę przed oficjalną prezentacją telefonu

Dodano: 11.02.2012 Kategorie: Android, Pozostałe modele telefonów Tagi: , , ,

Acer znalazł ciekawy sposób na tworze­nie szu­mu wokół swo­jego nad­chodzącego smart­fona o nazwie Cloud­Mo­bile z Androi­dem Ice Cream Sand­witch. Tele­fon nie został jeszcze zaprezen­towany lecz mimo to nie przeszkodz­iło to mu w wygra­niu prestiżowej nagrody iF design 2012 w uzna­niu za niezwyk­le ory­gi­nal­ny wygląd tele­fonu. 

Prezentacja telefonu Acer M900

Dodano: 17.05.2009 Kategorie: Pozostałe modele telefonów, Windows Mobile, Zapowiedzi Tagi: ,

acer-m900-7

Acer M900 to kole­jny Smart­phone, po Acerze DX900, wyposażony w sys­tem Win­dows Mobile Pro­fes­sion­al 6.1. Nowy mod­el — M900 to bard­zo rozbu­dowany tele­fon, speł­ni­a­ją­cy funkcję mini kom­put­era — paki­et Office, rozbu­dowane funkc­je sys­te­mu Win­dows, znane choć­by z kom­put­erów, dodatkowo GPS i aparat 5 megapik­sela.

Acer DX900 — pierwszy Dual SIM w Windows Mobile (video)

Dodano: 06.05.2009 Kategorie: Pozostałe modele telefonów, Windows Mobile Tagi: ,

acer-dx900

Acer DX900 to mod­el tele­fonu bard­zo ciekawy z racji na połącze­nie sys­te­mu oper­a­cyjnego Win­dows Mobile 6.1 Pro­fes­sion­al z obsługą Dual SIM. Rozwiązanie to jest innowa­cyjne, ponieważ jest to pier­wszy mod­el tele­fonu z wbu­dowanym Win­dowsem, który zarazem obsługu­je możli­wość korzys­ta­nia z dwóch kart SIM jed­nocześnie (Dual SIM).

Poza możli­woś­ci­a­mi czys­to tech­niczny­mi, tele­fon ten został wyposażony także w szereg nowoczes­nych rozwiązań. Acer DX900 posi­a­da GPS‑a, WiFi czy rozbu­dowany odt­warza­cz audio. Poza tym mod­el ten posi­a­da rozwiąza­nia czys­to biz­ne­sowe — orga­niz­er, klient pocz­ty (Out­look Mobile) i wszys­tkie inne dodat­ki, które może­my znaleźć w sys­temie Win­dows Mobile 6.1 Pro­fes­sion­al. DX900 posi­a­da wbu­dowany aparat foto 3,2 megapik­sela — twór­cy nie kładli nacisku na ten ele­ment tele­fonu, co jest dość powszech­nym rozwiązanie w tele­fonach klasy biznes.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002