Platforma Windows Phone staje się coraz bardziej popularna — deweloperzy potwierdzają

Dodano: 05.09.2012 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , ,

Nokia Lumia 920 apps

Nowa gen­er­ac­ja wyjątkowych aplikacji przez­nac­zonych spec­jal­nie do smart­fonów Nokia Lumia z tech­nologią fotograficzną Pure­View, NFC i zin­te­growaną usługą Nokia Mapy — tak właśnie prezen­tu­ją się najnowsze smart­fony Nokia Lumia 920 i Nokia Lumia 820. Dewelop­erzy mają coraz więcej możli­woś­ci by stworzyć ide­alne aplikac­je na plat­for­mę Win­dows Phone. Zobaczmy na co może­my liczyć, czyli krót­ki przegląd ciekawych aplikacji na Win­dows Phone tem­aty­cznie uporząd­kowane.

Nokia Lumia 920 i Lumia 820 — wysokiej jakości zdjęcia [hands on]

Dodano: 05.09.2012 Kategorie: Galeria, Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , ,
Nokia Lumia 920 vs Nokia Lumia 820 photo

Nokia Lumia 920 vs Nokia Lumia 820

Oczy­wiś­cie dziś miała miejsce pre­miera dwóch wspani­ałych smart­fonów Nokii — Nokia Lumia 820 i Nokia Lumia 920. We wcześniejszych wpisach zobaczyć mogliś­cie ofic­jalne zdję­cia pro­du­cen­ta. Ter­az chci­ałbym Was zaprosić na zobaczenia, jak w rzeczy­wis­toś­ci prezen­tu­ją się te dwa nowe mod­ele Nokia Lumia.

Nokia Lumia 920 — oto nowy król

Dodano: 05.09.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , ,

Na dzisiejszej kon­fer­encji Nokii zaprezen­towany został nowy flagowiec Finów — Nokia Lumia 920, znany wcześniej jako Nokia Lumia Phi. Trze­ba przyz­nać, że posi­a­da rewela­cyjne możli­woś­ci fotograficzne, a nie jest to jego jedyny atut. W tym tekś­cie postaram się nieco przy­bliżyć to urządze­nie.

Przeciek dnia: specyfikacja smartfona Nokia Lumia 920

Dodano: 04.09.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Winodws Phone 7, Zapowiedzi Tagi: , , ,

Prze­ciek na dziś? Proszę bard­zo! Dziś przed­staw­ię specy­fikację topowego Win­dows Phone’a 8, jakim jest Nokia Lumia 920. Czy okaże się prawdzi­wa, dowiemy się już jutro.

Topowa Nokia Lumia na prawdziwych zdjęciach — wygląda świetnie!

Dodano: 01.09.2012 Kategorie: Galeria, Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

Od jakiegoś cza­su na naszej stron­ie co chwila pojaw­ia­ją się jakieś prze­cie­ki. W końcu tym razem może­my pokazać Wam zdję­cia niez­nanej do tej pory Lumii, które zda­ją się być całkowicie aut­en­ty­czne.

Jeszcze jeden przeciek! Nokia Lumia 820 i Nokia Lumia 920 PureView na materiałach prasowych

Dodano: 31.08.2012 Kategorie: Galeria, Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

Licz­ba prze­cieków doty­czą­cych nad­chodzą­cych Win­dows Phone’ów 8 Nokii zwięk­sza się prak­ty­cznie z każdym dniem. Dziś nie jest inaczej — oto rzekome grafi­ki pra­sowe przed­staw­ia­jące smart­fony Nokia Lumia 820 i Nokia Lumia 920.

Nadchodząca Lumia drugiej generacji zauważona w biurze patentowym

Dodano: 24.08.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

Tajem­niczy żół­ty pro­to­typ Lumii, który już jak­iś czas temu zaw­itał na nasze łamy, praw­ie na pewno będzie jed­ną z nad­chodzą­cych Nokii opar­tych na Win­dows Phone 8. Wiemy już, jak będzie wyglą­dał za sprawą szkiców.

Kilka nowych Nokii na horyzoncie – Lumia 910, 920, 950,1001 oraz Nokia 510 i 805

Dodano: 10.07.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , ,

Nokia Lumia 910 leak

Poprzez narzędzie dla devel­op­erów wykry­to kil­ka zapowiada­ją­cych się mod­eli Nokii. Praw­dopodob­nie będą to smart­fony Nokia Lumia choć możli­we są też mod­ele z sys­te­mem Sym­bian.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002