iWooble — zatrząść swoim… HTC

Dodano: 04.06.2009 Kategorie: Aplikacje - pozostałe, HTC, Video Tagi: , , ,

iwobble-htc

iWob­ble to aplikac­ja dla miłośników HTC i czegoś jeszcze:) Przyz­nam się, że śmiesz­na ta aplikac­ja i rozbawi pewnie nie jed­no grono facetów. iWob­ble została stwor­zona na potrze­by HTC Touch HD, ale głów­na potrze­ba kry­je się w męs­kich genach:) Jest to podob­ny pro­gram do iPhone iBoob, która już jak­iś czas temu został stwor­zony na iPhone’a.

iWob­ble nieste­ty jeszcze nie zostało udostęp­nione, ale jak może­my przeczy­tać na tym forum (link) będzie moż­na ją pobrać praw­dopodob­nie pod koniec tygod­nia.

Zobacz jak wyglą­da iWob­ble na demon­stra­cyjnym video.

Galeria zdjęć: HTC Touch Pro2 vs iPhone

Dodano: 01.06.2009 Kategorie: Galeria, HTC, iPhone, Newsy Tagi: , , ,

htc-touch-pro2-vs-iphone-3g-pictures-zdjecie-01

Na blogu pikoblog.com doko­nano porów­na­nia dwóch mod­eli tele­fonów HTC Touch Pro2 vs iPhone. Zarówno pier­wszy uty­tułowany mod­el — iPhone, jak i dru­gi, który dopiero sta­je w szran­ki z najlep­szy­mi — HTC Touch Pro2 wzbudza­ją wiele emocji wśród znaw­ców tem­atu, ale i nie tylko. O nowym mod­elu HTC pisałem już wcześniej, dziś warto zobaczyć jak prezen­tu­ją się te dwa mod­ele na bard­zo dobrze wyko­nanych fotografi­ach.

Zapraszam do przeglą­da­nia galerii HTC Touch Pro2 kon­tra iPhone.

Zdjęcia telefonu HTC Touch Pro2

Dodano: 30.05.2009 Kategorie: Galeria, HTC, Zapowiedzi Tagi: , ,

htc-touch-pro2-pictures-7

Zdję­cia najnowszego mod­elu HTC Touch Pro2. Mod­el ten nie tylko świet­nie prezen­tu­je się wiz­ual­nie — jest podob­ny nieco do Nokii 5800 Xpress­Mu­sic, ale ma mniej toporne ksz­tał­ty i jest bardziej ele­ganc­ki za sprawą sre­brnych wykończeń. Touch Pro2 został wyposażony w sys­tem Win­dows Mobile Pro­fes­sion­al 6.1, WiFi, GPS, a także pro­ce­sor o szy­bkoś­ci 528 MHz. Tele­fon posi­a­da dwa aparaty — przed­ni VGA, tyl­ni 3,2 megapik­sela. Mod­el ten jest wyposażony także w czu­jnik ruchu i rozbu­dowane aplikac­je rodem ze sta­jni HTC.

Zapraszam do przeglą­da­nia galerii zdjęć tele­fonu HTC Touch Pro2.

HTC Dream vs iPhone — zabawne porównanie

Dodano: 19.05.2009 Kategorie: HTC, iPhone, Newsy Tagi: , ,

HTC Dream, czyli przenosząc na pol­s­ki język — Era G1 w zabawnym porów­na­niu z tele­fonem iPhone. Czyż­by iPhone musi­ał się aż tak spocić w tej rywal­iza­cji — zobacz sam fun sto­ry:)

era-g1-vs-iphone-zdjecieVia

Jak wygląda HTC Magic — nowy telefon z Androidem? (video)

Dodano: 29.04.2009 Kategorie: Android, HTC, Newsy, Zapowiedzi Tagi: ,

android-magic

HTC Mag­ic to nowy tele­fon z sys­te­mem oper­a­cyjnym Android. Tele­fon jest dostęp­ny już w sprzedaży na zachodzie europy — między inny­mi w Wielkiej Bry­tanii i Hisz­panii. Mag­ic będzie dostęp­ny w Polsce w sieci Plus GSM, ponieważ mod­el ten jest zarez­er­wowany dla sieci Voda­fone, do której należy również Plus.

Powiem szcz­erze, że HTC Mag­ic bardziej przy­padł mi do gus­tu, niż jego poprzed­nik HTC Dream (znany również jako Era G1), który posi­adał nie miłe dla oka, toporne ksz­tał­ty. Jeśli chodzi o specy­fikac­je tech­niczną oba mod­ele zasad­nic­zo nie różnią się od siebie niczym.

Video zostało nakrę­cone na Mobile Bar­camp w Dreźnie. Bard­zo dobre nagranie, tylko moim zdaniem oso­ba prezen­tu­ją­ca ten tele­fon cier­pi chy­ba na ADHD:)

Via

Zeemote JS1 — bezprzewodowy kontroler do gier dla Era G1 (video)

Dodano: 07.04.2009 Kategorie: Akcesoria - pozostałe, Android, HTC, Newsy Tagi: , , ,

g1-zeemote-20090406-500

Zeemote JS1 to bezprze­wodowy kon­trol­er do gier. Skierowany on jest głównie do pasjonatów gier, w których należy dosyć dużo oper­ować klaw­iaturą lub joy­stick­iem tele­fonu. Doty­chczas ten wspo­ma­gacz gier był wyko­rzys­tany w starszych mod­elach tele­fonów komórkowych. Tym razem pro­jek­tan­ci Zeemote JS1 dos­tosowali go na potrze­by najnowszego tele­fonu z Androi­dem — Era G1 (HTC Dream). Bezprze­wodowy Joy­stick łączy się z tele­fonem dzię­ki tech­nologii Blue­tooth.

Poniższe video ukazu­je przykład­owe funkcjonowanie Zeemote JS1 dla Era G1.

Prezentacja telefonu HTC Snap (foto + video)

Dodano: 04.04.2009 Kategorie: HTC, Newsy, Zapowiedzi Tagi:

htc-snap

HTC Snap został ofic­jal­nie zaprezen­towany na tar­gach CTIA 2009 w Las Vegas. Chci­ałbym nieco bardziej przy­bliżyć syl­wetkę tego właśnie mod­elu.

HTC Snap to tele­fon typu Smart­phone i posi­a­da typowy, jak na mod­ele w tej klasie, wygląd zewnętrzny — a więc klaw­iatu­ra typu QWERTY, która jest pros­ta w użytkowa­niu. Pon­ad­to duży, wygod­ny ekran — choć w przy­pad­ku tego mod­elu ekran wyda­je się troche mało prak­ty­czny — wyglą­da tak jak­byśmy nor­mal­ny ekran w tele­fon komórkowy oglą­dali w poziomie. W przy­pad­ku Snap ekran posi­a­da rozdziel­czość 240x320 (2,4 cala). To co jed­nak będzie wyróż­ni­ać tego smart­phona spośród innych mod­eli to jego wymi­ary — grubość — tylko 12mm rzeczy­wiś­cie jest imponu­ją­cym wynikiem i wpły­wa pozy­ty­wnie na este­tykę tego tele­fonu.

Tele­fon został wyposażony w stan­dar­d­owe dodat­ki, jak na tele­fon tej klasy - WiFi, GPS czy HSDPA. Cieszy bard­zo obec­ność WiFi w tym mod­elu, ponieważ jest to niezwyk­le ważny i prak­ty­czny dodatek w tele­fonie. Sys­tem oper­a­cyjny tele­fonu to Win­dows Mobile 6.1 z pro­ce­sorem 528MHz — zapew­ni­a­ją­cy sta­bil­ność i szy­bkość dzi­ała­nia sys­te­mu. Wśród nowych rozwiązań może­my tutaj znaleźć funkcję zwaną Inner Cir­cle pozwala­jącą na bardziej sprawną obsługę skrzyn­ki odbior­czej e‑maili.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002