Trzy odsłony iPhone’a już w czerwcu

Dodano: 29.04.2009 Kategorie: iPhone, Zapowiedzi Tagi:

iphonetablet

Moż­na powiedzieć, że cały świat czeka na 8 czer­w­ca, choć wielu z Nas nie zda­je sobie sprawy, że praw­dopodob­nie w tym dniu zostanie zaprezen­towany najnowsze dzieło firmy Apple, czyli nowy iPhone.

iPhone to nie tylko tele­fon, moż­na powiedzieć, że iPhone to pewnego rodza­ju kult, trend w najnowszym świecie GSM. Tele­fon zre­wolucjoni­zował rynek tele­fonii komórkowej i po dziś dzień może pochwal­ić się najwięk­szą sprzedażą na naszym glo­bie.

Wielu jed­nak czeka na nową wer­sje tego tele­fonu. Ma ona być pro­dukowana w trzech różnych wer­s­jach, skierowanych do określonych grup klien­tów. Pier­wsza wer­s­ja iPhone’a to klasy­czny następ­ca iPhone’a 3G, wraz z wszys­tki­mi innowac­ja­mi tech­no­log­iczny­mi. Praw­dopodob­nie będzie to też najbo­gat­sza z wer­s­ja tego tele­fonu.

Dru­ga odsłona tele­fonu iPhone to tzw. nisko-budżetówka, posi­ada­ją­ca pod­sta­wowe funkc­je pier­wszej wer­sji, opisy­wanej powyżej. Praw­dopodob­nie mod­el ten będzie obsługi­wał tylko EDGE i obsłu­ga nie zostanie rozwinię­ta na inne stan­dardy.

Pozostałe wiadomości

T‑Mobile świętuje sprzedaż miliona telefonów G1

Dodano: 24.04.2009 Kategorie: Android Tagi:

t-mobile_g1

T‑Mobile G1, kryją­cy się w naszym kra­ju pod nazwą Era G1 lub też Google G1 świę­tu­je sprzedaż swo­jego mil­ionowego tele­fonu komórkowego. G1, opar­ty o innowa­cyjny sys­tem oper­a­cyjny Android został wprowad­zony do sprzedaży 6 miesię­cy temu. Wydarze­nie to nie było­by może sukce­sem, gdy­by nie to, że jest to pier­wszy tele­fon z Androi­dem — moż­na powiedzieć więc, że jest to pewnego rodza­ju pro­dukt testowy, do którego rynek musi się przekon­ać.

Miliard pobrań aplikacji dla iPhone’a z App Store

Dodano: 24.04.2009 Kategorie: Aplikacje iPhone, iPhone, Newsy Tagi: ,

one-billion-apps

App Store to wirtu­al­ny sklep umożli­wia­ją­cy zakup, a także pobieranie dar­mowych aplikacji na tele­fon iPhone oraz na iPod Touch. Sklep ma się czym poszczy­cić — od wczo­raj świę­tu­je pon­ad mil­iard pobranych aplikacji ze swego sklepu.

App Store został otwarty 11 lip­ca 2008 — czyli w ciągu 9 miesię­cy zdołał prak­ty­cznie całkowicie opanować rynek aplikacji dla iPhone’a . Dodatkowa imponu­ją­ca licz­ba to pon­ad 25 tyś. samych aplikacji zna­j­du­ją­cych się w wirtu­al­nym sklepie. Jak przyz­na­ją man­agerowie, mil­iar­dowa aplikac­ja to kamień milowy w sta­jni Apple, która ma spowodować jeszcze szyb­szy wzrost pop­u­larnoś­ci sklepu.

Należy tylko pograt­u­lować i czap­ki z głów Panowie z Sym­biana 🙂

Via

Darmowe tapety dla telefonu iPhone

Dodano: 21.04.2009 Kategorie: iPhone, Tapety iPhone Tagi: ,

134

Dziś przed­staw­iamy kole­jny zbiór 20 ciekawych tapet na Apple iPhone 2G i Apple iPhone 3G. Jak zwyk­le w dziale tym prezen­tu­je­my tapety, które moż­na pobrać na swój tele­fon komórkowy całkowicie za dar­mo.

Instrukc­ja obsłu­gi:
Poniżej zaprezen­towal­iśmy 20 miniatur tapet na Twój tele­fon, ale żeby poprawnie dzi­ałały należy na nie kliknąć tak by pozostała sama tape­ta na stron­ie. Następ­nie klikamy prawym przy­ciskiem mysz­ki i wybier­amy “zapisz obrazek jako…”. Gdy zapisze­my już wybraną tapetę na dysku kom­put­era należy ją prze­nieść do pamię­ci tele­fonu.

Kolejny chiński klon — T‑Mobile G1

Dodano: 20.04.2009 Kategorie: Android, HTC, Newsy Tagi: ,

t-mobile-g1-clone-06.jpg

Co jak­iś czas przed­staw­iam kole­jne tele­fony z rynku azjaty­ck­iego, które są nieau­t­en­ty­czny­mi rep­lika­mi ory­gi­nal­nych mod­eli tele­fonów, które moż­na zamówić poprzez sklep inter­ne­towy. Zazwyczaj podra­bi­ane są tele­fony znanych marek, takich jak: Nokia, Apple czy Sony Eric­s­son. Tym razem inżynierowie z kra­ju środ­ka podro­bili tele­fon T‑Mobile G1. Wygląd nie różni się prak­ty­cznie niczym od ory­gi­nału — zresztą zobacz­cie sami.

Leaf Trombone — hitem na iPhone’a? (video)

Dodano: 15.04.2009 Kategorie: Aplikacje iPhone, iPhone Tagi: ,

100132_trambone

Leaf  Trom­bone to nowa aplikac­ja muzy­cz­na na iPhone’a zaprezen­towana już pod­czas kon­fer­encji  przed­staw­ia­jące nowe opro­gramowanie na jabłuszkowy tele­fon. Wtedy wzbudz­iła gromkie brawa wśród wid­owni — jak będzie ter­az, gdy aplikację może­my pobrać na iTunes app store ?

Sam jestem ciekaw, ponieważ co jak­iś czas pokazu­ją się nowe muzy­czne aplikac­je dla tego tele­fonu, jed­nak ja wychodzę z założe­nia, że jeśli ktoś nie był doty­chczas zain­tere­sowany by tworzyć muzykę lub grać na jakimś instru­men­cie to dzię­ki Leaf  Trom­bone raczej się nie przekona by zmienić swo­je muzy­czne upodoba­nia. Po pier­wsze jest to nadal trochę mało prak­ty­czne — wszys­tko opiera się zazwyczaj o dotykowy ekran, który ma nam zastąpić prawdzi­wy instru­ment, dru­ga sprawa to nien­at­u­ral­ny — cyfrowy dźwięk wydoby­wa­ją­cy się z naszego “instru­men­tu”. Zresztą sprawa gus­tu — ter­az możesz ocenić to sam — video.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002