Nokia Handwriting Calculator — ciekawy kalkulator dla telefonu Nokia 5800 XpressMusic

Dodano: 02.04.2009 Kategorie: Aplikacje S60v5, Newsy, Nokia Tagi: , , , ,

handwriting_calculator_1

Nokia Hand­writ­ing Cal­cu­la­tor to najnowsza aplikac­ja dostęp­na na Beta Labs. Tym razem twór­cy pro­jek­tu zwró­cili się w stronę tele­fonów z sys­te­mem oper­a­cyjnym Sym­bian S60v5 - Nokia 5800 Xpress­Mu­sic, ale także pro­gram będzie obsługi­wany przez takie tele­fony jak: Nokia N800 i Nokia N810.

Jak moż­na się domyśleć aplikac­ja stwor­zona jest do wykony­wa­nia mniej lub bardziej skom­p­likowanych zadań matem­aty­cznych, dostęp­nych z poziomu komórkowego kalku­la­to­ra. Innowac­ja jed­nak pole­ga na tym, że tym razem dzi­ałań nie wpisu­je­my trady­cyjnie za pomocą klaw­iatu­ry tele­fonu, ale zapisu­je­my je na dotykowym ekranie naszego tele­fonu. Jest to o tyle wygodne i ciekawe rozwiązanie, że pozwala w szy­b­ki łatwy sposób uzyskać wynik dzi­ała­nia, tak jak­byśmy mieli je zapisać na kartce papieru, a wynik pokazu­je się sam.

Aplikację może­my pobrać za dar­mo tutaj.

Oficjalna reklama telefonu Nokia E75 i Nokia E63

Dodano: 02.04.2009 Kategorie: Newsy, Nokia Tagi: ,

nokia-e751-496x337

Wczo­raj przed­staw­ial­iśmy najnowszy tele­fon Nokii, który już 7 kwiet­nia będzie miał ofic­jal­ną pre­mierę w Polsce — Nokia E75.

Na ofic­jal­ny spot reklam­owy przy­go­towany przez Nok­ię dołąc­zony został także dru­gi mod­el tele­fonu, który jest już obec­ny w ofic­jal­nej sprzedaży na rynku pol­skim — jest Nokia E63.

Nokia E63 częs­to nazy­wana jest mod­elem tele­fonu dla ubogich biz­nes­menów, choć cena wcale nie wskazu­je, że tele­fon należy do tanich. Jak może­my zauważyć w reklamie mod­el ten został wyposażony w klaw­iaturę typu QWERTY, co ma wpływ na nieco więk­sze wymi­ary słuchaw­ki. E63 posi­a­da także słabej jakoś­ci aparat 2 megapik­sela i rozbu­dowane możli­woś­ci pod wzglę­dem paki­etów biurowych. Z ważniejszych danych tech­nicznych tele­fonu należy także wymienić WiFi i HSDPA. Tele­fon pracu­je na sys­temie oper­a­cyjnym Sym­bian S60v3.

Jego przy­bliżona cena w Polsce to od 750 do 1200 zł.

Zaprasza­my do obe­jrzenia reklamy Nokii E75 i E63.

Gigantyczna Nokia 5800 XpressMusic w Belgii (video)

Dodano: 02.04.2009 Kategorie: Newsy, Nokia Tagi: ,

iwindow-nokia1

W mieś­cie Antwerp w Bel­gii pow­stał inter­ak­ty­wny kiosk, w którym może­my się pobaw­ić najnowszym tele­fonem Nokii 5800 Xpress­Mu­sic. Nowin­ka nie była­by raczej ciekawa gdy­by nie to, że tele­fon jest nieco mniejszy niż wzrost prze­cięt­nego człowieka. Całość rzeczy­wiś­cie robi wraże­nie i z pewnoś­cią speł­nia jak najlepiej swo­je zadanie — reklam­owanie tego mod­elu tele­fonu.

W wielkiej Nokii 5800 Xpress­Mu­sic mamy możli­wość testowa­nia poszczegól­nych rozwiązań tele­fonu. Akcję pro­mo­cyjną stworzyła bel­gi­js­ka fir­ma Cre­ate Mul­ti­me­dia, a pomysł nazwano iwin­dow kiosk.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002