Sony Ericsson W707 na żywo (foto)

Dodano: 29.04.2009 Kategorie: Newsy, Sony Ericsson Tagi:

w707_in-use_pic_12

Sony Eric­s­son W707 to model, który został wprowad­zony do sprzedaży pod koniec zeszłego roku. Tele­fon ten nie zyskał więk­szego rozgłosu. Jest to typowy tele­fon typu Calmshell i raczej nie zaskakuje wymyślną styl­istyką, zresztą przyjrzyj­cie się sami na zdję­cia pochodzące z bloga semcblog.com. Prezen­tuje tylko część zdjęć tego tele­fonu, resztę można znaleźć pod adresem sem­cblog.

iPhone kontra Windows Mobile 6.5 — porównanie systemów operacyjnych

Dodano: 29.04.2009 Kategorie: iPhone, Windows Mobile Tagi: ,

Por­tal pocketnow.com opub­likował ciekawe porów­nanie dwóch sys­temów oper­a­cyjnych — iPhone’a i najnowszego Windows’a Mobile 6.5 uru­chomionego na tele­fonie HTC Touch HD.

Porów­nane zostały tutaj główne cechy dwóch sys­temów, mianowicie tele­fony w sys­temie czuwa­nia,  główne menu, ikony, motywy, a także poniekąd funkcjon­al­ność tych sys­temów operacyjnych.

Porów­nanie jest bardzo ciekawe i w pełni obrazuje te dwa, jakże różne sys­temy oper­a­cyjne — iPhone OS i Win­dows Mobile 6.5. Zapraszam do obe­jrzenia video.

Via

Jak wygląda HTC Magic — nowy telefon z Androidem? (video)

Dodano: 29.04.2009 Kategorie: Android, HTC, Newsy, Zapowiedzi Tagi: ,

android-magic

HTC Magic to nowy tele­fon z sys­te­mem oper­a­cyjnym Android. Tele­fon jest dostępny już w sprzedaży na zachodzie europy — między innymi w Wielkiej Bry­tanii i Hisz­panii. Magic będzie dostępny w Polsce w sieci Plus GSM, ponieważ model ten jest zarez­er­wowany dla sieci Voda­fone, do której należy również Plus.

Powiem szcz­erze, że HTC Magic bardziej przy­padł mi do gustu, niż jego poprzed­nik HTC Dream (znany również jako Era G1), który posi­adał nie miłe dla oka, toporne ksz­tałty. Jeśli chodzi o specy­fikacje tech­niczną oba mod­ele zasad­niczo nie różnią się od siebie niczym.

Video zostało nakrę­cone na Mobile Bar­camp w Dreźnie. Bardzo dobre nagranie, tylko moim zdaniem osoba prezen­tu­jąca ten tele­fon cierpi chyba na ADHD:)

Via

Trzy odsłony iPhone’a już w czerwcu

Dodano: 29.04.2009 Kategorie: iPhone, Zapowiedzi Tagi:

iphonetablet

Można powiedzieć, że cały świat czeka na 8 czer­wca, choć wielu z Nas nie zdaje sobie sprawy, że praw­dopodob­nie w tym dniu zostanie zaprezen­towany najnowsze dzieło firmy Apple, czyli nowy iPhone.

iPhone to nie tylko tele­fon, można powiedzieć, że iPhone to pewnego rodzaju kult, trend w najnowszym świecie GSM. Tele­fon zre­wolucjoni­zował rynek tele­fonii komórkowej i po dziś dzień może pochwalić się najwięk­szą sprzedażą na naszym globie.

Wielu jed­nak czeka na nową wer­sje tego tele­fonu. Ma ona być pro­dukowana w trzech różnych wer­s­jach, skierowanych do określonych grup klien­tów. Pier­wsza wer­sja iPhone’a to klasy­czny następca iPhone’a 3G, wraz z wszys­tkimi innowac­jami tech­no­log­icznymi. Praw­dopodob­nie będzie to też najbo­gat­sza z wer­sja tego telefonu.

Druga odsłona tele­fonu iPhone to tzw. nisko-budżetówka, posi­ada­jąca pod­sta­wowe funkcje pier­wszej wer­sji, opisy­wanej powyżej. Praw­dopodob­nie model ten będzie obsługi­wał tylko EDGE i obsługa nie zostanie rozwinięta na inne standardy.

Darmowe motywy dla telefonu z Symbian S60v3 #6

Dodano: 28.04.2009 Kategorie: Darmowe motywy S60v3, Nokia Tagi: , ,

severity_symbian_theme_by_xavier_themes

Dziś prezen­tuje kole­jny zbiór dar­mowych moty­wów na tele­fon komórkowy z sys­te­mem Sym­bian S60v3. Dzisiejsze motywy nie są przy­pad­kowe — odz­naczają się one wielkim pro­fesjon­al­izmem twórcy, a także unikalnoś­cią. Dla doda­nia chce także powiedzieć, że twórcą poniższych moty­wów jest Xavier pochodzący z Pol­ski. Ścią­ga­jąc jego motywy doce­ni­asz nie tylko jego pracę i zan­gażowanie, ale wspierasz także pol­s­kich twór­ców moty­wów na tele­fony komórkowe. Oczy­wiś­cie motywy możemy pobrać za darmo.

Oto lista tele­fonów na których poniższe motywy powinny dzi­ałać:
Sam­sung L870, Sam­sung INNOV8, Sam­sung I7110, Sam­sung i560, Sam­sung i550, Sam­sung i520, Sam­sung i450, Sam­sung i400, Sam­sung G810, Nokia N96, Nokia N95 8GB, Nokia N95, Nokia N93i, Nokia N93, Nokia N92, Nokia N91, Nokia N86 8MP, Nokia N85, Nokia N82, Nokia N81, Nokia N80, Nokia N79, Nokia N78, Nokia N77, Nokia N75, Nokia N73 Music Edi­tion, Nokia N73, Nokia N71, Nokia E75,  Nokia E70, Nokia E66, Nokia E65, Nokia E63, Nokia E62, Nokia E61i, Nokia E61, Nokia E60, Nokia E55, Nokia E51, Nokia E50, Nokia 6720 Clas­sic, Nokia 6710 Nav­i­ga­tor, Nokia 6650, Nokia 6290, Nokia 6220 clas­sic, Nokia 6210 Nav­i­ga­tor, Nokia 6124 Clas­sic, Nokia 6121, Nokia 6120, Nokia 6110 Nav­i­ga­tor, Nokia 5700, Nokia 5630 Xpress­Mu­sic, Nokia 5320, LG KT615, LG KT610, LG Joy / LG KS10

Jak zain­stalować motyw?

LG Renoir KC910 w różowej wersji

Dodano: 28.04.2009 Kategorie: LG, Newsy Tagi:

lg-renoir-pink

To dość dzi­wne na co zde­cy­dowali się twórcy LG Renoir KC910 — przemi­anowanie tele­fonu o charak­terze biz­ne­sowym, o ciem­nych, klasy­cznych barwach na różowy dziew­częcy tele­fon, który robi z niego mało poważny model dla klien­tów biznesowych.

Oczy­wiś­cie zgodzę się, że model ten niekoniecznie musiał trafiać w ręce zamożnych biz­nes­menów, ale patrząc na sam wygląd zewnętrzny można dojść do takiego wraże­nia. Tym samym kolor różowy jest dosyć odważnym posunię­ciem, jed­nakże nic nie pozostaje robione bez powodu. Najwidoczniej najnowsza kolorystyka musi mieć jakieś przesłanie, a co za tym idzie musi przynosić pieniądze azjaty­ck­iej fir­mie LG.

Motorola W7 — nadchodzi król brzydoty

Dodano: 28.04.2009 Kategorie: Motorola, Zapowiedzi Tagi:

motorola-w7

Motorola W7 to jak na razie tele­fon– kon­cepcja, który ma być wprowad­zony na rynek w najbliższym cza­sie. Pomimo tego, same zdję­cia nie zachę­cają do kupna tego mod­elu, a wręcz odpy­chają swą brzy­dotą. Motorola W7 to jeden z gorszych mod­eli wydanych przez tą firmę — nieciekawe ksz­tałty połąc­zone z jeszcze gorszą kolorystyką — czy­taj — Motorola W7.

Docelowo tele­fon ma być kierowany do sportow­ców, ale wąt­pie by któryś ze sportow­ców chci­ałby się prze­nieść chodzi z Motoroli serii V do Motoroli W7, chyba, że Otylia Jędrze­jczak, bo tele­fon jest wodoo­d­porny.

Nokia E75 kontra Nokia 5800 XpressMusic — porównanie telefonów (foto)

Dodano: 28.04.2009 Kategorie: Newsy, Nokia Tagi: , , , ,

nokiae75vs5800xpressmusic

Nokia E75 i Nokia 5800 Xpress­Mu­sic to dwa najnowsze mod­ele tele­fonów komórkowych pochądzą­cych od fińskiego pro­du­centa. Na samym początku warto pod­kreślić, że mod­ele te różnią się dosyć znacznie pod wzglę­dem wyglądu — 5800 Xpress­Mu­sic to tele­fon skierowany do osób młodych, cenią­cych sobie kom­fort z słucha­nia muzyki, oraz korzys­ta­nia w pełni z funkcjon­al­nego odt­warza­cza audio i video. Nato­mi­ast Nokia E75 to model skierowany raczej do klasy biznes, już sama seria “E” przy­pom­ina Nam o  tym, że tele­fon posi­ada rozbu­dowane aplikacje biurowe.

Porównu­jący te dwa mod­ele nie sposób także przeoczyć różnic w ich wyglądzie. I tak Nokia E75 została wyposażona w dwie klaw­iatury — jest to inowa­cyjne jak na Nokię rozwiązanie, a dodatkowo według mnie bardzo prak­ty­czne. Nie lubisz pisać na klaw­iaturze typu QWERTY to po prostu wybierasz trady­cyjną klaw­iaturę. Jeśli chodzi nato­mi­ast o Nokię 5800 Xpress­Mu­sic to w tym przy­padku zami­ast klaw­iatury mamy obecny dotykowy ekran, który zastępuje Nam prak­ty­cznie wszys­tkie przy­ciski (oprócz trzech głównych na przed­nim pan­elu tele­fonu). Oczy­wiś­cie zas­tosowanie dotykowego ekranu w 5800 XM to wielki krok tech­niczny Nokii (przy­pom­ni­jmy, że jest to pier­wszy dotykowy tele­fon Nokii). Jak już jed­nak wcześniej wspom­i­nałem dotykowe klaw­iatury mają swoich zwolen­ników, jak i prze­ci­wników, ale myślę, że z cza­sem każdy z prze­ci­wników będzie się musiał przekonać do tego typu klaw­iatury. Kole­jny aspekt różniący te dwa mod­ele to roz­suwana klaw­iatura w przy­padku Nokii E75 i brak takiej opcji w przy­padku Nokii 5800 Xpress­Mu­sic. Tak jak dotykowy ekran wyróż­nia 5800 XM, tak wysuwana klaw­iatura jest znakiem fir­mowym E75.

nokiae75vs5800xpressmusic2

Kwestie wyposaże­nia obu mod­eli nie różnią się w sposób znaczny. Oczy­wiś­cie tak jak pisałem na początku — E75 posi­ada bardziej rozbu­dowany pakiet biurowy — Quick­Of­fice i inne aplikacje wspo­ma­ga­jące pracę klasy biznes. W 5800 XM kładziony jest za to nacisk na aplikacje muzy­czne, jakość dźwięku i wszys­tko co związane z ele­men­tami audio i video. Poza tymi różni­cami w obu mod­elach możemy spotkać podobne specy­fikacje — aparat 3,2 mehapik­sela, WiFi, GPS, Blue­tooth, USB czy też slot kart pamięci. Inny nato­mi­ast jest sys­tem w 5800 XMSym­bian S60v5, charak­terysty­czny dla tele­fonów z dotykowym ekranem, E75 nato­mi­ast to klasy­czny już Sym­bian S60v3. Różnica w dzi­ała­niu sys­temów jest widoczna — choćby na szy­bkość dzi­ała­nia, o czym pisałem już wcześniej. S60v5 to udoskon­alona i szyb­sza wer­sja S60v3.

W celu porów­na­nia tele­fonów w pełni zapraszam do prze­jże­nia galerii porównu­jące Nokię 5800 Xpress­Mu­sic z Nokią E75.

Samsung i7500 oficjalnie pierwszym telefonem z Androidem

Dodano: 27.04.2009 Kategorie: Android, Samsung, Zapowiedzi Tagi: ,

gt-i7500_01_600

Dzisiejszego dnia pojaw­iły się plotki na temat nowego mod­elu Sam­sunga, jakim jest i7500. Model ten nie byłby wielkim zdzi­wie­niem gdyby nie fakt, że będzie to pier­wszy model Sam­sunga z wbu­dowanym sys­te­mem Android. Poza nowoczes­nym sys­te­mem Android pod pokrywą i7500 zna­jdziemy także: 3,2 calowy wyświ­et­lacz OLED touch — co znaczy oczy­wiś­cie, że będzie on dotykowy, a przyglą­da­jąc się bliżej zdję­ciu możemy wys­nuć wnioski, że tele­fon będzie posi­adał jakieś 5 nor­mal­nych klaw­iszy. Cała reszta będzie opierać się o dotykowy ekran.

Sam­sung i7500 zostanie wzbo­ga­cony także o HSDPA (do 7,2Mbps), a także WiFi. Dodatkowe atuty tele­fonu to wbu­dowany GPS i aparat 5 megapik­seli z auto fokusem. Oczy­wiś­cie poza tymi bardzo istot­nymi na funkcjonowanie tele­fonu danymi, będzie on posi­adał także baterię 1500 mAh, która powiem szcz­erze, że może wróżyć bardzo dobrze dla tego mod­elu. Pon­adto wbu­dowana pamięć 8 GB i slot kart pamięci do 32 GB, a także 3.5mm Jack na słuchawki.

Tele­fon ma się pokazać na rynku europe­jskim, który jest docelowym rynkiem tego mod­elu , już w czer­wcu. Z niecier­pli­woś­cią będę wyczeki­wał pre­miery tego mod­elu i wrażeń z pier­wszego Androida Samsunga.

Via

Google G1 wykrywaczem metalu? (Video)

Dodano: 27.04.2009 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Newsy Tagi: ,

t-mobile_g1

Google G1 (Era G1) oparta o sys­tem Android nie jest może najczęś­ciej kupowanym i wybier­anym tele­fonem przez klien­tów w Polsce. Pomimo sze­roko zakro­jonej kam­panii reklam­owej Ery, G1 sprzedaje się raczej słabo, a i na rynku świa­towym nie wygląda to kolorowo.

Pomi­ja­jąc aspekt sprzedaży Ery G1 chci­ałbym napisać nieco o pewnej ciekawej aplikacji, mianowicie jest to wykrywacz met­alu na tele­fon z Androi­dem. Czy taka aplikacja rzeczy­wiś­cie ist­nieje? Wszys­tko wygląda na to, że tak i nie jest to jakieś złudze­nie. I choć wszys­tko wygląda tak, jak w wykrywaczu met­alu wyglą­dać powinno, nie wiem jak ta aplikacja dzi­ała i co wyko­rzys­tuje do tego by infor­mować Nas o bliskości met­alu — dziwne.

Zapraszam do obe­jrzenia wykrywacza met­alu na tele­fonie Google G1

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002