Nokia 5800 XpressMusic dostępna już w sieciach mPunkt

Dodano: 19.03.2009 Kategorie: Newsy, Nokia, Operatorzy Tagi: ,

Sieć mPunkt należąca do Plus GSM wprowadz­iła do sprzedaży najnowszy tele­fon wydany przez Nokię – 5800 Xpress­Mu­sic. O zale­tach tego mod­elu można się długo rozpisy­wać. Jak na razie tele­fon trafił do oferty sieci Orange, a jeszcze wcześniej do Ery.

Sieć mPunkt pro­ponuje sprzedaż tego mod­elu tele­fonu w dwóch wer­s­jach kolorysty­cznych (czer­wonej i niebieskiej). Cena tele­fonu to 1648,22 zł brutto – oczy­wiś­cie cena ta nie obe­j­muje żad­nego abona­mentu – jest to tele­fon bez umowy abona­men­towej. Pomimo tego cena tele­fonu jest dosyć wygórowana, jed­nakże auto­ry­zowane punkty sprzedaży tele­fonów zawsze mają mniej atrak­cyjną ofertę niż konkurencja. Pozostaje czekać, aż cena za Nokię 5800 Xpress­Mu­sic zmaleje.

Motorola T325 Bluetooth – kolejny przenośny, bezprzewodowy głośnik

Dodano: 19.03.2009 Kategorie: Akcesoria - pozostałe, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , ,

Po pre­mierze głośnika Sony Eric­s­son MS500 swoją pre­mierę zapowiedział nowy bezprze­wodowy głośnik zapro­jek­towany przez Motorolę. Póki co jed­nak głośnik Motoroli jest zapowiedzią, a zostanie on wydany w najbliższych miesiącach.

Motorola w kon­struowa­niu głośnika T325 Blue­tooth skupiła się raczej na funkcji zestawu głośnomówiącego, niż na odt­warza­niu muzyki. Głośnik będzie miał za zadanie wspo­ma­ganie kom­fortu roz­mowy w niesprzy­ja­ją­cych do tego warunk­ach (np. pod­czas jazdy samochodem).

Motorola T325 Blue­tooth praw­dopodob­nie będzie współpra­cować z każdym tele­fonem wydanym przez Motorolę i wyposażonym w Blue­tooth. Cena będzie podana w najbliższych miesiącach.

Nowe głośniki bezprze­wodowe do tele­fonu komórkowego zaczyna być powoli tren­dem wśród pro­dukcji akce­soriów do komórek. Prak­ty­cznie w jed­nym cza­sie pojaw­iły się infor­ma­cję o pro­dukcji takich akce­soriów przez dwie wielkie firmy. Praw­dopodob­nie do tego grona w najbliższym cza­sie dołączy dal­sza część wiel­kich graczy na rynku tele­fonii komórkowej.

Przenośny głośnik od Sony Ericssona – MS500

Dodano: 19.03.2009 Kategorie: Newsy Tagi: , , ,

Sony Eric­s­son wydał pier­wszy przenośny, bezprze­wodowy głośnik kom­paty­bilny z tele­fon­ami SE poprzez Blue­tooth. Ten gadżet jest o tyle ciekawy, że w każdej chwili możemy się cieszyć z świet­nej jakości muzyki – z pewnoś­cią o niebo lep­szej niż odt­warzanej poprzez wbu­dowany w komórkę głośnik.

MS500 bo tak się nazywa model tego przenośnego głośnika jest dostępny w dwóch mod­nych wer­s­jach kolorysty­cznych – czarno – pomarańc­zowej i biało – różowej. Ksz­tałt i wygląd zewnętrzny przy­pom­ina nieco małe głośniczki do kom­put­era wyposażone dodatkowo bre­loczek do przyp­ię­cia np. do paska. Głośniczek zasi­lany jest dwiema bate­ri­ami AA, co pozwala cieszyć się muzyką nawet do 5 godzin słucha­nia. Tech­nolo­gia Blue­tooth pozwala połączyć głośniczek z tele­fonem nawet w promie­niu 10m odległości od siebie.

Darmowa aplikacja od Allegro dla iPhona

Dodano: 19.03.2009 Kategorie: Aplikacje - pozostałe, iPhone, Newsy Tagi: , ,

allegro-iphone-aplikacja

Alle­gro, czyli najwięk­sza plat­forma auk­cyjna w Polsce stworzyła spec­jalną, dar­mową aplikację dla wszys­t­kich posi­adaczy tele­fonu iPhone. Jak zapew­nia Alle­gro poruszanie się po ich por­talu za pomocą tej aplikacji będzie jeszcze łatwiejsze i szyb­sze. Pomimo tego, że iPhone nie ma aż tak wielkiej pop­u­larności wśród pol­s­kich klien­tów Alle­gro postanow­iło postawić właśnie na ten model telefonu.

Aplikacja ta posi­ada prak­ty­cznie wszys­tkie możli­wości jakie daje por­tal w wer­sji na PC. Oprócz przeglą­da­nia aukcji, kupowa­nia i wys­taw­ia­nia pro­duk­tów na sprzedaż Alle­gro dla iPhona ofer­uje także możli­wość wys­taw­ia­nia i przeglą­da­nia komen­tarzy. Pon­adto możemy korzys­tać z wielu kont na jed­nym tele­fonie. Inter­fejs jest łatwy i przy­jemny w użytkowaniu.

W najbliższym cza­sie Alle­gro ma zamiar wydać także spec­jalną aplikację do obsługi swo­jej plat­formy dla iPod Touch.

Aplikację tą możemy pobrać tutaj.

Ranking sprzedaży pokrowców wg. Krusell

Dodano: 19.03.2009 Kategorie: Newsy

Firma Krusell to znana i ceniona marka wśród pro­du­cen­tów akce­soriów do tele­fonów komórkowych. Firma od pewnego czasu znana jest również z nieco zabawnych raportów na temat sprzedaży pokrow­ców do tele­fonów z rozróżnie­niem na model telefonu.

I tak dla przykładu można podać, że królem pokrow­ców w roku 2008 był iPhone — z pewnoś­cią nie był to tylko król pokrow­ców, a przede wszys­tkim król w dziedzinie sprzedaży tego modelu.

1. (-) Apple iPhone
2. (-) Nokia 3109 clas­sic
3. (2) Nokia 6300
4. (-) Nokia E51
5. (-) HTC Dia­mond
6. (-) Nokia N95 8GB
7. (-) Sony­Er­ic­s­son K800i
8. (-) Sony­Er­ic­s­son C702
9. (-) Sony­Er­ic­s­son K850i
9. (-) Sony­Er­ic­s­son K530i

Niestety najnowszy raport całkowicie wyk­lucza dom­i­na­tora 2008 roku z Top 10. Oto raport z zeszłego miesiąca:

1. (1) Sam­sung SGH-i900 Omnia
2. (2) HTC Touch HD
3. (5) Nokia 6300
4. (3) Nokia E51
5. (4) Black­Berry Storm 9500
6. (8) Nokia E71
7. (6) Nokia 3109 clas­sic
8. (-) Nokia 5800
9. (7) Sony-Ericsson XPERIA X1
10. (-) Nokia 3120 classic

Co ciekawe raporty przed­staw­iane przez firmę Krusell mają sens i przynoszą wiele ciekawych infor­ma­cji zwłaszcza dla pro­du­cen­tów tele­fonów. Z punktu mar­ketingowego pro­du­cenci na pod­stawie takich raportów mogą określić do jakich grup docelowych trafi­ają ich pro­dukty, a także wyniki raportu mogą przedłożyć na wyniki w sprzedaży danych modeli.

Koniec Nokia Mosh

Dodano: 19.03.2009 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Nokia, Symbian, Tapety

Nokia Mosh to plat­foma na której zna­jdziemy wiele przy­dat­nych skórek, aplikacji, gier, wid­getów a także dzwonków. Całość dostępna jest (jak nara­zie) w pełnych wer­s­jach i całkowicie za darmo. Wszys­tkie dar­mowe aplikacje były skierowane do tele­fonów Nokia.

Fennec — nowa mobilna przeglądarka od Firefoxa

Dodano: 19.03.2009 Kategorie: Zapowiedzi

Fire­fox dostar­czył kole­jnej por­cji newsów na temat prac nad swoją najnowszą przeglą­darką skierowane pod tele­fonie komórkową. Póki co jed­nak przeglą­darka jest w fazie beta i dzi­ała jedynie na Nokii N810. Jak zapowiadają jed­nak twórcy mobil­nej przeglą­darki będzie ona dostępna dla więk­szej liczby tele­fonów już w najbliższym czasie.

Fen­nec przed­stawia się bardzo okazale, co możemy zauważyć na krótkim filmiku przed­staw­ionym przez pro­du­centa. Czy Fen­nec zdobędzie sobie taką pop­u­larność i przy­chyl­ność klien­tów jak Fire­fox? — czas pokaże. Póki co najnowsza przeglą­darka wypro­dukowana przez Fire­foxa musi dokład­nie dopra­cować każdy detal i szczegół, bo konkurencja nie śpi i czyn­nie dzi­ała już na rynku — choćby najnowsza Opera Mini.

Video — Fen­nec Beta 1

Nowy soft iPhona 3.0

Dodano: 18.03.2009 Kategorie: iPhone Tagi:

Dziś odbyła się kon­fer­encja, na której został przed­staw­iony nowy pakiet narzędzi przez­nac­zonych dla iPhona. Wśród najważniejszych udo­god­nień, jakie wprowadz­iło Apple jest możli­wość wysyła­nia MMS-ów (opcja ta jed­nak jest zareze­rowawana tylko dla iPhona 3G), możli­wość gra­nia poprzez Blu­tooth na dwóch komórkach — aplikacja przy­datna i powszech­nie wyko­rzysty­wana u konkurencji. Kole­jną nowoś­cią jest pozioma klaw­iatura, ułatwia­jąca pisanie SMS-ów, czy też już w tym przy­padku MMS-ów. Nalezy także wspom­nieć o funkcji copy — paste, czyli możli­wości kopi­owa­nia i wkle­ja­nia — tego również doty­chczas brakowało.

To tylko ważniejsze z dodatków jakie przy­go­towało Jabuszko dla swo­jego cud­ownego dziecka — iPhona. Pomimo wprowadzenia poprawek i udo­god­nień — nie są one na tyle nowa­torskie i ciekawe jak można było się spodziewać. Dobrze, że została dodana usługa umożli­wia­jąca wysyłaie MMS-ów ale którz z Nas nie korzys­tał z niej doty­chczas w innych mod­elach telefonów?