Statystyki Androida — Listopad 2012 — Żelki już na 6,7% urządzeń

Dodano: 04.12.2012 Kategorie: Android, Newsy Tagi: , , , , , ,

Jak co miesiąc, Google i tym razem przed­staw­iło szczegółowe statysty­ki na tem­at włas­nego sys­te­mu. Jel­ly Bean zal­icza porząd­ny wzrost pop­u­larnoś­ci, lecz Gin­ger­bread dalej stanowi pon­ad połowę wszys­t­kich urządzeń. Czy doczekamy dnia, w którym spad­nie on z pozy­cji lid­era?

Pozostałe wiadomości

Statystyki Androida — Październik 2012 — Co czwarty Android to Lodowa Kanapka

Dodano: 02.11.2012 Kategorie: Android, Newsy Tagi: , , , , , , ,

Jak co miesiąc, Google i tym razem przed­staw­iło szczegółowe statysty­ki na tem­at włas­nego sys­te­mu. Ter­az już co czwarte urządze­nie z Androi­dem dzi­ała na wer­sji Ice Cream Sand­wich!

Android Jelly Bean rośnie w siłę… Bardzo powoli…

Dodano: 06.09.2012 Kategorie: Android, Newsy Tagi: ,

Google wraz ze swoim mobil­nym sys­te­mem Android przyzwycza­ił nas do długich oczeki­wań na aktu­al­iza­c­je wielu urządzeń do najnowszej wer­sji opro­gramowa­nia. Nieste­ty podob­nie jest i w przy­pad­ku najnowszej odsłony zielonego robo­ci­ka w wer­sji “Jel­ly Bean”. Google trady­cyjnie co miesiącu od wprowadzenia pier­wszego urządzenia z najświeższym Androi­dem udostęp­nia dane statysty­czne doty­czące poszczegól­nych wer­sji opro­gramowa­nia.

Nikon i Samsung zamierzają stworzyć aparaty z Androidem.

Dodano: 27.08.2012 Kategorie: Android, Newsy, Pozostałe modele telefonów, Samsung, Zapowiedzi Tagi: , , , , , , , ,

Ostat­nio moż­na zacząć zas­tanaw­iać się, jaka jest różni­ca pomiędzy aparatem, a tele­fonem komórkowym. Cho­ci­aż­by taka Nokia 808 Pure­View — funkc­ja aparatu w niej jest zde­cy­dowanie najważniejsza. Ter­az Sam­sung zamierza wprowadz­ić smart­fona z bard­zo dobrą specy­fikacją i… 10 krot­nym zoomem opty­cznym. Podob­ne, choć mniej ciekawe rozwiązanie chce zapro­ponować nam też Nikon.

Sony rozpoczyna proces aktualizacji Xperii P do Androida 4.0

Dodano: 18.08.2012 Kategorie: Android, Newsy, Sony, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

Podoba­ją mi się ostat­nie dzi­ała­nia panów od Sony. Zapowiada­ją sporo ciekawych smart­fonów (Xpe­ria TX) oraz tabletów (Xpe­ria Tablet), a przy tym nie zapom­i­na­ją o swoich starszych mod­elach. 

Procentowy podział poszczególnych wersji Androida — Żelki wciąż słabe

Dodano: 02.08.2012 Kategorie: Android, Newsy Tagi: , , ,

Na stron­ie przez­nac­zonej dla android­owych devel­op­erów może­my sprawdz­ić statysty­ki doty­czące urządzeń opar­tych na Zielonym Robo­ciku. Oglą­da­jąc je, może­my dojść do paru wniosków.

Samsung Galaxy Beam wkroczył do Polski!

Dodano: 02.08.2012 Kategorie: Android, Newsy, Samsung Tagi: , , , , ,

Galaxy Beam to bard­zo specy­ficzny tele­fon. Ma prze­cięt­ny wyświ­et­lacz, prze­cięt­ny pro­ce­sor oraz prze­cięt­nego Gin­ger­brea­da na pokładzie. Jed­nak jego głównym atutem jest coś zupełnie innego — wbu­dowany pro­jek­tor!

HTC Desire HD jednak bez ICS

Dodano: 23.07.2012 Kategorie: Android, HTC, Newsy Tagi: , , , ,

HTC jak­iś czas temu obiecało użytkown­ikom Desire HD aktu­al­iza­cję sys­te­mu do wer­sji 4.0 Ice Cream Sand­wich. Nieste­ty tajwańs­ki pro­du­cent najwidoczniej zmienił zdanie, gdyż prace nad nią zostały anu­lowane. Powód takiej decyzji jest nad wyraz zaskaku­ją­cy…

Samsung Galaxy Note bije kolejne rekordy sprzedaży

Dodano: 28.03.2012 Kategorie: Android, Newsy, Samsung Tagi: , , ,

Sam­sung świę­tu­je kole­jny sukces swo­jego smart­fonu, tym razem padło na hybry­dę table­tu z tele­fonem czyli Sam­sung Galaxy Note który przekroczył właśnie mag­iczną bari­erę 5 mil­ionów sprzedanych egzem­plarzy na całym świecie.

Budżetowy Android od ZTE we współpracy z MetroPCS [Zapowiedź]

Dodano: 21.03.2012 Kategorie: Android, Pozostałe modele telefonów, Zapowiedzi Tagi: , ,

ZTE znany jest głównie z urządzeń posi­ada­ją­cych sys­te­mem oper­a­cyjnym Android na pokładzie które potenc­jal­nych kupców przekonu­ją głównie niską ceną niżeli ofer­owaną jakoś­cią czy też specy­fikacją tech­niczną. ZTE Score M również nie jest ani innowa­cyjnym, ani wysok­iej klasy tele­fonem, mimo to warto się nim zain­tere­sować.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002