Wygląd iPhone’a 5 opatentowany, niestety nie przez Apple!

Dodano: 07.09.2012 Kategorie: Android, iPhone, Newsy Tagi: ,

Do praw­dopodob­nej pre­miery najnowszej odsłony iPhone’a zostało jeszcze nieco mniej niż 5 dni. Nie przeszkodz­iło to jed­nak jed­nej z Chińs­kich firm zaj­mu­jącej się “tworze­niem” tele­fonów w opaten­towa­niu wyglą­du iPhone’a 5 gen­er­acji. 

Pozostałe wiadomości

it’s almost here.” czyli potwierdzona data konferencji Apple’a

Dodano: 05.09.2012 Kategorie: iPhone, Newsy Tagi: , ,

Każ­da pre­miera nowego urządzenia od Apple niesie ze sobą wiele emocji, podob­nie jest i tym razem. Apple na zbliża­jącej się kon­fer­encji z pewnoś­cią zaprezen­tu­je co najm­niej jed­no “przeło­mowe” urządze­nie. Na dzień dzisiejszy nie wiado­mo jed­nak czy będzie to kole­jny iPhone, nowy iPad, iPod czy może coś zupełnie innego. Wiado­mo jed­nak, ile dni pozostało do rozstrzyg­nię­cia zagad­ki.

Apple zaprezentuje zupełnie przeprojektowane słuchawki wraz z premierą iPhone’a 5? [Video]

Dodano: 05.09.2012 Kategorie: iPhone, Video Tagi: ,

Wyczeki­wana, pią­ta odsłona kul­towego już iPhone’a niesie ze sobą wiele emocji jak i oczeki­wać a co za tym idzie wiele plotek doty­czą­cych nie tylko specy­fikacji czy wyglą­du samego urządzenia ale i również dedykowanych akce­soriów. Pewne infor­ma­c­je świat ujrzy nieste­ty dopiero lub już 12 wrześ­nia. Tym­cza­sem zmuszeni jesteśmy posiłkować się niepotwierd­zony­mi infor­ma­c­ja­mi taki­mi jak niedawny wyciek zupełnie przepro­jek­towanych słuchawek z logiem nad­gryzionego jabł­ka.

Samsung szykuje pozew sądowy przeciwko Apple

Dodano: 31.08.2012 Kategorie: iPhone, Newsy, Samsung Tagi: , , , , ,

Wyglą­da na to, że woj­na paten­towa wcale się nie skończyła. Po jednogłośnym orzecze­niu amerykańskiego sądu w spraw­ie kopi­owa­nia rozwiązań od Apple, Sam­sung musi zapłacić karę pieniężną w wysokoś­ci mil­iar­da dolarów. Kore­ańczy­cy mają zami­ar się odpłacić i są gotowi pozwać gigan­ta z Cuper­ti­no, jeśli nowy iPhone będzie wspier­ać łączność LTE.

Samsung przegrywa z Apple w sądzie

Dodano: 25.08.2012 Kategorie: Android, iPhone, Newsy Tagi: , , ,

W star­ciu Sam­sung vs. Apple poważny cios spadł na pier­wszego pro­du­cen­ta — amerykańs­ki sąd uznał go za win­nego naruszenia paten­tów i nakazał zapłacić znaczną nieba­gatel­ną karę pieniężną. Czy te paten­towe wojny kiedyś się skończą?

Motorola wypowiada wojnę patentową przeciwko Apple

Dodano: 20.08.2012 Kategorie: iPhone, Motorola, Newsy Tagi: , , , , , , , ,

Apple to fir­ma  słyną­ca ze swo­jego cwa­ni­ack­iego zachowa­nia. Już dawno otrzy­mała miano trol­la paten­towego, a jej dzi­ała­nia spowodowały już zakaz sprzedaży m. in. Sam­sun­ga Galaxy Nexus na tere­nie USA. Czy tym razem kosa trafi na kamień?

Apple patentuje rysik! Szykuje się prawdziwa rewolucja w świecie Apple’a?

Dodano: 28.05.2012 Kategorie: iPhone, Newsy Tagi:

Apple wraz z pre­mierą pier­wszego iPhone’a staw­iał na pros­totę oraz wygodę w kwestii obsłu­gi ekranu dotykowego wyłącze­nie pal­cem. Takie rozwiązanie posi­adało zarówno ogrom­ną ilość zwolen­ników jak i prze­ci­wników. Obsłu­ga pal­ca­mi daje się negaty­wnie we zna­ki w mroźne, zimowe dni. Tym­cza­sem są szanse, że przy okazji pre­mier kole­jnych iUrządzeń zaprezen­towany zostanie również dodatkowy gadżet pod postacią rysi­ka który został właśnie opaten­towany.

Apple kończy ze współpracą z Google w kwestii map [Plotka + Galeria + Video]

Dodano: 14.05.2012 Kategorie: Galeria, iPhone, Newsy, Video Tagi: , ,

Apple pomi­mo licznych sporów oraz ogrom­nej rywal­iza­cji z Google nadal korzys­ta z rozwiąza­nia ofer­owanego przez gigan­ta z Moun­tain View doty­czącego map, sytu­ac­ja ta może się jed­nak zmienić już niebawem za sprawą nowoś­ci wprowad­zonych w kole­jnej odsłonie iOS z numerkiem 6.

Darmowe 20GB od Apple

Dodano: 08.05.2012 Kategorie: iPhone, Newsy Tagi: ,

Niedawno Apple roz­dało użytkown­ikom MobileMe dar­mowe aktu­al­iza­c­je desk­topowego sys­te­mu Mac OS X za którego w nor­mal­nym przy­pad­ku przyszło by nam zapłacić niecałe 150zł. Tym­cza­sem gigant z Cuper­ti­no nie poprzes­ta­je na roz­dawa­niu dar­mowych aktu­al­iza­cji ale również udostęp­nia dar­mowe GB na dane w chmurze iCloud.

Jeden z założycieli Apple schlebia platformie Microsoftu

Dodano: 01.05.2012 Kategorie: Android, iPhone, Newsy, Winodws Phone 7 Tagi: , , ,

Jeden z założy­cieli firmy odpowiedzial­nej za najwięk­sze rewoluc­je na rynku kom­put­erowo-mobil­nym, Steve Woz­ni­ak, po raz kole­jny udowad­nia nam, że nie jest zagorza­łym fanem firmy, którą pomógł stworzyć .

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002