Prezentacja telefonu Nokia N97 (foto + video)

Dodano: 07.04.2009 Kategorie: Nokia, Zapowiedzi Tagi: , ,

z6015000x

Nokia N97 zapowia­da jest jako najlep­szy z mobil­nych kom­put­erów, czy tak rzeczy­wiś­cie jest? — okaże się już niedłu­go, gdy tele­fon wejdzie do ific­jal­nej sprzedaży (dru­ga połowa tego roku).

Mod­el N97 wyróż­nia się spośród innych mod­eli — duży wyświ­et­lacz 3,5 cala (360 x 640 pik­seli) połąc­zony z klaw­iaturą QWERTY. Proszę jed­nak nie myśleć, że posi­a­da on tylko klaw­iaturę tego typu. Tele­fon ten został wyposażony w sys­tem oper­a­cyjny Sym­bian S60v5 — czyli ten sam, co w dotykowej Nokii 5800 Xpress­Mu­sic. Także N97 oprócz pełnej klaw­iatu­ry typu QWERTY posi­a­da dotykowy wyświ­et­lacz. Według mnie będzie to bard­zo funkcjon­alne rozwiązanie zarówno dla tych co nie przepada­ją za dotykowym ekranem, jak i dla tych, co go kocha­ją.

Nokia N97 ma być pogrom­cą takich klasyków jak: iPhone czy Era G1. I najnowsza “N‑ka” spoko­jnie może wojować z najlep­szy­mi. Zna­jdą się nawet proste dowody na to, że tele­fon ten jest lep­szy od mul­ti­me­di­al­nej Nokii 5800 Xpress­Mu­sic. Pier­wszy z nich to połącze­nie klaw­iatu­ry typu QWERTY z pan­elem dotykowym (jak najbardziej trafne połącze­nie według mnie). Kole­jny plus na rzecz N97 to aparat 5 megapik­seli, gdzie 5800 Xpress­Mu­sic posi­a­da aparat tylko 3 megapik­se­le — w mojej opinii różnicę w jakoś­ci zdjęć z pewnoś­cią będzie widać. Posi­a­da także wyjś­cie TV, które przy takim apara­cie w końcu może mieć rac­je bytu. Obok pod­sta­wowych rozwiązań zad­bano także o radio z funkcją RDS. Co jed­nak najbardziej może okazać się przy­datne i zauważalne zwłaszcza w długim cza­sie użytkowa­nia tele­fonu to wbu­dowana pamięć Nokii N9732 GB — robi wraże­nie.

Prezentacja telefonu Nokia E71x (foto + video)

Dodano: 06.04.2009 Kategorie: Newsy, Nokia, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

nokiae71x-f nokiae71x-l nokiae71x-b

Nokia E71x jak na razie dostęp­na jest tylko w sieci AT&T w USA. Ostat­nie pogłos­ki jed­nak donoszą, że mod­el ten ma zostać wyco­fany ze sprzedaży. Już przed planowaną pre­mierą mod­el ten miał spore kłopo­ty tech­niczne i jego pre­miera została opóźniona.

Nokia E71x w posi­a­da prak­ty­cznie takie same dane tech­niczne jak starszy mod­el Nokia E71. Różni­ca pole­ga tylko w tym, że mod­el “x” posi­a­da szy­bką tech­nologię 3G (HSDPA). Pon­ad­to mod­el ten posi­a­da także wbu­dowany GPS, aparat fotograficzny 3.2 megapik­sela. Sys­tem oper­a­cyjny, jaki został zain­stalowany w Nokii E71x to Sym­bian — w klasy­cznej trze­ciej wer­sji.

Tele­fon posi­a­da klaw­iaturę typu QWERTY, która jed­nak została słabo dopra­cow­ana, ponieważ przy­cis­ki zewa­ją się prak­ty­cznie w całość. To według mnie duży minus. Poza pełną klaw­iaturą, tele­fon ten  niewąt­pli­wie odz­nacza się ład­nym, ele­ganckim wyko­naniem — typowym dla serii E. Przy­pom­ni­jmy także, że właśnie w takim desig­nie zostały wyko­nane także dwa inne mod­ele Nokii — E66 i E71. Mod­el ten został wyposażony w wyświ­et­lacz 2,4 cala i 16 mil­ionów kolorów, dzię­ki czemu może­my się cieszyć dobrą jakoś­cią przy przeglą­da­niu różnego rodza­ju grafik, czy oglą­da­nia filmów.

Prezentacja telefonu HTC Snap (foto + video)

Dodano: 04.04.2009 Kategorie: HTC, Newsy, Zapowiedzi Tagi:

htc-snap

HTC Snap został ofic­jal­nie zaprezen­towany na tar­gach CTIA 2009 w Las Vegas. Chci­ałbym nieco bardziej przy­bliżyć syl­wetkę tego właśnie mod­elu.

HTC Snap to tele­fon typu Smart­phone i posi­a­da typowy, jak na mod­ele w tej klasie, wygląd zewnętrzny — a więc klaw­iatu­ra typu QWERTY, która jest pros­ta w użytkowa­niu. Pon­ad­to duży, wygod­ny ekran — choć w przy­pad­ku tego mod­elu ekran wyda­je się troche mało prak­ty­czny — wyglą­da tak jak­byśmy nor­mal­ny ekran w tele­fon komórkowy oglą­dali w poziomie. W przy­pad­ku Snap ekran posi­a­da rozdziel­czość 240x320 (2,4 cala). To co jed­nak będzie wyróż­ni­ać tego smart­phona spośród innych mod­eli to jego wymi­ary — grubość — tylko 12mm rzeczy­wiś­cie jest imponu­ją­cym wynikiem i wpły­wa pozy­ty­wnie na este­tykę tego tele­fonu.

Tele­fon został wyposażony w stan­dar­d­owe dodat­ki, jak na tele­fon tej klasy - WiFi, GPS czy HSDPA. Cieszy bard­zo obec­ność WiFi w tym mod­elu, ponieważ jest to niezwyk­le ważny i prak­ty­czny dodatek w tele­fonie. Sys­tem oper­a­cyjny tele­fonu to Win­dows Mobile 6.1 z pro­ce­sorem 528MHz — zapew­ni­a­ją­cy sta­bil­ność i szy­bkość dzi­ała­nia sys­te­mu. Wśród nowych rozwiązań może­my tutaj znaleźć funkcję zwaną Inner Cir­cle pozwala­jącą na bardziej sprawną obsługę skrzyn­ki odbior­czej e‑maili.

Nadchodzi japońska magia w telefonach komórkowych

Dodano: 03.04.2009 Kategorie: LG, Newsy, Zapowiedzi Tagi: ,

lg-gd900-crystal
Japończy­cy znani są z nowych, innowa­tors­kich pomysłów w elek­tron­ice. Tym razem pro­jek­tan­ci i twór­cy tele­fonu LG GD900 Crys­tal zaskoczyli wszys­t­kich — przeźroczys­ta klaw­iatu­ra — czy to możli­we (zapy­ta pewnie nie jeden z Was)? A jed­nak, najnowszy tele­fon wypro­dukowany przez LG został wyposażony właśnie w najnowszą tech­nologię umożli­wia­jące podświ­etle­nia klaw­iszy — bez tego jest to zwykła prześwitu­ją­ca powło­ka — zresztą zobacz to sam! Robi wraże­nie.

Tele­fon na rynku pojawi się już w maju i moż­na przy­puszczać, że będzie to wyróż­ni­a­ją­cy się mod­el spośród innych ofert pro­du­cen­tów komórek.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002