Licencja globalnej nawigacji Nokia HERE Drive+ wyceniona — 15,49 EUR dla Nokii Lumia

Dodano: 09.07.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , ,

Nokia na nowo usta­la ceny dla swo­jej naw­igacji samo­chodowej z mapa­mi całego świa­ta. Czy pon­ad 15 € to dobry deal?

Jak wyglądały wczesne wersje koncepcyjne interfejsu Windows Phone?

Dodano: 10.06.2013 Kategorie: Newsy, Video, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , ,

Win­dows Phone zde­cy­dowanie wyróż­nia się spośród innych mobil­nych sys­temów oper­a­cyjnych pod wzglę­dem inter­fe­j­su. A chce­cie zobaczyć, jak Win­dows Phone mógł­by wyglą­dać? Za sprawą tego filmiku może­cie zobaczyć, jak prezen­tu­je się sześć odrzu­conych propozy­cji inter­fe­j­su.

Polostream — aplikacja na Windows Phone do oglądania kanałów TVP

Dodano: 03.06.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , ,

Jeśli lubisz oglą­dać telewiz­ję na ekranie swo­jego smart­fona, powinieneś zwró­cić uwagę na aplikację Polostream. Pozwala ona na oglą­danie TVP Info i 16  region­al­nych kanałów TVP.

SuperPhoto — program do edycji zdjęć dla Windows Phone

Dodano: 24.05.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , ,

Jeśli lubi­cie edy­tować zro­bione przez Was zdję­cia za pomocą waszego smart­fona powin­niś­cie sko­rzys­tać z Super­Pho­to — aplikacji zaw­ier­a­jącej sporą liczbę funkcji pozwala­ją­cych na podra­sowanie fotek.

YouTube dla Windows Phone zaktualizowany — usunięto możliwość pobieranie filmów

Dodano: 23.05.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , ,

Niedawno Microsoft wypuś­cił intere­su­jącą wer­sję aplikacji YouTube przez­nac­zoną na smart­fony z Win­dows Phone. Nie była jed­nak do koń­ca zgod­na z reg­u­laminem ser­wisu, więc musi­ała zostać okro­jona.

Instagraph — klient Instagrama na Windows Phone 7 i 8 umożliwiający dodawanie zdjęć

Dodano: 17.05.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , ,

Insta­gram to niezwyk­le pop­u­lar­na aplikac­ja społecznoś­ciowa umożli­wia­ją­ca dodawanie zdjęć i przy­ozd­abi­an­ie je w fil­try. Nieste­ty na Win­dows Phone wciąż jest niedostęp­ny, lecz nie jest to już żaden prob­lem, gdyż Insta­graph potrafi całkowicie zastąpić ofic­jal­ny pro­gram.

Które smartfony najszybciej tracą na wartości?

Dodano: 11.05.2013 Kategorie: Android, Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Newsy, Nokia, Samsung, Sony, Sony Ericsson, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , , , ,

Ciekawe zestaw­ie­nie wykon­ał ser­wis Com­pare­My­Mo­biledzię­ki które­mu może­my dowiedzieć się jak bard­zo tracą na wartoś­ci smart­fony poszczegól­nych marek. 

Jaki smartfon z Windows Phone jest najpopularniejszy i nie tylko — statystyki Windows Phone

Dodano: 11.04.2013 Kategorie: HTC, Newsy, Nokia, Samsung, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , ,

Za sprawą AdDu­plex może­my prześledz­ić kil­ka ciekawych statystyk doty­czą­cych sys­te­mu Win­dows Phone. Jaki smart­fon z WP jest najpop­u­larniejszy? Czy HTC depcze po pię­tach Nokii? W jakim kra­ju Nokia radzi sobie najlepiej? To tylko niek­tóre z pytań, na które udzielono odpowiedzi.

Darmowe taksówki w Warszawie dla posiadaczy smartfonów Nokia Lumia

Dodano: 05.04.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , ,

Jeśli zna­j­du­jesz się w Warsza­w­ie i jesteś posi­adaczem Nokii Lumia, masz możli­wość wzię­cia udzi­ału w wyjątkowej pro­mocji, dzię­ki której będziesz mógł korzys­tać z tak­sów­ki zupełnie za dar­mo.

Windows Phone drugim najpopularniejszym systemem mobilnym w Indiach

Dodano: 25.03.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , ,

Microsoft może mówić o dużym sukce­sie — Win­dows Phone stał się numerem 2 pod wzglę­dem pop­u­larnoś­ci, bijąc tym samym iOS-a. Warto zaz­naczyć, że jego przewa­ga cią­gle rośnie!

 

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002