CJ:Strike Back – gra dla której straciłem głowę [Windows Phone]

Dodano: 19.11.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Gry, Newsy, Nokia, Video, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , ,

 CJ-Strike-Back

CJ:Strike Back to gra, która wywołu­je podob­ne uczu­cie jak pier­wszy odcinek ulu­bionego seri­alu – z początku musimy dać się przekon­ać, ale gdy już to zro­bimy całkowicie pogrążamy się w jego oglą­da­niu. Podob­nie jest z grą CJ:Strike Back na smart­fony z Win­dows Phone.

Instagram dla Windows Phone już w najbliższych tygodniach

Dodano: 29.10.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Winodws Phone 7, Zapowiedzi Tagi: ,

Nokia-Instagram

Choć ten news był już zapowiadany pod­czas Nokia World 2013, który odbył się w zeszłym tygod­niu, to jak pokazu­ją najnowsze doniesienia pracę nad final­ną wer­sją aplikacji Insta­gram na WP są już na ukończe­niu.

Nokia Lumia 800 nie do zdarcia – ciekawy przypadek

Dodano: 27.10.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Winodws Phone 7 Tagi:

Nokia-Lumia-800-zalana

Choć obec­ne smart­fony naszpikowane są elek­tron­iką, która w star­ciu z naturą zazwyczaj pod­da­je się, to w przy­pad­ku Nokii Lumia 800 sytu­ac­ja wyglą­da odwrot­nie, a dlaczego?

Nowy rozdział w dziejach Nokii — przejęcie przez Microsoft

Dodano: 03.09.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: ,

Nokia end

Nokia wkracza w nowy rozdzi­ał, który być może całkiem odmieni jej życie. Jed­no jest pewne: prze­ję­cie przez Microsoft musi­ało nastąpić, bo fir­ma nie poradz­iła­by sobie dalej na rynku mobile.

Steve Ballmer odejdzie z Microsoftu

Dodano: 26.08.2013 Kategorie: Newsy, Windows Mobile, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi:

steve-ballmer-580

Steve Ballmer, jed­na z najbardziej charak­terysty­cznych postaci w świecie infor­maty­ki wkrótce prze­jdzie na emery­turę i tym samym wkrótce będziemy mogli spodziewać się nowego dyrek­to­ra gen­er­al­nego Microsof­tu.

Aplikacje ze sklepu Windows Phone zostały pobrane już 2 miliardy razy

Dodano: 07.08.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , ,

clipboard01re34hghggfh

Win­dows Phone zysku­je coraz więk­szą  pop­u­larność z miesią­ca na miesiąc. Już ter­az jego w jego sklepie przekroc­zona została grani­ca 2 mil­iardów pobranych aplikacji. Jest nieźle!

Bubble Eyes — gra na smartfony z systemem Windows Phone

Dodano: 01.08.2013 Kategorie: Gry, Newsy, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , ,

Bub­ble Eyes to pros­ta gra log­icz­na w sam raz na roz­er­wanie się w wol­nym cza­sie. Dostęp­na jest wyłącznie na smart­fony wyposażone w sys­tem oper­a­cyjny Win­dows Phone.

Aplikacja na wakacje — ICOON dla Windows Phone

Dodano: 23.07.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , ,

Waka­cyjne podróże poza naszą granicę częs­to się wiążą z trud­noś­ci­a­mi doty­czą­cy­mi porozu­miewa­nia się. ICOON to aplikac­ja, która w spry­t­ny sposób pozwala przeła­mać bari­ery językowe  za pomocą sym­bol­icznych grafik wyświ­et­lanych na ekranie smart­fona. Dokład­niej, jest to rozbu­dowany słown­ik obrazkowy na plat­for­mę Win­dows Phone.

Jak wygląda fragmentacja na platformie Windows Phone?

Dodano: 20.07.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , ,

Posi­adacze Win­dows Phone’ów 8 z 512 MB RAM‑u mogą czuć się dotknię­ci tym, że niek­tóre topowe gry są niekom­paty­bilne z ich tele­fon­a­mi z powodu zbyt słabej specy­fikacji. Czy rzeczy­wiś­cie jest to prob­lem na dużą skalę? Okazu­je się, że nie do koń­ca…

Nokia Lumia 520 najpopularniejszym smartfonem z Windows Phone

Dodano: 13.07.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , ,

Choć pro­du­cen­ci spędza­ją mnóst­wo cza­su na pro­jek­towa­niu bard­zo zaawan­sowanych smart­fonów z wyższej pół­ki, to nie zawsze są one tak pop­u­larne jak te naj­tańsze urządzenia. Tak właśnie jest w przy­pad­ku Nokii, której Lumia 520 sprzeda­je się lep­iej, niż jakikol­wiek inny Win­dows Phone.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002