Platforma Windows Phone staje się coraz bardziej popularna — deweloperzy potwierdzają

Dodano: 05.09.2012 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , ,

Nokia Lumia 920 apps

Nowa gen­er­ac­ja wyjątkowych aplikacji przez­nac­zonych spec­jal­nie do smart­fonów Nokia Lumia z tech­nologią fotograficzną Pure­View, NFC i zin­te­growaną usługą Nokia Mapy — tak właśnie prezen­tu­ją się najnowsze smart­fony Nokia Lumia 920 i Nokia Lumia 820. Dewelop­erzy mają coraz więcej możli­woś­ci by stworzyć ide­alne aplikac­je na plat­for­mę Win­dows Phone. Zobaczmy na co może­my liczyć, czyli krót­ki przegląd ciekawych aplikacji na Win­dows Phone tem­aty­cznie uporząd­kowane.

Przeciek dnia: specyfikacja smartfona Nokia Lumia 920

Dodano: 04.09.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Winodws Phone 7, Zapowiedzi Tagi: , , ,

Prze­ciek na dziś? Proszę bard­zo! Dziś przed­staw­ię specy­fikację topowego Win­dows Phone’a 8, jakim jest Nokia Lumia 920. Czy okaże się prawdzi­wa, dowiemy się już jutro.

Nokia Music pojawia się w USA

Dodano: 04.09.2012 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia, Winodws Phone 7 Tagi: , ,

Nokia Music to nowa aplikac­ja, która pozwala na dar­mowe odsłuchi­wanie muzy­ki użytkown­ikom tele­fonów Nokia Lumia. Dziś została udostęp­niona dla mieszkańców Stanów Zjed­noc­zonych.

Nokia Lumia 610 NFC w sprzedaży w Polsce

Dodano: 03.09.2012 Kategorie: Nokia, Video, Winodws Phone 7 Tagi: , , ,

Tech­nolo­gia NFC, która zaw­itała w spec­jal­nej odmi­an­ie tele­fonu Nokia Lumia 610, pozwala użytkown­ikowi doświad­czyć zupełnie nowego poziomu inter­akcji z otocze­niem. Nokia Poland opub­likowała filmik, na którym pokazu­je, że NFC może się sprawdz­ić także w grach.

Przeciek dnia: Nokia Glory — następca smartfona Nokia Lumia 610

Dodano: 02.09.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Winodws Phone 7, Zapowiedzi Tagi: , ,

Dzień bez prze­cieku to dzień stra­cony! Zatem nie wybaczyłbym sobie, gdy­bym dziś nie wspom­ni­ał o jeszcze świeżym, doty­czą­cym następ­cy dobrze sprzeda­jącego się w naszym kra­ju smart­fona Nokia Lumia 610.

Dave Trevaskus podsyca atmosferę odnośnie nadchodzących Nokii

Dodano: 31.08.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Winodws Phone 7 Tagi: , , ,

Dave Trevaskus, pra­cown­ik bry­tyjskiego odd­zi­ału Nokii, na swoim Twit­terze postanow­ił opub­likować sporo moc­nych komen­tarzy, który­mi jas­no chce pokazać, że nowoś­ci, które  zaprezen­tował Sam­sung, są niczym w porów­na­niu do nad­chodzą­cych smart­fonów fińskiego pro­du­cen­ta.

Co dokładnie oznaczają ikony na pasku powiadomień w Windows Phone 7?

Dodano: 31.08.2012 Kategorie: Nokia, Winodws Phone 7 Tagi: ,

W sys­temie Win­dows Phone 7 na pasku powiadomień może­my znaleźć różne infor­ma­c­je pod postacią ikonek. Więk­szość z nich wyda­je się oczy­wista, lecz znacze­nie niek­tórych z nich może być tajem­nicą dla niejed­nego użytkown­i­ka. Poniżej zamieszczam wytłu­macze­nie wszys­t­kich ikon.

Nokia Lumia 610 – design i jakość wykonania w ocenie użytkowników [infografika]

Dodano: 30.08.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Winodws Phone 7 Tagi:

Nokia-Lumia-610

Jak­iś czas temu pub­likowal­iśmy na łamach Dailymobile.pl bard­zo ciekawą info­grafikę pod­sumowu­jącą akcję testowa­nia smart­fona Nokia Lumia 610 zor­ga­ni­zowaną przez Nok­ie Pol­s­ka. Ter­az mamy dostęp do kole­jnej świet­nej info­grafi­ki, z której dowiemy się jak oce­niono design i jakość wyko­na­nia w smart­fonie Nokia Lumia 610.

PlayUp: bezprzewodowe głośniki będące owocem współpracy Nokii i JBL

Dodano: 29.08.2012 Kategorie: Akcesoria Nokia, Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , ,

JBL oraz Nokia stworzyli nowe głośni­ki stwor­zone z myślą o smart­fonach Nokia Lumia — PlayUp. Prezen­tu­ją się bard­zo ład­nie i co najważniejsze, podob­no gra­ją świet­nie.

Sally’s Spa — Zostań kierownikiem spa. Gra na telefony Nokia Lumia, iPhone’a oraz Androidy.

Dodano: 28.08.2012 Kategorie: Android, Gry, iPhone, Nokia, Video, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , ,

Jeśli baw­ią Was gry gatunku tycoon, w których zarządza się pracą danego ośrod­ka, zakładu pra­cy itp., to może przy­paść Wam do gus­tu Sal­ly’s Spa, które sprawdza się doskonale jako umi­lacz cza­su.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002