Nawigacja GPS dla Symbiana S60v5, S60v3, iPhone’a, Windows Mobile i Androida

Dodano: 01.02.2010 Kategorie: Android, Aplikacje - pozostałe, Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Aplikacje Windows Mobile, iPhone, Newsy, Nokia, Windows Mobile Tagi: , , , , , ,

Ndrive-nawigacja-07

Firma NDrive Nav­i­ga­tion Sys­tems udostęp­niła najnowszą wer­sję naw­igacji GPS dla takich sys­temów oper­a­cyjnych, jak: Sym­bian OS, iPhone, Android i Win­dows Mobile. Naw­igacja ta cechuje się bardzo dużą dokład­noś­cią w tere­nie (z uwzględ­nie­niem numerów budynków). A także z bardzo dobrym pokryciem map przez aplikację.

Wybier­a­jąc naw­igację GPS NDrive na tele­fon komórkowy możemy być pewni, że wybier­amy pro­dukt pro­fesjon­alny i przys­tosowany do naszych tele­fonów, jak i do naszej wygody. Dzięki naw­igacji, mamy możli­wość wyszuki­wa­nia punk­tów szczegól­nych (hotele, stacje ben­zynowe, restau­racje itp. Pon­adto aplikacja umożli­wia wyświ­et­lanie budynków w try­bie 3D, jak i umożli­wia robi­enia zbliże­nie i odd­ale­nie trasy na wyświ­et­laczu tele­fonu. Naw­igacja ma także wbu­dowaną mapę fotoradarów z możli­woś­cią aktu­al­iza­cji. Wszys­tkie komendy wydawane są poprzez polece­nia głosowe.

Prezentacja telefonu Samsung B7620 Giorgio Armani

Dodano: 11.10.2009 Kategorie: Newsy, Samsung, Video, Windows Mobile, Zapowiedzi Tagi: ,

samsung-omnia-pro-b7610-giorgio-armani
Prezen­tacja tele­fonu Sam­sung B7620 Gior­gio Armani to nie tylko zwykła prezen­tacja nowego mod­elu tej marki. Jak powszech­nie wiadomo Gior­gio Armani to odnośnik pewnego rodzaju luk­susu i prestiżu, nie inaczej jest w przy­padku połączenia tego design­era z możli­woś­ci­ami tech­nicznymi firmy Sam­sung. Dzieck­iem tej współpracy jest nowy Sam­sung B7620 Gior­gio Armani, który został niedawno zaprezen­towany. Jest to z kolei trzeci model tele­fonu, który został stwor­zone we współpracy firm Gior­gio Armani oraz Samsunga.

Prezentacja telefonu Acer M900

Dodano: 17.05.2009 Kategorie: Pozostałe modele telefonów, Windows Mobile, Zapowiedzi Tagi: ,

acer-m900-7

Acer M900 to kole­jny Smart­phone, po Acerze DX900, wyposażony w sys­tem Win­dows Mobile Pro­fes­sional 6.1. Nowy model — M900 to bardzo rozbu­dowany tele­fon, speł­ni­a­jący funkcję mini kom­put­era — pakiet Office, rozbu­dowane funkcje sys­temu Win­dows, znane choćby z kom­put­erów, dodatkowo GPS i aparat 5 megapiksela.

Acer DX900 — pierwszy Dual SIM w Windows Mobile (video)

Dodano: 06.05.2009 Kategorie: Pozostałe modele telefonów, Windows Mobile Tagi: ,

acer-dx900

Acer DX900 to model tele­fonu bardzo ciekawy z racji na połącze­nie sys­temu oper­a­cyjnego Win­dows Mobile 6.1 Pro­fes­sional z obsługą Dual SIM. Rozwiązanie to jest innowa­cyjne, ponieważ jest to pier­wszy model tele­fonu z wbu­dowanym Win­dowsem, który zarazem obsługuje możli­wość korzys­ta­nia z dwóch kart SIM jed­nocześnie (Dual SIM).

Poza możli­woś­ci­ami czysto tech­nicznymi, tele­fon ten został wyposażony także w szereg nowoczes­nych rozwiązań. Acer DX900 posi­ada GPS-a, WiFi czy rozbu­dowany odt­warzacz audio. Poza tym model ten posi­ada rozwiąza­nia czysto biz­ne­sowe — orga­nizer, klient poczty (Out­look Mobile) i wszys­tkie inne dodatki, które możemy znaleźć w sys­temie Win­dows Mobile 6.1 Pro­fes­sional. DX900 posi­ada wbu­dowany aparat foto 3,2 megapik­sela — twórcy nie kładli nacisku na ten ele­ment tele­fonu, co jest dość powszech­nym rozwiązanie w tele­fonach klasy biznes.

iPhone kontra Windows Mobile 6.5 — porównanie systemów operacyjnych

Dodano: 29.04.2009 Kategorie: iPhone, Windows Mobile Tagi: ,

Por­tal pocketnow.com opub­likował ciekawe porów­nanie dwóch sys­temów oper­a­cyjnych — iPhone’a i najnowszego Windows’a Mobile 6.5 uru­chomionego na tele­fonie HTC Touch HD.

Porów­nane zostały tutaj główne cechy dwóch sys­temów, mianowicie tele­fony w sys­temie czuwa­nia,  główne menu, ikony, motywy, a także poniekąd funkcjon­al­ność tych sys­temów operacyjnych.

Porów­nanie jest bardzo ciekawe i w pełni obrazuje te dwa, jakże różne sys­temy oper­a­cyjne — iPhone OS i Win­dows Mobile 6.5. Zapraszam do obe­jrzenia video.

Via

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002