Przegląd mobilnych systemów operacyjnych na świecie – luty 2011

Dodano: 10.03.2011 Kategorie: Android, Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Newsy, Nokia, Samsung, Sony Ericsson, Symbian, Symbian^3, Windows Mobile

Mobile OS market 02.2011

Są takie ryn­ki na naszym glo­bie, gdzie Apple posi­a­da 77% udzi­ałów w rynku mobil­nych sys­temów oper­a­cyjnych, a Nokia praw­ie wcale się tam nie liczy. Są także takie ryn­ki, gdzie Nokia domin­u­je i to bard­zo – są to zazwyczaj ryn­ki wschodzące, które coraz bardziej się liczą.

Ewolucja mobilnych systemów operacyjnych na przestrzeni lat 1996 – 2011

Dodano: 02.03.2011 Kategorie: Android, Blackberry, HTC, iPhone, Symbian, Symbian^3, Windows Mobile, Winodws Phone 7

Android girl

Oto ciekawa info­grafi­ka przed­staw­ia­ją­ca ewolucję mobil­nych sys­temów oper­a­cyjnych na przestrzeni lat 1996–2011. Pokazu­je ona nie tylko w jakim roku pojaw­iała się dana wer­s­ja sys­te­mu oper­a­cyjnego, ale także opisu­je pod­sta­wowe cechy danej wer­sji. Zapraszam do przes­tu­diowa­nia info­grafi­ki.

Marketplace Winodws Phone 7 rośnie w siłę!

Dodano: 13.01.2011 Kategorie: Aplikacje - pozostałe, Aplikacje Windows Mobile, Newsy, Windows Mobile, Winodws Phone 7

Windows Phone 7 marketplace

Sys­tem Win­dows Phone 7 choć nadal jest świeżynką na rynku teleko­mu­nika­cyjnym to stale pow­ięk­sza swo­ją ofer­tę poprzez dostęp w nowych tele­fonach komórkowych i rozwi­ja­niu dostęp­nych aplikacji. Rynek aplikacji w Win­dows Phone 7 ma się dobrze i rośnie w siłę.

Infografika: Porównanie telefonów z Windows Phone 7

Dodano: 02.01.2011 Kategorie: Galeria, HTC, LG, Newsy, Samsung, Windows Mobile

Windows Phone 7 logo

Jeśli nie jesteś­cie na bieżą­co z tele­fon­a­mi z sys­te­mem Win­dows Phone 7 to poniższa info­grafi­ka w prze­jrzysty sposób przed­stawi Wam takie dane w tele­fonach, jak m.in.: waga, ROM/RAM wyświ­et­lacz, grubość, aparat foto czy najlep­szą bater­ię.

Nokia Windows Phone 7 w zamyśle polskich designerów

Dodano: 28.12.2010 Kategorie: Newsy, Nokia, Video, Windows Mobile, Zapowiedzi

Nokia Windows Phone 7 concept

Nie częs­to zdarza się by pol­s­ka fir­ma miała więk­szy wpływ na rozwój tech­nologii mobil­nych. Tym razem jest nieco inaczej – fir­ma Mind­Sailor Design Stu­dio z Poz­na­nia przy­go­towała ciekawą kon­cepcję tele­fonu Nokia z sys­te­mem Win­dows Phone 7. Zobaczmy na video, jak prezen­tu­je się ta wiz­ual­iza­c­ja.

Telefony Nokia z systemem Windows Phone?

Dodano: 20.12.2010 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Mobile, Zapowiedzi

Windows Phone OS Nokia

Dzisi­aj wszys­tkie ser­wisy pode­j­mu­jące tem­atykę GSM piszą o jed­nym – możli­woś­ci pro­dukcji tele­fonów Nokia z sys­te­mem Win­dows Phone. Czy jest to plot­ka i kto jest odpowiedzial­ny za taki prze­ciek? Tego dowiecie się w dal­szej częś­ci newsa.

Pierwsze spojrzenie na HTC HD7 z Windows Phone 7 [Video]

Dodano: 12.10.2010 Kategorie: HTC, Newsy, Video, Windows Mobile Tagi:

HTC HD7

W dniu wczo­ra­jszym miała miejsce pre­miera najnowszego sys­te­mu oper­a­cyjnego dla tele­fonów komórkowych – Win­dows Phone 7. Przy okazji nie mogło zabraknąć prezen­tacji najnowszych mod­eli tele­fonów, które zostaną wyposażone w sys­tem Win­dows Phone 7. Po prz­er­wie może­cie zobaczyć specy­fikację oraz pier­wsze spo­jrze­nie na tele­fon HTC HD7 (Schu­bert).

Przytłaczająco niska sprzedaż telefonów Microsoft KIN powodem wycofania z rynku!

Dodano: 08.07.2010 Kategorie: Newsy, Pozostałe modele telefonów, Windows Mobile Tagi: ,

Kin One Two

Ostat­nio do sieci prze­dostała się infor­ma­c­ja, że Microsoft wstrzy­mu­je sprzedaż mod­eli KIN One oraz KIN Two. Nikt się jed­nak nie spodziewał, że wyni­ki sprzedaży smart­fonów MS będzie aż tak miz­erny i przytłacza­ją­cy.

Office Mobile 2010: PowerPoint na Windows Phone 7

Dodano: 14.05.2010 Kategorie: Aplikacje Windows Mobile, Newsy, Video, Windows Mobile Tagi: ,

Office-Mobile-2010

Fir­ma Microsotf potwierdz­iła, że paki­et Office Mobile 2010 będzie wbu­dowany w tele­fony z sys­te­mem Win­dows Phone 7. Dodatkowo posi­adacze sys­te­mu Win­dows Mobile 6.5 będą mogli za dar­mo aktu­al­i­zować starą wer­sję Office’a do wer­sji 2010. W dal­szej częś­ci wpisu zobaczyć może­cie prezen­tację Pow­er­Point na sys­temie Win­dows Phone 7.

Opera Mini 5 i Opera Mobile 10 – pełna wersja już do pobrania

Dodano: 16.03.2010 Kategorie: Android, Aplikacje - pozostałe, Aplikacje Android, Aplikacje JAVA, Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Aplikacje Windows Mobile, Blackberry, HTC, LG, Maemo, Motorola, Newsy, Nokia, Samsung, Sony Ericsson, Symbian, Windows Mobile Tagi: ,

opera-mobile-10-nokia

Dziś Opera Soft­ware ogłosiła final­ną wer­sję dwóch najpop­u­larniejszych przeglą­darek na tele­fony komórkowe – Opera Mini 5 oraz Opera Mobile 10. Tym samym przeglą­dar­ki wychodzą z wer­sji Beta i ofic­jal­nie stały się pełny­mi wer­s­ja­mi przeglą­darek mobil­nych dla tele­fonów z sys­te­mem Android, RIM, Java, LG, Motoro­la, Nokia (Sym­bian S60v3, S60v5), Sam­sung, Sony Eric­s­son, Win­dows Mobile.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002