Steve Ballmer odejdzie z Microsoftu

Dodano: 26.08.2013 Kategorie: Newsy, Windows Mobile, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi:

steve-ballmer-580

Steve Ballmer, jedna z najbardziej charak­terysty­cznych postaci w świecie infor­matyki wkrótce prze­jdzie na emery­turę i tym samym wkrótce będziemy mogli spodziewać się nowego dyrek­tora gen­er­al­nego Microsoftu.

Mobilne urządzenie z 2 ekranami? Microsoft patentuje pomysł.

Dodano: 24.04.2012 Kategorie: Newsy, Windows Mobile, Winodws Phone 7 Tagi: , ,

Microsoft już nie raz zadzi­wiał nas swoimi kreaty­wnymi pomysłami które po pewnym cza­sie często zna­jdy­wały swoje odzwier­ciedle­nie w rzeczy­wis­tości. Tym razem kole­jny, stary oraz znany od wielu lat pomysł na urządze­nie wyko­rzys­tu­jące 2 wyświ­et­lacze trafił do urzędu patentowego. 

Microsoft zamyka Marketplace dla Windows Mobile

Dodano: 09.03.2012 Kategorie: Newsy, Windows Mobile Tagi: ,

Win­dows Mobile to niegdyś naprawdę pop­u­larny sys­tem będący kwin­tes­encją prawdzi­wego smart­fona. Od dłuższego czasu dostępna jest jego nowa wer­sja pod postacią Win­dows Phone przez którą Mar­ket­place dla wszys­t­kich urządzeń z sys­te­mem Win­dows Mobile zostanie niedługo zamknięty. 

Windows Mobile uruchomiony na Windows Phone 7 [Video]

Dodano: 16.02.2012 Kategorie: Aplikacje Windows Mobile, Aplikacje Windows Phone, Video, Windows Mobile, Winodws Phone 7 Tagi: , ,

Jakiś czas temu to Win­dows Phone 7 był por­towany do innych, często starszych urządzeń. Doskon­ałym tego przykła­dem jest HTC HD2 na którym od dłuższego czasu każdy bez więk­szych prob­lemów może zain­stalować nowego Win­dows Phone 7. Tym razem rola się odwraca i to na tele­fonach z Win­dows Phone 7 można uru­chomić  staruszka Win­dowsa Mobile 6.1 .

Windows Phone Marketplace ma już 20 000 aplikacji — statystyki

Dodano: 30.05.2011 Kategorie: Newsy, Windows Mobile, Winodws Phone 7 Tagi:

Winodws Phone Marketplace

Wirtu­alny sklep z aplikac­jami dla tele­fonów z sys­te­mem WPWin­dows Phone Mar­ket­place świę­tuje właśnie przekrocze­nie progu 20 tysięcy aplikacji, które zna­j­dują się w sklepie. Spec­jal­iści określają rozwój sklepu bardzo pozy­ty­wnie i czekają na jeszcze szyb­szy wzrost pop­u­larności całej plat­formy. Zobaczmy, jak wyglą­dają statystyki sklepu?

Windows Phone Mango – czy będzie szybciej i łatwiej niż u konkurencji?

Dodano: 25.05.2011 Kategorie: Newsy, Windows Mobile, Winodws Phone 7, Zapowiedzi Tagi:

Windows Phone Mango

Win­dows Phone Mango to sys­tem oper­a­cyjny, który już jesienią tego roku ma zade­bi­u­tować na pier­wszych urządzeni­ach. Microsoft stara się wypro­mować swój zak­tu­al­i­zowany OS, dlat­ego też wczo­raj równole­gle z kon­fer­encją w USA, w Warsza­wie odbyła się kam­er­alny event doty­czący sys­temu Win­dows Phone Mango. Możli­wość oso­bis­tego uczest­niczenia w tej kon­fer­encji poz­woliła mi nabyć tę cenną wiedzę i zobaczyć, jak dzi­ała wer­sja beta sys­temu na żywo – oto moje wrażenia.

Nokia zaistnieje w świecie tabletów

Dodano: 29.04.2011 Kategorie: Newsy, Nokia, Tablety, Windows Mobile, Winodws Phone 7, Zapowiedzi

Nokia tablet

Boom związany z table­tami rozpoczął się już jakiś czas temu, gdy Apple przed­staw­iło iPad’a – tablet, który zre­wolucjoni­zował rynek gadżetów. W tym samym cza­sie każda z liczą­cych się firm pro­duku­ją­cych elek­tron­ikę użytkową wydała swój własny tablet – RIM, HP Palm, Sam­sung, Sony. Nokia niestety nie miała zami­aru brać udzi­ału w tym wyś­cigu – teraz zmieniła zdanie. Czego możemy się spodziewać po table­cie Nokii?

Współpraca Nokii i Microsoftu przypieczętowana

Dodano: 22.04.2011 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian, Windows Mobile, Winodws Phone 7, Zapowiedzi

Nokia Microsoft wspolpraca

Współpraca dwóch wiel­kich firm – Nokia i Microsoft została ofic­jal­nie przy­p­ieczę­towana. Porozu­mie­nie określa dokład­nie na czym będzie pole­gała współpraca oraz za co będzie odpowiedzialna każda z firm. Zapraszam do ciekawej lek­tury infor­ma­cji prasowej.

Znane są już nazwy pierwszych smartfonów Nokii z WP7 i planowane aktuazliacje

Dodano: 14.04.2011 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian, Symbian^3, Windows Mobile, Winodws Phone 7, Zapowiedzi Tagi: ,

Nokia Windows Phone 7

Rosyjski redak­tor por­talu Mobile Review zdradził pier­wsze infor­ma­cje na temat planowanych przez Nokie smart­fonów z sys­te­mem WP7. Nokia nie mogła lep­iej dobrać nazewnictwa swoich nowych słuchawek, postanow­iła stworzyć nawet nową serię tele­fonów z Win­dows Phone 7.

Raport: W 2015 smartfony z Windows Phone 7 będą miały 21% rynku, tyle co Symbian w tej chwili!

Dodano: 30.03.2011 Kategorie: Android, Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Newsy, Nokia, Samsung, Sony Ericsson, Symbian, Symbian^3, Windows Mobile, Winodws Phone 7, Zapowiedzi

Future Smarphone

Najnowsza anal­iza firmy zaj­mu­jącej się badaniem rynku IDC pokazuje praw­dopodobny wzrost udzi­ału różnych plat­form oper­a­cyjnych na świecie. W chwili obec­nej smart­fony z sys­te­mem Win­dows Phone 7 oraz Win­dows Mobile mają ok. 5,5% rynku. W ciągu następ­nych czterech lat zasięg ten ma się zwięk­szyć niemal czterokrot­nie. Jak WP7 wypad­nie na tle innych mobil­nych sys­temów operacyjnych?

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002