Flick NBA Basketball — dla fanów

Dodano: 22.05.2009 Kategorie: Aplikacje iPhone, iPhone, Video Tagi: ,

flick-nba-basketball-iphone-1

W NBA wrze w ostat­nim cza­sie za sprawą finałów, warto pomyśleć o dodatkowej atrakcji jaką mogła­by być z pewnoś­cią gra Flick NBA Bas­ket­ball na iPhone’a. Świet­na grafi­ka, oczy­wiś­cie znane gwiazdy i pasjonu­ją­ca rywal­iza­c­ja. W grze nie zabrakło wielu dodatkowych opcji, poza rywal­iza­cją zespołów. Wiele dodatków znanych jest choć­by z NBA na PC czy PS.

Mobidapter — mobilny pendrive

Dodano: 22.05.2009 Kategorie: Akcesoria Nokia, Newsy, Video Tagi: , ,

Częs­to zdarza się tak, że chce­my wysłać jak­iś plik ze swo­jego tele­fonu na kom­put­er. I co się okazu­je, że jeśli nie mamy właśnie kabla USB do podłączenia tych dwóch urządzeń lub jeśli nie mamy obsłu­gi Blue­tooth w tele­fonie lub kom­put­erze, albo PC nie slo­tu na kar­ty pamię­ci. Mamy w tym momen­cie duży prob­lem.

Z pomocą przy­chodzi Mobidapter, czyli mobil­ny adapter do przesyłu infor­ma­cji bezpośred­nio z komór­ki na naszego pen­drive’a. Urządze­nie to wyko­rzys­tu­je do tej czyn­noś­ci slot kart pamię­ci w tele­fonie. W tym momen­cie rzu­ca się jed­no pytanie — ile tele­fonów komórkowych ma już ukry­ty slot kar­ty pamię­ci pod obu­dową?

Sądzę, że minusów tego adaptera jest więcej, jed­nakże jeśli komuś to nie przeszkadza urządze­nie jest w miarę prak­ty­czne. Zobacz jak to wszys­tko wyglą­da na video.

Darmowe kanały telewizyjne w Twoim telefonie

Dodano: 21.05.2009 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Video Tagi: , , ,

spb-tv-for-mobile-symbian spb-tv-for-mobile-symbian-1

Spb TV to nowa aplikac­ja dla tele­fonów z sys­te­mem Sym­bian S60v3 oraz S60v5. Pod­sta­wowym rozwiązaniem, jakim ofer­u­je ta aplikac­ja jest możli­wość oglą­da­nia pon­ad 100 kanałów telewiz­yjnych z 17 państw na Świecie w swo­jej komórce. Z pomocą Spb TV może­my szy­bko wybrać nasz ulu­biony kanał, prze­jrzeć co w danym momen­cie leci i co będzie leci­ało nawet na tydzień w przód, ustaw­ić sobie przy­pom­nie­nie w kalen­darzu.

By móc odt­warza­cz kanały telewiz­yjne w swoim tele­fonie niezbędne jest jed­nak połącze­nie w tym celu z Inter­netem. Jed­nakże w przy­pad­ku gdy nasz tele­fon jest wyposażony w WiFi i mamy dostęp do takiej sieci może­my bez obaw korzys­tać z tej aplikacji.

Nagranie video wykonane Samsungiem S8300 Ultra Touch

Dodano: 21.05.2009 Kategorie: Samsung, Video

Dziś przed­staw­iam swo­je pier­wsze autorskie nagranie wyko­nane tele­fonem Sam­sung S8300 Ultra Touch. Video ciekawe nie tylko z racji ład­nych widoków (pol­skie pola w połowie maja), ale przede wszys­tkim ze wzglę­du na bard­zo dobrą jakość nagra­nia — wyko­nane w najlep­szej rozdziel­czoś­ci przy najlep­szej jakoś­ci. Sam­sung S8300 Ultra Touch świet­nie sprawu­je się jako aparat foto i także jako kam­era — widać, że 8 megapik­seli to nie mit, aż boje się pomyśleć jak to będzie wyglą­dało w Sam­sung i8910 Omnia HD — wszys­tko w jakoś­ci HD. Z pewnoś­cią będzie jeszcze lep­iej.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002