Aktualizacja do Windows Phone 7.8 już jest!

Dodano: 30.01.2013 Kategorie: HTC, LG, Newsy, Nokia, Samsung, Video, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , , ,

Dłu­go wyczeki­wany moment w końcu nad­szedł. Microsoft  kazał nam czekać na Win­dows Phone 7.8 naprawdę dłu­go, lecz już ter­az może­my go umieś­cić w naszych smart­fonach. Komór­ki w dłonie i aktu­al­iza­cję czas zacząć!

Nokia Lumia 820 — pierwsze kroki — poradnik [video Dailymobile.pl]

Dodano: 18.01.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Opinie, testy, Recenzje, Testy Dailymobile.pl, Video, Windows Phone 8 Tagi: ,

Przed Wami pier­wsze video doty­czące smart­fona Nokia Lumia 820. Skierowane ono jest do osób, które nie do koń­ca wiedzą, jak sobie poradz­ić z pod­sta­wowy­mi sprawa­mi związany­mi z tym urządze­niem. Z filmiku dowiecie się: jak ściągnąć obu­dowę? jak włożyć kartę microSIM oraz microSD? Jak ład­ować tele­fon oraz jak go włączyć? Video trak­tu­je na zasadzie porad­ni­ka, który przy­da się w szczegól­noś­ci now­icjus­zom. W kole­jnych dni­ach dodane zostaną także porad­ni­ki doty­czące kon­fig­u­racji smart­fona, pier­wszego uru­chomienia. Na samym końcu będziecie mogli liczyć także na recen­zję Nokii Lumii 820. Po tes­tach Lumii 820 powró­ci do mnie Lumia 920, która także będzie miała swo­ją video-recen­z­je (nie mogła się ona odbyć wcześniej z racji na moje prob­le­my ze zdrowiem).

Pamię­ta­j­cie także o sub­skry­bowa­niu naszego kanału na YouTube oraz na Face­booku — dzię­ki temu zawsze pozostaniemy w kon­tak­cie:)

Spot reklamowy nowych Snapdragonów — taką reklamę to ja rozumiem!

Dodano: 12.01.2013 Kategorie: Newsy, Video, Zapowiedzi Tagi: , , ,

Mar­ket­ing w dzisiejszych cza­sach jest niezmiernie ważnym ele­mentem, który nierzad­ko decy­du­je o sukce­sie bądź porażce pro­duk­tów rynkowych. Nie powin­no nas zatem dzi­wić, że także i pro­ce­so­ry mobilne także mają swo­je reklamy. Ta od Qual­com­ma zde­cy­dowanie jest warta obe­jrzenia!

Prototypowe urządzenie Samsunga z zagiętym ekranem YOUM

Dodano: 11.01.2013 Kategorie: Newsy, Samsung, Video, Zapowiedzi Tagi: , , ,

Zgod­nie z przewidy­wa­ni­a­mi, Sam­sung na tar­gach CES 2013 nie skupił się szczegól­nie na smart­fonach. Czas na nowe pre­miery nade­jdzie wraz z kon­fer­encją samego pro­du­cen­ta. Nie ma jed­nak powodu do narzekań — zaprezen­towano za to bard­zo intere­su­jącą tech­nologię, która ma szan­sę nadać nieco świeżoś­ci na rynku.

Aplikacja Vimeo na Windows Phone [video]

Dodano: 07.01.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia, Video, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , ,

Vimeo-aplikacje-nokia

Vimeo czyli alter­naty­wa dla YouTube, w której społeczność bardziej staw­ia na jakość a nie na ilość pojaw­iła się w  Mar­ket­place i może­cie ją pobrać na smart­fony Nokia Lumia z sys­te­mem Win­dows Phone.

[Video] Fanowski model koncepcyjny Samsunga Galaxy S IV z laserową klawiaturą

Dodano: 28.12.2012 Kategorie: Android, Newsy, Samsung, Video Tagi: , , ,

Czym bliżej pre­miery Sam­sun­ga Galaxy S IV, tym więcej plotek wokół niego będzie naras­tało. Tym razem przed­staw­iam na deser rewela­cyjny film prezen­tu­ją­cy ten właśnie tele­fon. Nieste­ty, jest to tylko kom­put­erowa ani­mac­ja. Na takiego SGS‑a warto czekać!

Aplikacje Windows Phone: Goldenline [video]

Dodano: 27.12.2012 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia, Video, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , ,

Goldenline-Windows-Phone

Przed Wami kole­j­na aplikac­ja — Gold­en­line — skierowana na smart­fony z Win­dows Phone, w tym oczy­wiś­cie na mod­ele Nokia Lumia. O plusach posi­ada­nia tej właśnie aplikacji opowie Wam w krótkim video Karol Paciorek, a ja postaram się w miarę obiek­ty­wnie wypowiedzieć na tem­at samej apki.

Metrogram — Darmowy klient Instagrama na Windows Phone

Dodano: 24.12.2012 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia, Video, Windows Phone 8 Tagi: , , , , , ,

Obec­nie Insta­gram nie ma ofic­jal­nego wspar­cia dla sys­temów Microsof­tu. Na szczęś­cie, nic nie stoi na przeszkodzie, aby użyć okrężnej dro­gi — Met­ro­gram to świet­ny klient tej aplikacji dla Win­dows Phone, który ma chy­ba tylko jed­ną, choć bard­zo dużą wadę. Jaką?

Niezniszczalna Nokia 3310 poddana kolejnym torturom

Dodano: 17.12.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Video Tagi: , , ,

Nokia 3310 jest już leg­endą. Doczekała się tytułu najbardziej wytrzy­małego tele­fonu wszech cza­sów, a według niek­tórych podań nie da się jej zniszczyć. Mit ten spróbowali obal­ić Pola­cy. Z jakim skutkiem?

Pixel Heritage – przenieś się do zdjęć z czasów Symbiana i zgarnij Nokię 808 PureView [konkurs]

Dodano: 13.12.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Video, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , ,

Pixel Heritage

Pix­el Her­itage to bard­zo ciekawa aplikac­ja, która jak­iś czas temu pojaw­iła się w WP Mar­ket­place. Przenosi nas ona w cza­sy tele­fonów Nokia z sys­te­mem Sym­bian, gdzie z pomocą tych właśnie słuchawek może­my wykon­ać niecodzi­enne fotografie. Dodatkowo z pomocą Nokia Pol­s­ka może­cie zgar­nąć dodatkowo nagrody.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002