Statystyki DailyMobile.pl – Luty 2010

Dodano: 01.03.2010 Kategorie: Bez kategorii, Statystyki bloga Tagi: ,

Statysty­ki DailyMobile.pl – Luty 2010r.

Najświeższe statysty­ki przed­staw­ia­jące ilość odwiedzin i inne dane statysty­czne blo­ga dailymobile.pl w miesiącu luty, 2010 roku. Dane sporząd­zone na pod­staw­ie Google Ana­lyt­ics.

Statystyki dailymobile.pl — styczeń 2010 — kolejny miesiąc, kolejny rekord

Dodano: 01.02.2010 Kategorie: Bez kategorii, Statystyki bloga Tagi: ,

statystyki-dailymobile

Kole­jne zad­owala­jące statysty­ki blo­ga dailymobile.pl — tym razem za pier­wszy miesiąc tego roku.  Dane zostały sporząd­zone w opar­ciu o statysty­ki Google Ana­lyt­ics oraz Alexa Traf­fic Rang. Zobacz­cie sami — w dal­szej częś­ci pos­ta.

Statystyki Dailymobile.pl — Grudzień 2009

Dodano: 01.01.2010 Kategorie: Bez kategorii, Statystyki bloga Tagi: ,

statystyki-dailymobile

Świeże statysty­ki blo­ga DailyMobile.pl z grud­nia 2009r. Dane są sporząd­zone na pod­staw­ie Google Ana­lyt­ics i Alexa Traf­fic Rank.

Statystyki DailyMobile.pl — listopad 2009

Dodano: 01.12.2009 Kategorie: Bez kategorii, Statystyki bloga Tagi: ,

statystyki-dailymobile
Oto najnowsze statysty­ki blo­ga Dailymobile.pl z listopa­da 2009r. Dane są sporząd­zone na pod­staw­ie Google Ana­lyt­ics i Alexa Traf­fic Rank.

Odwiedziny: 58500 (+ 12231 więcej odwiedzin w porów­na­niu do październi­ka 2009r.)

Bezwzględ­na ilość unikalnych użytkown­ików (UU): 48000 (9370 więcej UU w porów­na­niu do październi­ka 2009r.)

Odsłony strony: 233000 (187618 /wrzesień 2009r.)

Śred­ni czas użytkown­i­ka na stron­ie: 3,02 min (2,45 min — październik 2009)

Śred­nia miesięcz­na ilość nowych odwiedzin: 77% (79% — październik 2009)

Alexa Traf­fic Rank: 356409 (w sto­sunku do październi­ka 2009r.: 467010, ogól­nie: +110601)

Alexa Traf­fic Rank (Pol­s­ka): 4233 (w sto­sunku do październi­ka 2009r.: 4282, ogól­nie: +49)

Page Rank: 2

Statystyki DailyMobile.pl — październik 2009

Dodano: 01.11.2009 Kategorie: Bez kategorii, Newsy, Statystyki bloga Tagi:

statystyki-dailymobile Oto najnowsze statysty­ki blo­ga DailyMobile.pl z październi­ka 2009r. Dane są sporząd­zone na pod­staw­ie Google Ana­lyt­ics i Alexa Traf­fic Rank.

Odwiedziny: 46 269  (+38%  w porów­na­niu do wrześ­nia 2009r.)

Bezwzględ­na ilość unikalnych użytkown­ików (UU): 38 530 (+42%  w porów­na­niu do wrześ­nia 2009r.)

Odsłony strony: 187 618 (+38% /wrzesień 2009r.)

Śred­ni czas użytkown­i­ka na stron­ie: 2min 45 sek. (2min 46sek – wrze­sień 2009r.)

Śred­nia miesięcz­na ilość nowych odwiedzin: 79%

Alexa Traf­fic Rank: 467010 (w sto­sunku do wrze­sień 2009r.: 771714, ogól­nie: +304704)

Alexa Traf­fic Rank (Pol­s­ka): 4282 (w sto­sunku do wrze­sień 2009r.: 9271, ogól­nie: +4898)

Page Rank: 2

W ostat­nim miesiącu blog znacznie popraw­ił swo­je statysty­ki, dzię­ki czemu odno­tował swój reko­rd. Jed­nakże w tym przy­pad­ku sam reko­rd nie jest najważniejszy, co skala samych wzrostów (miesiąc do miesią­ca) w niek­tórych rubrykach niemal pod­woiła się. Kole­jny powód do uciechy to wyko­rzys­tanie notek z blo­ga dailymobile.pl w papierowym wyda­niu gaze­ty Wprost.

Zapowiadana zmi­ana graficz­na odbędzie się praw­dopodob­nie dopiero w tym miesiącu – mam nadzieję, że będziecie miło zaskoczeni. Chci­ałbym także jeszcze więcej cza­su poświecić na pisanie więk­szej iloś­ci postów – mam nadzieję, że ku Waszej uciesze. Dzięku­ję za odwiedzanie mojego blo­ga i zapraszam ponown­ie 🙂

Statystyki DailyMobile.pl: wrzesień 2009

Dodano: 01.10.2009 Kategorie: Bez kategorii, Newsy, Statystyki bloga Tagi:

statystyki-dailymobileKrótkie przed­staw­ie­nie statystyk blo­ga DailyMobile.pl z wrześ­nia 2009r wg. Google Ana­lyt­ics.

Odwiedziny: 32713 (+26% w porów­na­niu do sierp­nia 2009r.)

Bezwzględ­na ilość unikalnych użytkown­ików (UU): 27385

Odsłony strony: 135 837

Śred­ni czas użytkown­i­ka na stron­ie: 2min 46 sek.

78,96% nowych odwiedzin

Alexa Traf­fic Rank: 771,714

Alexa Traf­fic Rank (Pol­s­ka): 9217

Page Rank: 2

W najbliższym cza­sie blog czeka na zmi­anę skór­ki oraz zwięk­sze­nie iloś­ci pisanych postów — powrót po waka­cyjnym lenist­wie:) Dzięku­je wszys­tkim za odwiedziny mojego blo­ga i zapraszam ponown­ie 🙂

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002