Custom ROM‑y dla systemu Android — czy warto się nimi zainteresować?

Dodano: 21.09.2013 Kategorie: Android, Opinie, testy Tagi: , ,

hg

Android z racji swo­jej otwartoś­ci jest podat­ny na mody­fikac­je. W Internecie ist­nieje wiele grup, które tworzą własne wer­sje opro­gramowa­nia na smart­fony z tym sys­te­mem. Są to tak zwane Cus­tom ROM‑y. W tym wpisie postaram się wytłu­maczyć osobom, które nie miały z nimi do czynienia, czy rzeczy­wiś­cie warto się nimi zain­tere­sować.

PPSSPP — jak emulator PSP na Androida radzi sobie pół roku od swoich narodzin?

Dodano: 10.05.2013 Kategorie: Android, Newsy, Opinie, testy, Testy Dailymobile.pl Tagi: , , ,

O PPSSPP pisal­iśmy (nie licząc jed­nego dnia) dokład­nie pół roku temu. Wtedy była to jeszcze zupeł­na cieka­wost­ka nie god­na więk­szej uwa­gi. Jak jed­nak sprawa ma się po sześ­ciu miesią­cach? Jest postęp, choć wciąż bard­zo daleko do pełnej emu­lacji.

CSR Racing: wciągające wyścigi na prostej dla iOS i Androida

Dodano: 21.04.2013 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, Newsy, Opinie, testy, Testy Dailymobile.pl Tagi: , , , , , , ,

CSR Rac­ing na dłu­go był grą dostęp­ną wyłącznie dla posi­adaczy iPhone’ów. Od paru dni mogą się w nią zagry­wać także Android­ow­cy na swoich smart­fonach i table­tach. A robią to z przy­jem­noś­cią, bo ta dar­mowa pro­dukc­ja jest całkiem przy­jem­na!

MX Player — doskonały odtwarzacz wideo na Androida

Dodano: 20.04.2013 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Opinie, testy, Testy Dailymobile.pl Tagi: , , , ,

Dla wszys­t­kich, którzy od cza­su do cza­su oglą­da­ją filmy na swoim smart­fonie lub table­cie z Androi­dem, MX Play­er jest niezbęd­ną aplikacją — oto wyśmien­i­ty odt­warza­cz filmów, pole­cam go każde­mu.

Pie Controls — interesująca alternatywa dla przycisków ekranowych

Dodano: 14.04.2013 Kategorie: Android, Newsy, Opinie, testy, Testy Dailymobile.pl Tagi: , , , , , ,

ROM‑y Para­noid Android oraz Cyanogen­Mod posi­ada­ją ciekawą funkcję o nazwie Pie Con­trols. Pozwala ona na zastąpi­e­nie przy­cisków ekra­nowych znanych z Nexusów półkolistym (tudzież plack­owym) menu rozwi­janym z krawędzi ekranu.

Przegląd programów do nauki Hiragany na Androida — język japoński nie musi być trudny!

Dodano: 29.03.2013 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Newsy, Opinie, testy, Testy Dailymobile.pl Tagi: , , , ,

Myślałeś kiedyś o nauce języ­ka japońskiego? Pewnie nie, lecz ja właśnie zacząłem przy­godę z tym językiem. Smart­fony mogą spraw­ić, że nie musi być wcale tak trud­ny, na jaki wyglą­da. W tym tekś­cie przyjrzymy się paru aplikacjom do nau­ki Hira­gany — japońskiego odpowied­ni­ka alfa­betu.

Real Racing 3 — moje wrażenia z gry

Dodano: 03.03.2013 Kategorie: Android, Gry, iPhone, Newsy, Opinie, testy, Testy Dailymobile.pl

Real Rac­ing 3 od 28 lutego dostęp­ne jest w Google Play oraz App Store. Nie omieszkałem samemu się przekon­ać, czy warto było czekać na ten tytuł zapowiadany jako najlep­szy mobil­ny symu­la­tor wyś­cigów. Nieste­ty, nap­suł mi sporo krwi…

Moje przygody ze SkyDrivem na Androida — internetowym dyskiem Microsoftu o pojemności 7GB

Dodano: 17.02.2013 Kategorie: Android, Aplikacje Android, HTC, Newsy, Opinie, testy, Testy Dailymobile.pl Tagi: , , , , , , , ,

Sky­Drive to usłu­ga Microsof­tu, która pozwala prze­chowywać w Internecie nasze fot­ki, filmy i inne pli­ki, by mieć do nich dostęp zawsze i wszędzie. Kusi sied­mioma giga­ba­j­ta­mi przestrzeni do dowol­nego zagospo­darowa­nia, lecz posi­a­da też sporo iry­tu­ją­cych prob­lemów.

HTC One X — 5 rzeczy, które mnie irytują

Dodano: 03.02.2013 Kategorie: Android, HTC, Newsy, Opinie, testy Tagi: , ,

W ostat­nim cza­sie stałem się dum­nym posi­adaczem smart­fona HTC One X. Z całą pewnoś­cią jest do god­ny polece­nia smart­fon, który nie zaw­iedzie nawet najbardziej wyma­ga­jącego użytkown­i­ka, lecz i on posi­a­da swo­je wady. W tym tekś­cie wymienię pięć wad (przede wszys­tkim kon­struk­cyjnych), których z łat­woś­cią moż­na było uniknąć.

Nokia Lumia 820 — pierwsze kroki — poradnik [video Dailymobile.pl]

Dodano: 18.01.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Opinie, testy, Recenzje, Testy Dailymobile.pl, Video, Windows Phone 8 Tagi: ,

Przed Wami pier­wsze video doty­czące smart­fona Nokia Lumia 820. Skierowane ono jest do osób, które nie do koń­ca wiedzą, jak sobie poradz­ić z pod­sta­wowy­mi sprawa­mi związany­mi z tym urządze­niem. Z filmiku dowiecie się: jak ściągnąć obu­dowę? jak włożyć kartę microSIM oraz microSD? Jak ład­ować tele­fon oraz jak go włączyć? Video trak­tu­je na zasadzie porad­ni­ka, który przy­da się w szczegól­noś­ci now­icjus­zom. W kole­jnych dni­ach dodane zostaną także porad­ni­ki doty­czące kon­fig­u­racji smart­fona, pier­wszego uru­chomienia. Na samym końcu będziecie mogli liczyć także na recen­zję Nokii Lumii 820. Po tes­tach Lumii 820 powró­ci do mnie Lumia 920, która także będzie miała swo­ją video-recen­z­je (nie mogła się ona odbyć wcześniej z racji na moje prob­le­my ze zdrowiem).

Pamię­ta­j­cie także o sub­skry­bowa­niu naszego kanału na YouTube oraz na Face­booku — dzię­ki temu zawsze pozostaniemy w kon­tak­cie:)

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002