Prezentacja telefonu Nokia E71x (foto + video)

Dodano: 06.04.2009 Kategorie: Newsy, Nokia, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

nokiae71x-f nokiae71x-l nokiae71x-b

Nokia E71x jak na razie dostępna jest tylko w sieci AT&T w USA. Ostat­nie pogłoski jed­nak donoszą, że model ten ma zostać wyco­fany ze sprzedaży. Już przed planowaną pre­mierą model ten miał spore kłopoty tech­niczne i jego pre­miera została opóźniona.

Nokia E71x w posi­ada prak­ty­cznie takie same dane tech­niczne jak starszy model Nokia E71. Różnica polega tylko w tym, że model “x” posi­ada szy­bką tech­nologię 3G (HSDPA). Pon­adto model ten posi­ada także wbu­dowany GPS, aparat fotograficzny 3.2 megapik­sela. Sys­tem oper­a­cyjny, jaki został zain­stalowany w Nokii E71x to Sym­bian — w klasy­cznej trze­ciej wersji.

Tele­fon posi­ada klaw­iaturę typu QWERTY, która jed­nak została słabo dopra­cow­ana, ponieważ przy­ciski zewają się prak­ty­cznie w całość. To według mnie duży minus. Poza pełną klaw­iaturą, tele­fon ten  niewąt­pli­wie odz­nacza się ład­nym, ele­ganckim wyko­naniem — typowym dla serii E. Przy­pom­ni­jmy także, że właśnie w takim desig­nie zostały wyko­nane także dwa inne mod­ele Nokii — E66 i E71. Model ten został wyposażony w wyświ­et­lacz 2,4 cala i 16 mil­ionów kolorów, dzięki czemu możemy się cieszyć dobrą jakoś­cią przy przeglą­da­niu różnego rodzaju grafik, czy oglą­da­nia filmów.

Czy polski rynek zaleją klony Nokii? — Nokla 5800

Dodano: 05.04.2009 Kategorie: Newsy, Nokia Tagi:

wholesale_china_anycool_5800_xpress_music_dual_sim_cell_phone

Nie tak dawno pisal­iśmy o podra­bi­anych tele­fonach z Chin. Dostal­iśmy wiele maili od czytel­ników, którzy opisy­wali swoje własne niezbyt przy­jemne doświad­czenia. Prece­dens pomimo tego, że jest o nim dość cicho jest obecny także nad Wisłą. Tym razem chcemy Państwu zaprezen­tować podro­bione tele­fony Nokii 5800 Xpress­Mu­sic.

1. NOKLA 5800

Ten tele­fon posi­ada swoją prezen­tacje video w internecie — prezen­tu­jemy ją także poniżej. Jak można łatwo zauważyć tele­fon posi­ada pod­stawę podro­bionych tele­fonów komórkowych — Dual SIM — możli­wość włoże­nia dwóch kart SIM do tele­fonu. Kole­jna sprawa która łatwo rzuca się w oczy to górny napis na tele­fonie Nokla — pisane przez “L”. Już samo pudełko i bate­ria mogą sug­erować, że tele­fon to chińska podróbka — azjaty­ckie napisy. Zobacz dokład­nie wszys­tko na poniższym video.

ScratchPad — darmowa aplikacja dla Nokii 5800 XpressMusic

Dodano: 05.04.2009 Kategorie: Aplikacje S60v5, Newsy, Nokia Tagi: , , , ,

scratchpad

Czym jest ScratchPad?

Otóż czy przy­darzyła Ci się kiedykol­wiek potrzeba zapisa­nia jakiejś ważnej wiado­mości (treści) i nie miałeś przy sobie małej karteczki i ołówka by to zro­bić? Chyba każdego z Nas cza­sem dopada taki właśnie psikus. Na ratunek przy­chodzi Nam Scratch­Pad — można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju notat­nik, w którym możemy zapisy­wać wiado­mości tak, jakby to był kawałek papieru, a my piszemy dłu­gopisem. Dlaczego możemy mieć właśnie takie odczu­cie? Ponieważ aplikacja ta jest przez­nac­zona dla tele­fonu Nokia 5800 Xpress­Mu­sic, który posi­ada dotykowy ekran i dołąc­zony do zestawu miniatur­owy rysik dla zwięk­szenia kom­fortu korzys­ta­nia z dotykowego ekranu. Zapisu­jąc wiado­mość w Scratch­Pad posługu­jemy się rysikiem, a charak­ter naszego pisma jest automaty­cznie i iden­ty­cznie zapisany w pamięci tele­fonu. Dzięki temu patrząc na swoje zapiski na ekranie tele­fonu mamy pewność, że to my je stworzyliśmy i co więcej sama czyn­ność zapisa­nia jakiejś ważnej dla Nas wiado­mości utr­wala w naszej pamięci właśnie to zadanie, które musimy wykonać lub też ważny kon­takt o którym nie możemy zapomnieć.

Darmowe motywy dla telefonu Nokia 5800 XpressMusic #3

Dodano: 04.04.2009 Kategorie: Aplikacje S60v5, Darmowe motywy S60v5, Nokia Tagi: , , ,

carbide_touch_5th_by_ahmed_by_ahmedworld

Dziś prezen­tu­jemy kole­jną paczkę dar­mowych moty­wów dla tele­fonu Nokia 5800 Xpress­Mu­sic (640x360). Motywy jak zawsze są u Nas dostępne za free. Zachę­camy więc do pobiera­nia motywów.

Jak zain­stalować motyw?

Ciekawe, darmowe tapety dla telefonu Nokia 5800 XpressMusic (640x360) #5

Dodano: 04.04.2009 Kategorie: Nokia, Tapety Tagi: , , , ,

47

Kole­jna paczka tapet (640x320) przez­nac­zonych na tele­fon Nokia 5800 Xpress­Mu­sic, N97 i Sam­sung Omnia HD, opar­tych o sys­tem Sym­bian S60v5. Oczy­wiś­cie jak zawsze tapety można pobrać całkowicie za darmo. Tapety te nie mają żad­nego wpływu na funkcjonowanie tele­fonów komórkowych.

Instrukcja obsługi:

Nokia Handwriting Calculator — ciekawy kalkulator dla telefonu Nokia 5800 XpressMusic

Dodano: 02.04.2009 Kategorie: Aplikacje S60v5, Newsy, Nokia Tagi: , , , ,

handwriting_calculator_1

Nokia Hand­writ­ing Cal­cu­la­tor to najnowsza aplikacja dostępna na Beta Labs. Tym razem twórcy pro­jektu zwró­cili się w stronę tele­fonów z sys­te­mem oper­a­cyjnym Sym­bian S60v5 - Nokia 5800 Xpress­Mu­sic, ale także pro­gram będzie obsługi­wany przez takie tele­fony jak: Nokia N800 i Nokia N810.

Jak można się domyśleć aplikacja stwor­zona jest do wykony­wa­nia mniej lub bardziej skom­p­likowanych zadań matem­aty­cznych, dostęp­nych z poziomu komórkowego kalku­la­tora. Innowacja jed­nak polega na tym, że tym razem dzi­ałań nie wpisu­jemy trady­cyjnie za pomocą klaw­iatury tele­fonu, ale zapisu­jemy je na dotykowym ekranie naszego tele­fonu. Jest to o tyle wygodne i ciekawe rozwiązanie, że pozwala w szy­bki łatwy sposób uzyskać wynik dzi­ała­nia, tak jak­byśmy mieli je zapisać na kartce papieru, a wynik pokazuje się sam.

Aplikację możemy pobrać za darmo tutaj.

Oficjalna reklama telefonu Nokia E75 i Nokia E63

Dodano: 02.04.2009 Kategorie: Newsy, Nokia Tagi: ,

nokia-e751-496x337

Wczo­raj przed­staw­ial­iśmy najnowszy tele­fon Nokii, który już 7 kwiet­nia będzie miał ofic­jalną pre­mierę w Polsce — Nokia E75.

Na ofic­jalny spot reklam­owy przy­go­towany przez Nokię dołąc­zony został także drugi model tele­fonu, który jest już obecny w ofic­jal­nej sprzedaży na rynku pol­skim — jest Nokia E63.

Nokia E63 często nazy­wana jest mod­elem tele­fonu dla ubogich biz­nes­menów, choć cena wcale nie wskazuje, że tele­fon należy do tanich. Jak możemy zauważyć w reklamie model ten został wyposażony w klaw­iaturę typu QWERTY, co ma wpływ na nieco więk­sze wymi­ary słuchawki. E63 posi­ada także słabej jakości aparat 2 megapik­sela i rozbu­dowane możli­wości pod wzglę­dem paki­etów biurowych. Z ważniejszych danych tech­nicznych tele­fonu należy także wymienić WiFi i HSDPA. Tele­fon pracuje na sys­temie oper­a­cyjnym Sym­bian S60v3.

Jego przy­bliżona cena w Polsce to od 750 do 1200 zł.

Zapraszamy do obe­jrzenia reklamy Nokii E75E63.

Gigantyczna Nokia 5800 XpressMusic w Belgii (video)

Dodano: 02.04.2009 Kategorie: Newsy, Nokia Tagi: ,

iwindow-nokia1

W mieś­cie Antwerp w Bel­gii pow­stał inter­ak­ty­wny kiosk, w którym możemy się pobawić najnowszym tele­fonem Nokii 5800 Xpress­Mu­sic. Nowinka nie byłaby raczej ciekawa gdyby nie to, że tele­fon jest nieco mniejszy niż wzrost prze­cięt­nego człowieka. Całość rzeczy­wiś­cie robi wraże­nie i z pewnoś­cią speł­nia jak najlepiej swoje zadanie — reklam­owanie tego mod­elu telefonu.

W wielkiej Nokii 5800 Xpress­Mu­sic mamy możli­wość testowa­nia poszczegól­nych rozwiązań tele­fonu. Akcję pro­mo­cyjną stworzyła bel­gi­jska firma Cre­ate Mul­ti­me­dia, a pomysł nazwano iwin­dow kiosk.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002