Nokia N900 – przykładowe zdjęcia wykonane telefonem

Dodano: 25.03.2010 Kategorie: Galeria, Maemo, Nokia, Testy Dailymobile.pl Tagi: , ,

Nokia-N900-zdjęcia-08

Oto przykład­owe zdję­cia wyko­nane tele­fonem Nokia N900 mojego autorstwa. Jak można zauważyć na zdję­ci­ach, wyszły one wyraźne i ostre, choć przy całkow­itym pow­ięk­sze­niu zdjęć do rozmi­arów 2576x1936 widać już pewne niedo­ciąg­nię­cia na zdję­ci­ach. Oczy­wiś­cie musi­cie również wliczyć w to wszys­tko fakt, że jestem ama­torem fotografowa­nia i nigdy nie zgłębi­ałem tajników pro­fesjon­al­nej fotografii. Zapraszam do przeglą­da­nia galerii.

Maemo 5 App: eCoach dla telefonu Nokia N900

Dodano: 22.03.2010 Kategorie: Aplikacje - pozostałe, Maemo, Nokia, Video Tagi: , ,

aplikacje-nokia-n900-ecoach-02

aplikacje-nokia-n900-ecoach-01

eCoach to bardzo rozbu­dowana aplikacja na tele­fony z sys­te­mem Maemo 5 – Nokia N900. eCoach to wirtu­alny trener twoich osiągów sportowych – aplikacja ta będzie mierzyć Twoją szy­bkość z jaką się poruszasz, dys­tans, a także puls serca – a wszys­tko to w cza­sie rzeczy­wistym. Dodatkowo aplikacja posi­ada zin­te­growane mapy Open Street Map, Google Maps oraz Vir­tual Earth – dzięki nim będziemy mieli szy­bki podgląd, gdzie właśnie się zna­j­du­jemy oraz będziemy mogli zobaczyć, jaką drogę już prze­byliśmy. Aplikacja eCoach dla tele­fonu Nokia N900 dzi­ała na zasadzie mon­i­toringu tren­ingów sportowych z możli­woś­cią zapisy­wa­nia tych danych i tworzenia z nich pamiętnika.

Aplikacja jest dar­mowa – link do źródła oraz video zna­jdziecie w dal­szej części newsa.

Nokia N900 kontrolerem helikoptera (video)

Dodano: 19.03.2010 Kategorie: Aplikacje - pozostałe, Maemo, Newsy, Nokia, Video Tagi: ,

nokia-n900-helikopter

Wiadomo, że sys­tem Maemo 5, wyko­rzys­tany w tele­fonie Nokia N900 ma potężne możli­wości. Nie sądz­iłem jed­nak, że potrafi on kon­trolować helikopter z wyko­rzys­tanie akcelerometru.

Opera Mini 5 i Opera Mobile 10 – pełna wersja już do pobrania

Dodano: 16.03.2010 Kategorie: Android, Aplikacje - pozostałe, Aplikacje Android, Aplikacje JAVA, Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Aplikacje Windows Mobile, Blackberry, HTC, LG, Maemo, Motorola, Newsy, Nokia, Samsung, Sony Ericsson, Symbian, Windows Mobile Tagi: ,

opera-mobile-10-nokia

Dziś Opera Soft­ware ogłosiła finalną wer­sję dwóch najpop­u­larniejszych przeglą­darek na tele­fony komórkowe – Opera Mini 5 oraz Opera Mobile 10. Tym samym przeglą­darki wychodzą z wer­sji Beta i ofic­jal­nie stały się pełnymi wer­s­jami przeglą­darek mobil­nych dla tele­fonów z sys­te­mem Android, RIM, Java, LG, Motorola, Nokia (Sym­bian S60v3, S60v5), Sam­sung, Sony Eric­s­son, Win­dows Mobile.

Fring dostępny dla telefonu Nokia N900

Dodano: 24.02.2010 Kategorie: Aplikacje - pozostałe, Maemo, Newsy, Nokia Tagi: , ,

Fring już teraz dostępny dla tele­fonu Nokia N900 z sys­te­mem Maemo. Przy­pom­ni­jmy, że aplikacja Fring to jeden z lep­szych mul­ti­ko­mu­nika­torów umożli­wia­jący prace na takich pro­gra­mach, jak: Skype, MSN Mes­sa­neger, Google Talk, ICQ, SIP, Twit­ter czy Yahoo. Na chwilę obecną komu­nika­tor nie posi­ada możli­wości prowadzenia video — połączeń, ale praw­dopodob­nie możemy się spodziewać tej funkcji w następ­nych wyda­ni­ach opro­gramowa­nia Fring dla tele­fonu Nokia N900 z sys­te­mem Maemo. Pro­gram do pobra­nia w dal­szej części newsa.

Firefox dla Nokii N900 oficjalnie dostępny w Ovi Store

Dodano: 20.02.2010 Kategorie: Maemo, Newsy, Nokia, Video Tagi: , , , ,

nokia-n900-firefox

Połącze­nie przeglą­darki Fire­fox z sys­te­mem Maemo, w który zaopa­tr­zony został tele­fon Nokia N900 to świetne uzu­pełnie­nie inter­ne­towych możli­wości N900. Aplikacja ta właśnie trafiła ofic­jal­nie do Ovi Store, gdzie można ją pobrać całkowicie za darmo. Zobacz jakie plusy wynikają z posi­ada­nia Fire­foxa na swoim tele­fonie oglą­da­jąc poniższe video.

Oficjalna aplikacja WordPress dla Symbiana i Maemo już wkrótce

Dodano: 15.02.2010 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Maemo, Nokia, Symbian Tagi: , , ,

Nokia-Symbian-Maemo-WordPress

Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź twór­ców Word­Pressa i stworzenia pier­wszej ofic­jal­nej aplikacji Word­Press dla Sym­biana i Maemo. Przy­pom­ni­jmy, pier­wsza aplikacja – klient plat­form blo­gowych – Wavelog współpracuje z sys­te­mem Sym­bian S60v3 i umożli­wia pracę na czterech plat­for­mach blogowych.

Bounce Evolution na Nokii N900 z funkcją TV-Out

Dodano: 19.01.2010 Kategorie: Gry, Maemo, Nokia, Video Tagi: , , ,

Bounce Evo­lu­tion to gra na tele­fony komórkowe, która sku­pia się na porusza­niu małą kuleczką po wyz­nac­zonej trasie. Gra jest dosyć znana choćby z tego, że jest ona zazwyczaj wgrana już  w pod­sta­wowe opro­gramowanie tele­fonu. Nie każdy jed­nak wie, że Bounce Evo­lu­tion może wyko­rzys­tać funkcję TV-Out w tele­fonie — tak, jak w przy­padku Nokii N900. To właśnie na tym mod­elu zaprezen­towano funkcję TV-Out, którą wyko­rzys­tuje tak gra.

Ovi Store w pełni zintegrowane z telefonami Nokia N900

Dodano: 12.01.2010 Kategorie: Aplikacje - pozostałe, Maemo, Newsy, Nokia, Video Tagi: , ,

nokia-n900-ovi-store

To z pewnoś­cią bardzo ciepła infor­ma­cja dla wszys­t­kich użytkown­ików tele­fonów Nokia N900 z sys­te­mem Maemo 5. Nokia otworzyła i zin­te­growała w pełni wirtu­alny sklep Ovi Store na rzecz właś­ci­cieli właśnie tych telefonów.

Google Nexus One vs Nokia N900 — porównanie

Dodano: 10.01.2010 Kategorie: Android, Galeria, Maemo, Newsy Tagi: , , ,

google-nexus-one-vs-nokia-n900-03

Porów­nanie dwóch zaawan­sowanych mod­eli tele­fonów — Google Nexus One vs Nokia N900.

Google Nexus One to tele­fon, który w tym tygod­niu ukazał się na rynku. Zapowiedź takiego mod­elu nie mogła się obyć oczy­wiś­cie bez echa, choćby dlat­ego, że to pro­dukt od Google. Zarówno Nexus One, jak i Nokia N900 to tele­fony bardzo zaawan­sowane tech­no­log­icznie. Nokia, wyposażyła swoją słuchawkę w sys­tem Maemo 5, nato­mi­ast Google w swój najnowszy OSAndroid 2.1.

Pewnie wielu z tych, którzy zas­tanaw­iają się nad zaku­pem tele­fonu od Google, rozważa również zakup pomiędzy tym tele­fonem a Nokią N900. Tele­fony są bardzo zbliżone para­me­trami i stoją w czołówce najnowszych rozwiązań tech­no­log­icznych. Pomimo braku opcji zakupu tele­fonu Google Nexus One w Polsce przez ofic­jalną stronę Google, z powodze­niem możemy zajrzeć na Alle­gro i znaleźć ten tele­fon w konkuren­cyjnej, co do Nokii, cenie.

Zapraszam do obe­jrzenia galerii zdjęć porównu­jące tele­fony: Google Nexus One kon­tra Nokia N900.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002