Gadu-Gadu – mobilny komunikator teraz na iPhone

Dodano: 24.03.2009 Kategorie: Aplikacje iPhone, iPhone, Newsy Tagi: ,

111

Gadu-Gadu czyli najpop­u­larniejszy w Polsce komu­nika­tor inter­ne­towy po wer­s­jach przez­nac­zonych na tele­fony, które mają zain­stalowanego Sym­biana, teraz także w wer­sji na pop­u­larnego iPhona.

Dosyć długo trzeba było czekać na tą aplikacje przez­nac­zoną na iPhone, na szczęś­cie twórcy mobil­nych wer­sji GG nie zapom­nieli stworzyć także dla tego wyróż­ni­a­jącego się mod­elu swego komu­nika­tora. Dostępny on jest w wirtu­al­nym sklepie Aplle Store.

Mouth Off — kolejna rewelacyjna aplikacja na iPhona

Dodano: 23.03.2009 Kategorie: Aplikacje iPhone, iPhone, Newsy Tagi:

106

Cre­ative Review przed­staw­ili ciekawą ani­mację video aplikacji Mouth Off, przez­nac­zonej dla posi­adaczy tele­fonu iPhone. Czym jest Mouth Off — jest to pro­gram, który naśladuje ruchy ust — z tą różnicą, że nasze usta i mimika nieco się różni od ory­gi­nału, zresztą zobacz­cie sami.

Light Writer — wyświetlaj trójwymiarowe napisy i obrazki na swoim iPhone (foto)

Dodano: 23.03.2009 Kategorie: Aplikacje iPhone, iPhone, Newsy Tagi:

105

Light Writer to bardzo ciekawa aplikacja przez­nac­zona dla iPhone’a, dzięki której będziemy mogli wyświ­et­lać obrazy i napisy w postaci grafiki trójwymi­arowej. Całość przed­stawia się rzeczy­wiś­cie okazale i jestem zda­nia, że warto zain­west­ować 1 $ by zapłacić i pobrać aplikację z App Store.

Nowy soft 3.0 dla iPhone — video

Dodano: 20.03.2009 Kategorie: Aplikacje - pozostałe, iPhone, Newsy Tagi:

Ostat­nio pisałem na temat nowego softu wydanego przez Aplle. Tym razem chci­ałbym przed­stawić soft w na krótkim filmiku video.

Darmowa aplikacja od Allegro dla iPhona

Dodano: 19.03.2009 Kategorie: Aplikacje - pozostałe, iPhone, Newsy Tagi: , ,

allegro-iphone-aplikacja

Alle­gro, czyli najwięk­sza plat­forma auk­cyjna w Polsce stworzyła spec­jalną, dar­mową aplikację dla wszys­t­kich posi­adaczy tele­fonu iPhone. Jak zapew­nia Alle­gro poruszanie się po ich por­talu za pomocą tej aplikacji będzie jeszcze łatwiejsze i szyb­sze. Pomimo tego, że iPhone nie ma aż tak wielkiej pop­u­larności wśród pol­s­kich klien­tów Alle­gro postanow­iło postawić właśnie na ten model telefonu.

Aplikacja ta posi­ada prak­ty­cznie wszys­tkie możli­wości jakie daje por­tal w wer­sji na PC. Oprócz przeglą­da­nia aukcji, kupowa­nia i wys­taw­ia­nia pro­duk­tów na sprzedaż Alle­gro dla iPhona ofer­uje także możli­wość wys­taw­ia­nia i przeglą­da­nia komen­tarzy. Pon­adto możemy korzys­tać z wielu kont na jed­nym tele­fonie. Inter­fejs jest łatwy i przy­jemny w użytkowaniu.

W najbliższym cza­sie Alle­gro ma zamiar wydać także spec­jalną aplikację do obsługi swo­jej plat­formy dla iPod Touch.

Aplikację tą możemy pobrać tutaj.

Nowy soft iPhona 3.0

Dodano: 18.03.2009 Kategorie: iPhone Tagi:

Dziś odbyła się kon­fer­encja, na której został przed­staw­iony nowy pakiet narzędzi przez­nac­zonych dla iPhona. Wśród najważniejszych udo­god­nień, jakie wprowadz­iło Apple jest możli­wość wysyła­nia MMS-ów (opcja ta jed­nak jest zareze­rowawana tylko dla iPhona 3G), możli­wość gra­nia poprzez Blu­tooth na dwóch komórkach — aplikacja przy­datna i powszech­nie wyko­rzysty­wana u konkurencji. Kole­jną nowoś­cią jest pozioma klaw­iatura, ułatwia­jąca pisanie SMS-ów, czy też już w tym przy­padku MMS-ów. Nalezy także wspom­nieć o funkcji copy — paste, czyli możli­wości kopi­owa­nia i wkle­ja­nia — tego również doty­chczas brakowało.

To tylko ważniejsze z dodatków jakie przy­go­towało Jabuszko dla swo­jego cud­ownego dziecka — iPhona. Pomimo wprowadzenia poprawek i udo­god­nień — nie są one na tyle nowa­torskie i ciekawe jak można było się spodziewać. Dobrze, że została dodana usługa umożli­wia­jąca wysyłaie MMS-ów ale którz z Nas nie korzys­tał z niej doty­chczas w innych mod­elach telefonów?

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002