iPhone 4 vs iPhone 3GS – porównanie telefonów

Dodano: 10.06.2010 Kategorie: iPhone, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , ,

iphone 4 vs 3gs

Do świata Apple wszedł w tym tygod­niu nowy model tele­fonu – iPhone 4 oparty o nowy sys­tem oper­a­cyjny iOS4. Jak to bywa w przy­padku pojaw­ienia się na rynku nowego mod­elu tele­fonu, od razu jest on porówny­wany ze swoim poprzed­nikiem. Tym razem nie jest inaczej – iPhone 4 vs iPhone 3GS – porów­nanie tele­fonów.

Cytaty na iPhone’a — polska produkcja podbijająca AppStore

Dodano: 09.06.2010 Kategorie: Aplikacje iPhone, iPhone, Newsy Tagi: ,

iPhone cytaty

Cytaty na iPhone to aplikacja zaw­ier­a­jąca ponad 3000 staran­nie wyse­lekcjonowanych cytatów, pogrupowanych w 50 kat­e­go­ri­ach. Wszys­tkie cytaty zostały wybrane tak, aby odpowiadały naszym współczes­nym realiom. Cytaty na iPhone jest w pełni pol­skim pro­jek­tem, za który odpowiedzialna jest firma Soft­i­cal. Aplikacja cieszy się dużym zain­tere­sowaniem w AppStore.

Jobs Show, czyli magia wystąpień Steve’a Jobs’a z firmy Apple

Dodano: 08.06.2010 Kategorie: iPhone, Newsy Tagi: , ,

Steve Jobs to postać, którą nie muszę przed­staw­iać nikomu, kto czyta bloga dailymobile.pl. Przez wielu nazy­wany jest guru nowoczes­nych tech­nologii, wiz­jonerem, który odmienia rzeczy­wis­tość i zamienia ją w magię. Świat firmy Apple jest również niesamow­ity, a głównym aktorem w tym teatrzyku jest oczy­wiś­cie Steve. Co wyróż­nia firmę Apple spośród innych, czego muszą uczyć się inne firmy z branży tech­no­log­icznej i dlaczego Steve Jobs potrafi stworzyć niesamow­ity Show, który przekłada się bezpośred­nio na sukces mar­ketingowy firmy Apple?

iPhone 4 — prezentacja video

Dodano: 07.06.2010 Kategorie: iPhone, Newsy, Video, Zapowiedzi Tagi: , ,

Oto ciekawa prezen­tacja video iPhone’a 4 — możemy zobaczyć dokład­nie, jak wygląda ten tele­fon, poz­nać jego funkcje oraz pod­słuchać wypowiedzi twór­ców tego produktu.

iPhone 4 – oficjalna specyfikacja

Dodano: 07.06.2010 Kategorie: iPhone, Newsy Tagi: ,

iPhone 4 spec

Oto specy­fikacja najnowszego tele­fonu firmy Apple – iPhone 4. Specy­fikacja podana niemalże na gorąco bo kon­fer­encja WWDC oraz prezen­tacja iPhone 4 nadal trwa.

iPhone 4 – tak nazywa się nowy telefon Apple!

Dodano: 07.06.2010 Kategorie: iPhone, Newsy, Zapowiedzi Tagi: ,

new iPhone 4 - wwdc 2010

Właśnie trwa relacja z WWDC 2010, gdzie prezen­towany jest nowy nabytek Apple – iPhone 4. Steve Jobs cały czas prezen­tuje nowe możli­wości iPhone – dużą część infor­ma­cji zna­jdziecie w dal­szej części wpisu.

Magiczny iPad na video

Dodano: 02.06.2010 Kategorie: iPhone, Video Tagi: ,

Oto mag­iczny iPad, który czaruje i zach­wyca. Sądzę, że komen­tarze ani tłu­maczenia tego, co mówi “magik” nie są potrzebne.

Aplikacje iPhone: Street Museum — poznaj historię dzięki AR

Dodano: 29.05.2010 Kategorie: Aplikacje iPhone, iPhone, Newsy Tagi: , ,

strret museum

Street Museum

Niewąt­pli­wie AR, czyli Aug­mented Real­ity to przyszłość w tele­fonach komórkowych. Rzeczy­wis­tość rozsz­er­zona (AR) to pow­iązanie obrazu rzeczy­wis­tego na ekranach naszych tele­fonów z obrazem dodatkowym (wyszuki­wanie punk­tów czy też nanosze­nie nowej warstwy obrazu). Tak właśnie dzi­ała nowa aplikacja na iPhone’a  o nazwie Street Museum, czyli połącze­nie obrazu rzeczy­wis­tego z obrazem his­to­rycznym ulic Lon­dynu z 1966 roku.

iPhone App: Smart Scanner — interaktywne posługiwanie się odnośnikami w tekście

Dodano: 11.05.2010 Kategorie: Aplikacje iPhone, iPhone, Newsy Tagi: , ,

Shape Ser­vices to firma odpowiedzialna za pro­dukcję pop­u­larnych aplikacji na iPhone’a takich, jak IM+ czy też Busi­ness Card Reader. Teraz zaprezen­towała nową pozy­cję w swoim port­fo­lio – aplikacja Smart Scan­ner, która skierowana jest tylko do posi­adaczy iPhone’a 3GS. Smart Scan­ner pozwala na inter­ak­ty­wne wyko­rzys­tanie linków, adresów email oraz numerów tele­fonów z wiz­ytówek, papierowych wer­sji prasy itp. Zobaczmy jak to działa?

Aplikacje iPhone: MoneyZoom – wydatki i oszczędności pod kontrolą

Dodano: 11.05.2010 Kategorie: Aplikacje iPhone, iPhone, Video Tagi: , ,

MoneyZoom aplikacja iPhone MoneyZoom - oszczędności iPhone

Mon­ey­Zoom to ciekawa aplikacja na iPhone’a służąca do zarządza­nia port­felem naszych oszczęd­ności i wydatków. Aplikacja skła­nia Nas do oszczędza­nia i pil­nuje byśmy się trzy­mali wyz­nac­zonego limitu.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002