NCKIA N97, iphoneA520, Nokia E76 czy Verto V5? — nie daj się podrobić!

Dodano: 31.03.2009 Kategorie: Bez kategorii, iPhone, Newsy, Nokia Tagi: ,

t32

Ser­wis solomobi.com znany jest ze srzedaży chińs­kich podróbek markowych tele­fonów. iphoneA520 czy Nokia E76 to na pozór tylko mod­ele tele­fonów, które rzeczy­wiś­cie mogły zostać wypro­dukowane przez firmę Aplle czy Nokia — niestety, albo i “stety” tak nie jest. Tele­fony te charak­teryzują się zazwyczaj całkowicie inną doku­men­tacją tech­niczną. Pod­stawą prak­ty­cznie jest, że podro­bione mod­ele posi­adają tech­nologię Dual-Sim (możli­wość korzys­ta­nia z dwóch kart SIM). Jed­nak twórcą podróbek rodem z państwa środka Dual-Sim już wystar­cza — najnowsze mod­ele pro­dukowane już są z możli­woś­cią akty­wowa­nia w tele­fonie jed­nocześnie trzech kart SIM.

Pon­adto tele­fony te zazwyczaj są “naszpikowane” możli­wie jak najwięk­szą iloś­cią tech­nicznych rozwiązań. Nie rzadko można spotkać iPhona, który może odt­warzać filmy divx, a przy okazji ma wbu­dowany tuner telewizji anal­o­gowej i GPS. Można by rzec — przy­dałaby się jeszcze tylko lodówka i zimne piwo.

Jak się ustrzec przed podra­bi­anymi telefonami?

Ranking sprzedaży pokrowców Krusell — marzec 2009

Dodano: 30.03.2009 Kategorie: Bez kategorii, Newsy Tagi: ,

krusell95136_1

Ostat­nim razem prezen­towal­iśmy na łamach DailyMobile.pl rank­ing sprzedaży pokrow­ców i futer­ałów do tele­fonów komórkowych z lutego i 2008 roku. Dziś prag­niemy przed­stawić najnowszy raport udostęp­niony przez szwedzką firmę Krusell.

Raporty wydawane przez Krusell mają pełnić rolę pośred­nio infor­ma­cyjną dla pro­du­cen­tów tele­fonów komórkowych, jak i samych klien­tów. Na dane te należy patrzeć jed­nak z lekkim przym­róże­niem oka, bo gdy do jed­nego mod­elu tele­fonu pokrowiec jak najbardziej się nadaje, tak do drugiego może stać się bezużyteczny i nieprak­ty­czny. Poza tym szwedzka firma znana jest także z dość drogich wyrobów, które z pewnoś­cią nie mają takie popytu na rynkach wschodzą­cych, czy też ubogich, pomimo tego, że najnowsze mod­ele tele­fonów mają się tam dobrze. Kole­jna sprawa to trend i moda na uży­wanie lub nieuży­wanie akce­soriów do tele­fonów komórkowych. Jak więc widać ten raport może być ciekawy, ale niekoniecznie musi odzwier­cied­lać prawdziwe realia popytu na dany model tele­fonu komórkowego.

Oto najnowszy raport — marzec 2009.

Opera Mobile 9.7 — nowa przeglądarka komórkowa już za kilka dni (video)

Dodano: 27.03.2009 Kategorie: Bez kategorii, Newsy Tagi: ,

opera_mobile

Opera Mobile 9.7 zostanie ofic­jal­nie przed­staw­iona pod­czas targów CTIA Wire­less 2009 odby­wa­ją­cych się w Las Vegas na początku przyszłego miesiąca (1–3 kiwecień).

Jak zapowiedzieli twórcy najnowszej przeglą­darki Opera Mobile 9.7, która jest stwor­zona spec­jal­nie dla tele­fonów komórkowych, będzie ona jeszcze szyb­sza i bardziej dos­tosowana do potrzeb komórek. Właśnie ulep­sze­nie szy­bkości przesyłu danych i kom­pre­sowa­nia stron było głównym celem i zamierze­niem inżynierów z Opera Soft­ware. Dzięki tym pra­com pow­stała także tech­nolo­gia Opera Turbo, która zapew­nia przyspiesze­nie pracy przeglądarki.

Dziwne, zabawne, śmieszne telefony komórkowe (foto)

Dodano: 21.03.2009 Kategorie: Bez kategorii, Newsy, Nokia Tagi: ,

40

His­to­ria tele­fonów komórkowych nie jest aż tak długa, ale z pewnoś­cią bogata. Pier­wszy przenośny tele­fon, który wypro­dukowany został przez Nokię to rok 1987 — Mobira City­man. Od tego czasu bardzo dużo się zmieniło. Pewne pro­jekty tele­fonów komórkowy pozostały tylko pro­jek­tami, pewne dzi­wne pomysły okazały się prawdzi­wymi hitami. Dziś przed­staw­iamy najdzi­wniejsze, cza­sem najz­abawniejsze mod­ele tele­fonów na świecie.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002