Darmowe motywy dla telefonu z Symbian S60v3

Dodano: 31.07.2009 Kategorie: Bez kategorii Tagi: , ,

fennec_by_ahmed_by_ahmedworld.png

Dziś prezen­tu­jemy cztery motywy przez­nac­zone dla tele­fonów opar­tych o sys­tem Sym­bian S60v3. Oczy­wiś­cie motywy dostępne są do pobra­nia za darmo. Wystar­czy ściągnąć je na dysk kom­put­era, roz­pakować i sko­pi­ować do pamięci tele­fonu. W celu bardziej dokład­nego przeanal­i­zowa­nia grafiki stylu przed jego insta­lacją na tele­fonie wystar­czy nacis­nąć na którąś z poniższych miniatur.

NCKIA N97, iphoneA520, Nokia E76 czy Verto V5? — nie daj się podrobić!

Dodano: 31.07.2009 Kategorie: Bez kategorii Tagi: ,

t32

Ser­wis solomobi.com znany jest ze srzedaży chińs­kich podróbek markowych tele­fonów. iphoneA520 czy Nokia E76 to na pozór tylko mod­ele tele­fonów, które rzeczy­wiś­cie mogły zostać wypro­dukowane przez firmę Aplle czy Nokia — niestety, albo i “stety” tak nie jest. Tele­fony te charak­teryzują się zazwyczaj całkowicie inną doku­men­tacją tech­niczną. Pod­stawą prak­ty­cznie jest, że podro­bione mod­ele posi­adają tech­nologię Dual-Sim (możli­wość korzys­ta­nia z dwóch kart SIM). Jed­nak twórcą podróbek rodem z państwa środka Dual-Sim już wystar­cza — najnowsze mod­ele pro­dukowane już są z możli­woś­cią akty­wowa­nia w tele­fonie jed­nocześnie trzech kart SIM.

Pon­adto tele­fony te zazwyczaj są “naszpikowane” możli­wie jak najwięk­szą iloś­cią tech­nicznych rozwiązań. Nie rzadko można spotkać iPhona, który może odt­warzać filmy divx, a przy okazji ma wbu­dowany tuner telewizji anal­o­gowej i GPS. Można by rzec — przy­dałaby się jeszcze tylko lodówka i zimne piwo.

Jak się ustrzec przed podra­bi­anymi telefonami?

iPhone skoryguje Twoją wadę postawy

Dodano: 31.07.2009 Kategorie: Bez kategorii Tagi: ,

iphone

Tele­fony komórkowe coraz bardziej się rozwi­jają, a już na pewno aplikacje do nich twor­zone. Ostat­nim wyczynem popisali się twórcy aplikacji przez­nac­zonych dla tele­fonu iPhone. Upright — bo tak nazywa się najnowsza aplikacja troszczy się o naszą postawę — dosłownie. Upright to pro­gram przez­nac­zony dla iPhona, który reaguje za pomocą syg­nal­iza­cji dźwiękowej i świ­etl­nej, gdy zaczy­namy się gar­bić — zresztą najlepiej zobaczyć to samemu — zapraszamy do obe­jrzenia video.

Pro­gram możemy pobrać w Apple Store.

Ranking sprzedaży pokrowców Krusell — marzec 2009

Dodano: 30.07.2009 Kategorie: Bez kategorii Tagi: ,

krusell95136_1

Ostat­nim razem prezen­towal­iśmy na łamach DailyMobile.pl rank­ing sprzedaży pokrow­ców i futer­ałów do tele­fonów komórkowych z lutego i 2008 roku. Dziś prag­niemy przed­stawić najnowszy raport udostęp­niony przez szwedzką firmę Krusell.

Raporty wydawane przez Krusell mają pełnić rolę pośred­nio infor­ma­cyjną dla pro­du­cen­tów tele­fonów komórkowych, jak i samych klien­tów. Na dane te należy patrzeć jed­nak z lekkim przym­róże­niem oka, bo gdy do jed­nego mod­elu tele­fonu pokrowiec jak najbardziej się nadaje, tak do drugiego może stać się bezużyteczny i nieprak­ty­czny. Poza tym szwedzka firma znana jest także z dość drogich wyrobów, które z pewnoś­cią nie mają takie popytu na rynkach wschodzą­cych, czy też ubogich, pomimo tego, że najnowsze mod­ele tele­fonów mają się tam dobrze. Kole­jna sprawa to trend i moda na uży­wanie lub nieuży­wanie akce­soriów do tele­fonów komórkowych. Jak więc widać ten raport może być ciekawy, ale niekoniecznie musi odzwier­cied­lać prawdziwe realia popytu na dany model tele­fonu komórkowego.

Oto najnowszy raport — marzec 2009.

Ciekawe, darmowe tapety dla telefonu Nokia 5800 XpressMusic (640x360) #3

Dodano: 30.07.2009 Kategorie: Bez kategorii Tagi: , , , , ,

47

Kole­jna paczka tapet (640x320) przez­nac­zonych na tele­fon Nokia 5800 Xpress­Mu­sic, N97 i Sam­sung Omnia HD, oparty o sys­tem Sym­bian S60v5. Oczy­wiś­cie jak zawsze tapety można pobrać całkowicie za darmo. Tapety te nie mają żad­nego wpływu na funkcjonowanie tele­fonów komórkowych.

Instrukcja obsługi:

WirelessIRC (IRC + Twitter) — klient na Symbian S60v3

Dodano: 30.07.2009 Kategorie: Bez kategorii Tagi: ,

wirelessirc-twitter-01

Wire­lessIRC to ciekawa aplikacja przez­nac­zona zwłaszcza dla tych, którzy pomimo upływu czasu nadal darzą sym­pa­tią komu­nika­tor IRC. Dodatkową opcją klienta jest możli­wość obsługi Twit­tera.

Nokia 5800 XpressMusic czy Era G1? (foto)

Dodano: 30.07.2009 Kategorie: Bez kategorii Tagi: , , ,

3385362832_56337e6465.jpg

Na łamach por­talu symbianworld.org zostały zamieszc­zone zdję­cia porównu­jące dwa najnowsze tele­fony — Nokia 5800 Xpress­Mu­sic i HTC Dream — Era G1. Porów­nanie tych tele­fonów jest o tyle ciekawe, że są dwa główne mod­ele mające stawić czoło pop­u­larnemu także w naszym kraju tele­fonowi iPhone. Poza doku­men­tacją tech­niczną i opinii użytkown­ików warto także spo­jrzeć jak tele­fony te prezen­tują wiz­ual­nie — porów­nać je i ocenić, który model w tej kwestii jest lep­szy — zapraszamy do obe­jrzenia galerii. Wystar­czy kliknąć na pier­wsze zdję­cie by móc swo­bod­nie przeglą­dać cały zbiór zdjęć.

Pierwsza reklama telefonu Nokia 6710 Navigator (video)

Dodano: 30.07.2009 Kategorie: Bez kategorii Tagi: ,

nokia-6710-navigator_2

Nokia 6710 Nav­i­ga­tor została przed­staw­iona pod­czas ostat­nich targów MWC w Barcelonie. Tele­fon wzbudził zain­tere­sowanie wielu, bo pomimo, że nie jest wielce rozwinię­tym tech­nicznie “cack­iem” to model ten trafia w proste, aczkol­wiek wyma­ga­jące gusta użytkown­ików. Jak już sama nazwa tele­fonu wskazuje (Nav­i­ga­tor) cechą prze­wod­nią tele­fonu będzie właśnie naw­igacja. W pełni udoskon­alony zestaw map Nokia plus wyświ­et­lacz 2,6 cala i 16 mil­ionów kolorów pozwala na swo­bodne korzys­tanie z słuchawki jako naw­igacji w samo­chodzie czy też pod­czas pieszej wędrówki. Dla popraw­ienia jakości tech­nicznej Nokii 6710 Nav­i­ga­tor jak GPS wraz z całym stan­dar­d­owym zestawem tele­fon­icznym otrzy­mu­jemy także uch­wyt samo­chodowy — miły i z pewnoś­cią przy­jemny dodatek, który jeszcze bardziej zachęca do korzys­ta­nia z tego mod­elu jako naw­igacji satelitarnej.

Tele­fon został wyposażony w takie dodatki jak aparat 5 megapik­sela, co jak na tele­fony Nokii jest dość dużym osiąg­nię­ciem. Pon­adto model ten ofer­uje nam także WiFi czy HSCSD, a także możli­wość rozbu­dowy pamięci tele­fonu do 2 GB za pomocą slotu kart pamięci.

Tele­fon trafi do sprzedaży w trzecim kwartale tego roku a przewidy­wana cena ma wynieść 300 euro.

Dane tech­niczne telefonu:

Zewnętrzna klawiatura komputerowa w iPhonie?

Dodano: 28.07.2009 Kategorie: Bez kategorii Tagi: ,

iphone-with-keyboard

A jed­nak to możliwe by podłączyć zewnętrzną klaw­iaturę kom­put­erową do tele­fonu iPhone 3G. Już jakiś czas temu pow­stała wer­sja klaw­iatury odpowiada­jąca wielkości samego tele­fonu iPhone, podłąc­zona za pomocą kabla do gni­azda ład­owa­nia tele­fonu (video 1). Tym razem mamy do czynienia z klaw­iaturą prak­ty­cznie nor­mal­nych rozmi­arów, którą można złożyć na pół. Klaw­iatura ta jest podłąc­zona do złącza słuchawek tele­fonu (video 2,3). Całość przed­stawia się bardzo ciekawie, niestety są to mało prak­ty­czne formy, zwłaszcza jeśli chodzi o połącze­nie klaw­iatury z tele­fonem. Coraz częś­ciej przyj­muje się za bardziej prak­ty­czne rozwiąza­nia podłączenia akce­soriów z słuchawką za pomocą Blue­tooth, czas zwery­fikuje trafność pomysłu i pewnie już wkrótce doczekamy się jeszcze lep­szej wersji.

Prezentacja telefonu Sony Ericsson T707 (foto + video)

Dodano: 28.07.2009 Kategorie: Bez kategorii Tagi: ,

sonyericsson_t707-ms_2.jpg

Ele­gancja połąc­zona z świetną jakoś­cią wyko­na­nia to dwa główne czyn­niki wyróż­ni­a­jące model Sony Eric­s­son T707 spośród innych. Tele­fon ten ma być przez­nac­zony dla płci  pięknej — i jak to bywa w takich sprawach kwes­tia wyglądu ma tu pier­ws­zorzędne znacze­nie. Tele­fon został zaprezen­towany przez Sony Eric­ssona na początku tego miesiąca, jed­nak w sprzedaży pojawi się dopiero w drugiej połowie tego roku. Powiem szcz­erze, że tele­fon bardzo fajnie wygląda, jest rzeczy­wiś­cie kobiecy, a dla potwierdzenia można dodać, że fir­muje go bardzo sławna teni­sistka — Maria Shara­pova.

Oto pod­sta­wowe dane tech­niczne telefonu:

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002