Ewolucja mobilnych systemów operacyjnych na przestrzeni lat 1996 – 2011

Dodano: 02.03.2011 Kategorie: Android, Blackberry, HTC, iPhone, Symbian, Symbian^3, Windows Mobile, Winodws Phone 7

Android girl

Oto ciekawa info­grafika przed­staw­ia­jąca ewolucję mobil­nych sys­temów oper­a­cyjnych na przestrzeni lat 1996–2011. Pokazuje ona nie tylko w jakim roku pojaw­iała się dana wer­sja sys­temu oper­a­cyjnego, ale także opisuje pod­sta­wowe cechy danej wer­sji. Zapraszam do przes­tu­diowa­nia infografiki.

Infografika: Systemy operacyjne w telefonach komórkowych — październik 2010

Dodano: 04.12.2010 Kategorie: Android, Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Newsy, Nokia, Samsung, Sony Ericsson, Symbian

Symbian vs iOS

Jak myśli­cie – gdzie najwięk­szy zasięg ma sys­tem oper­a­cyjny iOS, który wyko­rzysty­wany jest w tele­fonach Apple? Gdzie domin­uje sys­tem Sym­bian, wyko­rzysty­wany w Noki­ach? Jak rozkładają się pro­por­cje uży­wa­nia innych sys­temów oper­a­cyjnych w tele­fonach na innych kon­ty­nen­tach? Takie pyta­nia oraz inne na temat sys­temów oper­a­cyjnych postaw­iła sobie firma Ping­dom oraz Stat­Counter, tworząc najnowszą info­grafikę na temat zasięgu sys­temów oper­a­cyjnych na Świecie – zapraszam do zapoz­na­nia się z danymi.

Kto kogo podaje do sądu w branży mobile — infografika

Dodano: 07.10.2010 Kategorie: Blackberry, HTC, iPhone, Motorola, Newsy, Nokia, Samsung, Sony Ericsson Tagi: ,

pozwy do sądu

Bardzo często jesteśmy świad­kami wydarzeń na które nie mamy żad­nego wpływu. Jed­nym z nich jest sądze­nie się firm w branży elek­tron­icznej. Nas oczy­wiś­cie bardziej intere­suje strefa Mobile, dlat­ego też pow­stała spec­jalna info­grafika, która w prosty sposób przed­stawia kto kogo podaje do sądu w branży mobile. Twórca grafiki wziął pod uwagę nie tylko samych pro­du­cen­tów sprzętu, ale także pod­wykon­aw­ców oraz firmy związane z branżą. Zapraszam do obe­jrzenia pełnego zestaw­ienia w dal­szej części wpisu.

Jak powstał największy BlackBerry na świecie?

Dodano: 22.05.2010 Kategorie: Blackberry, Video Tagi: ,

largest blackberry phone

Najwięk­szy model tele­fonu Black­Berry pow­stał w Paryżu. Jego wielkość jest imponu­jąca – wysokość dwóch pięter. Po co komu taki wielki BB? Do akcji pro­mu­jącej tele­fonu Black­Berry – tele­fon będzie wyświ­et­lał zdję­cia zamieszc­zone na ofic­jal­nym kon­cie BB France na Face­book’u. Według mnie kam­pa­nia, jak najbardziej ciekawa z punktu widzenia pro­mocji. Zobaczmy na wideo, jak pow­stawał najwięk­szy tele­fon Black­Berry na świecie (w dal­szej części newsa).

Download: Opera Mini 5 i Opera Mobile 10

Dodano: 18.03.2010 Kategorie: Android, Aplikacje - pozostałe, Aplikacje Android, Aplikacje JAVA, Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Aplikacje Windows Mobile, Blackberry, LG, Motorola, Nokia Tagi: ,

Opera_Mobile_10_Nokia

Chcesz być jed­nym z 50 mil­ionów szczęśli­wych użytkown­ików mobil­nej przeglą­darki Opera? Nic prost­szego. Przeglą­darki Opera Mini 5 oraz Opera Mobile 10 to aplikacje w pełni dar­mowe. Teraz możesz je ściągnąć bezpośred­nio na swój  tele­fon z dailymobile.pl (linki do pobra­nia zna­jdziesz w dal­szej części newsa).

Opera Mini 5 i Opera Mobile 10 – pełna wersja już do pobrania

Dodano: 16.03.2010 Kategorie: Android, Aplikacje - pozostałe, Aplikacje Android, Aplikacje JAVA, Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Aplikacje Windows Mobile, Blackberry, HTC, LG, Maemo, Motorola, Newsy, Nokia, Samsung, Sony Ericsson, Symbian, Windows Mobile Tagi: ,

opera-mobile-10-nokia

Dziś Opera Soft­ware ogłosiła finalną wer­sję dwóch najpop­u­larniejszych przeglą­darek na tele­fony komórkowe – Opera Mini 5 oraz Opera Mobile 10. Tym samym przeglą­darki wychodzą z wer­sji Beta i ofic­jal­nie stały się pełnymi wer­s­jami przeglą­darek mobil­nych dla tele­fonów z sys­te­mem Android, RIM, Java, LG, Motorola, Nokia (Sym­bian S60v3, S60v5), Sam­sung, Sony Eric­s­son, Win­dows Mobile.

Aplikacje JAVA: Formula1 2010 – bądź na bieżąco z F1

Dodano: 16.03.2010 Kategorie: Aplikacje - pozostałe, Aplikacje iPhone, Aplikacje JAVA, Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Nokia, Samsung, Sony Ericsson Tagi: ,

Aplikacja Formula1 2010 to duży ukłon orga­ni­za­torów wyś­cigów F1 w stronę kibiców tego sportu. Z pomocą tego pro­gramu będziemy mogli się dowiedzieć czy Kubica zamyka już czołówkę czy jeszcze nie – aktu­al­iza­cja wyników na żywo pod­czas trwa­nia wyś­cigu. Aplikacja obsługi­wana jest przez więk­szość tele­fonów — aplikacja JAVA.

Rynek smartphonów z systemem Android zwiększa się

Dodano: 11.03.2010 Kategorie: Android, Blackberry, iPhone, Newsy Tagi: , ,

Jak donoszą najnowsze infor­ma­cję Com­Score, Android rośnie w siłę na rynku amerykańs­kich smart­phonów. Liczba klien­tów korzys­ta­ją­cych z tele­fonów wyposażonych w sys­te­mem Android pod­woiła się w ciągu 3 miesięcy.

Nokia 5700 uruchomiona na Blackberry OS

Dodano: 05.02.2010 Kategorie: Blackberry, Nokia, Symbian, Video Tagi: , ,

Nokia-5700-BlackBerry-OS-01

Nokia 5700 to model tele­fonu, który liczy sobie już 3 lata. Nor­mal­nie tele­fon ten dzi­ała w opar­ciu o opro­gramowanie Sym­bian S60v3, tym razem jed­nak został uru­chomiony  na OS’ie Black­berry 4.6.0.305, które przys­tosowane jest do środowiska tele­fonu Black­berry Pearl 8220.

Jed­nakże tele­fony komórkowy to urządzenia elek­tron­iczne i jest zazwyczaj możli­wość by je mody­fikować — tak stało się i w tym wypadku. Jak możemy zobaczyć na zdję­ci­ach, oraz na poniższym video, taka mody­fikacja jest możliwa, a co najlep­sze tele­fon całkiem nieźle dzi­ała. Pozostaje tylko pytanie — czy aby na pewno jest to Nokia 5700, a nie jakiś chiński klon? To wie tylko sam autor nagrania.

Yellix — wyświetla połączenia, jako znajomych z Facebook’a

Dodano: 10.12.2009 Kategorie: Android, Aplikacje - pozostałe, Aplikacje Android, Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Blackberry, HTC, Motorola, Nokia, Samsung, Sony Ericsson, Video Tagi: , , , ,

yellix

Yel­lix to aplikacja dla tele­fonów z sys­te­mem: Sym­bian S60v5, Sym­bian S60v3, Android, Win­dows Mobile, RIM, która jest zin­te­growana z Face­book­iem. Na czym polega dzi­ałanie tej aplikacji? Jest ono dosyć proste – poprzez aplikację Yel­lix nasza książka kon­tak­tów zostaje zin­te­growana ze zna­jomymi na Face­book’u. Kiedy dzwoni do Nas jakiś zna­jomy, który tym samym jest naszym zna­jomym na Face­book’u wyświ­et­lają się infor­ma­cje o tym użytkown­iku na wyświ­et­laczu tele­fonu (zdję­cie, sta­tus itp.).

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002