Udział rynkowy systemów operacyjnych — statystyki Kantara

Dodano: 26.05.2014 Kategorie: Android, Blackberry, iPhone, Newsy, Windows Phone 8 Tagi: , , , , ,

smartphone

Anal­i­ty­cy z firmy Kan­tar opub­likował dane ze swo­jego nowego rapor­tu. Są one na tem­at pop­u­larnoś­ci mobil­nych sys­temów oper­a­cyjnych w smart­fonach na poszczegól­nych rynkach.

Nokia sprzedaje więcej Lumii niż BlackBerry wszystkich swoich telefonów

Dodano: 18.07.2013 Kategorie: Blackberry, Newsy, Nokia Tagi: ,

Dzię­ki udostęp­nie­niu wyników sprzedaży Nokii za dru­gi kwartał wiemy, że sprzedaż smart­fonów tej firmy idzie coraz lep­iej. Udało się jej prze­go­nić amerykańskie Black­Ber­ry samy­mi Lumi­a­mi.

Które smartfony najszybciej tracą na wartości?

Dodano: 11.05.2013 Kategorie: Android, Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Newsy, Nokia, Samsung, Sony, Sony Ericsson, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , , , ,

Ciekawe zestaw­ie­nie wykon­ał ser­wis Com­pare­My­Mo­biledzię­ki które­mu może­my dowiedzieć się jak bard­zo tracą na wartoś­ci smart­fony poszczegól­nych marek. 

Windows Phone systemem najbardziej zyskującym na popularnosości

Dodano: 02.01.2013 Kategorie: Android, Blackberry, iPhone, Newsy, Nokia, Samsung, Symbian, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , , ,

Jako, że nad­szedł już kole­jny rok, z pewnoś­cią w najbliższych cza­sach będziemy mogli liczyć na sporo pod­sumowań. Tym razem popa­trzymy na wzrost pop­u­larnoś­ci mobil­nych sys­temów ubiegłego roku.

BlackBerry X10 — pierwszy smartfon z systemem BlackBerry 10 uchwycony na zdjęciach

Dodano: 24.12.2012 Kategorie: Blackberry, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , ,

Black­Ber­ry to w Polsce dość nis­zowy pro­du­cent smart­fonów. Oso­biś­cie znam tylko dwie oso­by, które na co dzień korzys­ta­ją z wyt­worów tej właśnie firmy. W 2013 roku być może jej pop­u­larność wzrośnie za sprawą nad­chodzącego sys­te­mu Black­Ber­ry 10, a pier­wszy smart­fon, który będzie z niego korzys­tał, już został uch­wycony na fotografi­ach.

Sprzedaż smartfonów w USA. Android króluje!

Dodano: 23.12.2012 Kategorie: Android, Blackberry, iPhone, Newsy, Symbian, Symbian^3, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , ,

Dane statysty­czne Nielse­na ujawniły nam podzi­ał smart­fonów ze wzglę­du na sys­tem oper­a­cyjny. Choć mogło­by się wydawać, że pozy­c­ja Apple jest tam niezach­wiana, to jed­nak jej sys­tem musi ustąpić Android­owi.

Mobile Choice Consumer Awards 2012 — Samsung Galaxy S III telefonem roku 2012!

Dodano: 07.10.2012 Kategorie: Android, Blackberry, HTC, Huawei, iPhone, LG, Motorola, Newsy, Nokia, Operatorzy, Pozostałe modele telefonów, Samsung, Sony, Symbian^3, Tablety, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , , , ,

4 październi­ka w Lon­dynie odbyła się gala Mobile Choice Con­sumer Awards 2012, wyła­ni­a­ją­ca najlep­sze smart­fony tego roku. Nagrody zostały przyz­nane w 16 różnych kat­e­go­ri­ach. Naszych czytel­ników powin­no ucieszyć to, że Nokia także została dostrzeżona, choć nie obyło się bez małego skan­dalu.

RIM myślało o wykorzystaniu Androida w telefonach BlackBerry

Dodano: 07.08.2012 Kategorie: Android, Blackberry, Newsy Tagi: , , , ,

Black­Ber­ry. Kiedyś pio­nier wśród pro­du­cen­tów tele­fonów komórkowych, ter­az zepch­nięte na mar­gin­es. Czy musi­ało tak być? Sze­fos­t­wo mogło­by się zde­cy­dować na imple­men­tację Androi­da do swoich urządzeń, lecz porzu­ciło takie zami­ary. Dlaczego?

Walka pomiędzy producentami spowodowana kilkoma zbędnymi milimetrami.

Dodano: 21.03.2012 Kategorie: Blackberry, iPhone, Motorola, Newsy, Nokia, Tablety Tagi: , , ,

Pomi­mo dopiero rozpoczy­na­jącej się fali urządzeń wyko­rzys­tu­ją­cych kar­ty MicroSIM których ist­nie­nie zapoc­zątkował Apple zaled­wie 2 lata temu to dla pro­du­cen­ta z logiem nad­gryzionego jabł­ka MicroSIM są nadal zbyt wielki­mi, zabier­a­ją­cy­mi niepotrzeb­nie miejsce w urządze­niu kar­ta­mi.

Wyciekają zrzuty ekranu z nowego BlackBerry OS 10 [Galeria]

Dodano: 15.02.2012 Kategorie: Blackberry, Galeria, Zapowiedzi Tagi: , ,

Kole­jne wycie­ki w prze­ciągu kilku dni mówiące oraz przed­staw­ia­jące inter­fe­js użytkown­i­ka , tym razem doty­czące zupełnie innego sys­te­mu oper­a­cyjnego. Pora na nad­chodzą­cy Black­Ber­ry 10 OS od RIM, firmy która całkiem niedawno wkroczył na pol­s­ki rynek. 

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002