To będzie rewolucja! Mobilne płatności w Biedronce najpóźniej do końca czerwca

Dodano: 28.02.2013 Kategorie: Aplikacje - pozostałe, Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, Aplikacje JAVA, Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Aplikacje Symbian^3, Aplikacje Windows Mobile, Aplikacje Windows Phone, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , ,

Biedronka-płatności-mobilne

Szyku­je się wiel­ka rewoluc­ja i nie chodzi tylko o to, że sieć sklepów Biedron­ka, która do dziś nie przyj­mu­je innych płat­noś­ci poza gotówkowy­mi prze­jdzie na rozwiąza­nia mobil­nej płat­noś­ci. Chodzi także o to, że będzie to jed­no z najwięk­szych rozwiązań w mobil­nych płat­noś­ci­ach, jakie kiedykol­wiek pojaw­iło się w Polsce.

Windows Mobile uruchomiony na Windows Phone 7 [Video]

Dodano: 16.02.2012 Kategorie: Aplikacje Windows Mobile, Aplikacje Windows Phone, Video, Windows Mobile, Winodws Phone 7 Tagi: , ,

Jak­iś czas temu to Win­dows Phone 7 był por­towany do innych, częs­to starszych urządzeń. Doskon­ałym tego przykła­dem jest HTC HD2 na którym od dłuższego cza­su każdy bez więk­szych prob­lemów może zain­stalować nowego Win­dows Phone 7. Tym razem rola się odwraca i to na tele­fonach z Win­dows Phone 7 moż­na uru­chomić  starusz­ka Win­dowsa Mobile 6.1 .

Człowiek kontra robot – kto lepiej poradzi sobie w grę Angry Birds? [video]

Dodano: 09.05.2011 Kategorie: Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, Aplikacje Symbian^3, Aplikacje Windows Mobile, Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia, Symbian^3, Video

Angry Birds Robot

W sieci pojaw­iła się bard­zo ciekawa rekla­ma insty­tu­tu zaj­mu­jącego się testowaniem robot­ów i wykony­waniem różnego rodza­ju oper­acji na tego typu maszy­nach. Poniższe video przed­staw­ia star­cie człowieka z robot­em – kto może być lep­szy w grę Angry Birds?

Marketplace Winodws Phone 7 rośnie w siłę!

Dodano: 13.01.2011 Kategorie: Aplikacje - pozostałe, Aplikacje Windows Mobile, Newsy, Windows Mobile, Winodws Phone 7

Windows Phone 7 marketplace

Sys­tem Win­dows Phone 7 choć nadal jest świeżynką na rynku teleko­mu­nika­cyjnym to stale pow­ięk­sza swo­ją ofer­tę poprzez dostęp w nowych tele­fonach komórkowych i rozwi­ja­niu dostęp­nych aplikacji. Rynek aplikacji w Win­dows Phone 7 ma się dobrze i rośnie w siłę.

Office Mobile 2010: PowerPoint na Windows Phone 7

Dodano: 14.05.2010 Kategorie: Aplikacje Windows Mobile, Newsy, Video, Windows Mobile Tagi: ,

Office-Mobile-2010

Fir­ma Microsotf potwierdz­iła, że paki­et Office Mobile 2010 będzie wbu­dowany w tele­fony z sys­te­mem Win­dows Phone 7. Dodatkowo posi­adacze sys­te­mu Win­dows Mobile 6.5 będą mogli za dar­mo aktu­al­i­zować starą wer­sję Office’a do wer­sji 2010. W dal­szej częś­ci wpisu zobaczyć może­cie prezen­tację Pow­er­Point na sys­temie Win­dows Phone 7.

Download: Opera Mini 5 i Opera Mobile 10

Dodano: 18.03.2010 Kategorie: Android, Aplikacje - pozostałe, Aplikacje Android, Aplikacje JAVA, Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Aplikacje Windows Mobile, Blackberry, LG, Motorola, Nokia Tagi: ,

Opera_Mobile_10_Nokia

Chcesz być jed­nym z 50 mil­ionów szczęśli­wych użytkown­ików mobil­nej przeglą­dar­ki Opera? Nic prost­szego. Przeglą­dar­ki Opera Mini 5 oraz Opera Mobile 10 to aplikac­je w pełni dar­mowe. Ter­az możesz je ściągnąć bezpośred­nio na swój  tele­fon z dailymobile.pl (lin­ki do pobra­nia zna­jdziesz w dal­szej częś­ci newsa).

Opera Mini 5 i Opera Mobile 10 – pełna wersja już do pobrania

Dodano: 16.03.2010 Kategorie: Android, Aplikacje - pozostałe, Aplikacje Android, Aplikacje JAVA, Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Aplikacje Windows Mobile, Blackberry, HTC, LG, Maemo, Motorola, Newsy, Nokia, Samsung, Sony Ericsson, Symbian, Windows Mobile Tagi: ,

opera-mobile-10-nokia

Dziś Opera Soft­ware ogłosiła final­ną wer­sję dwóch najpop­u­larniejszych przeglą­darek na tele­fony komórkowe – Opera Mini 5 oraz Opera Mobile 10. Tym samym przeglą­dar­ki wychodzą z wer­sji Beta i ofic­jal­nie stały się pełny­mi wer­s­ja­mi przeglą­darek mobil­nych dla tele­fonów z sys­te­mem Android, RIM, Java, LG, Motoro­la, Nokia (Sym­bian S60v3, S60v5), Sam­sung, Sony Eric­s­son, Win­dows Mobile.

Aplikacje iPhone, Nokia, HTC, SE, Samsung, LG: Endomondo Tracker

Dodano: 10.03.2010 Kategorie: Android, Aplikacje - pozostałe, Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Aplikacje Windows Mobile, HTC, iPhone, LG, Nokia, Samsung, Sony Ericsson, Symbian Tagi: , , , , , , ,

endomondo

Aplikac­ja Endomon­do jest ciekawą pozy­cją skierowaną do prak­ty­cznie wszys­t­kich mod­eli tele­fonów wyposażonych w GPS. Służy ona do zapisu naszych osiągów sportowych – zarówno biegowych, jak i rowerowych, wspinaczkowych, kajakowych i innych sportów w których liczy się ruch i pokony­wanie odpowied­niego dys­tan­su. Endomon­do Track­er nie tylko zapiszę trasę, jaką prze­byliśmy wyko­rzys­tu­jąc do tego GPS’a, ale także poda z jaką pręd­koś­cią ją prze­byliśmy i w jakim cza­sie. Dodatkowo aplikac­ja zmo­bi­lizu­je nas do kole­jnego treningu – to wprost ide­al­na aplikac­ja na wiosenne spalanie zbęd­nych kilo­gramów.

Nawigacja GPS dla Symbiana S60v5, S60v3, iPhone’a, Windows Mobile i Androida

Dodano: 01.02.2010 Kategorie: Android, Aplikacje - pozostałe, Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Aplikacje Windows Mobile, iPhone, Newsy, Nokia, Windows Mobile Tagi: , , , , , ,

Ndrive-nawigacja-07

Fir­ma NDrive Nav­i­ga­tion Sys­tems udostęp­niła najnowszą wer­sję naw­igacji GPS dla takich sys­temów oper­a­cyjnych, jak: Sym­bian OS, iPhone, Android i Win­dows Mobile. Naw­igac­ja ta cechu­je się bard­zo dużą dokład­noś­cią w tere­nie (z uwzględ­nie­niem numerów budynków). A także z bard­zo dobrym pokryciem map przez aplikację.

Wybier­a­jąc naw­igację GPS NDrive na tele­fon komórkowy może­my być pewni, że wybier­amy pro­dukt pro­fesjon­al­ny i przys­tosowany do naszych tele­fonów, jak i do naszej wygody. Dzię­ki naw­igacji, mamy możli­wość wyszuki­wa­nia punk­tów szczegól­nych (hotele, stac­je ben­zynowe, restau­rac­je itp. Pon­ad­to aplikac­ja umożli­wia wyświ­et­lanie budynków w try­bie 3D, jak i umożli­wia robi­enia zbliże­nie i odd­ale­nie trasy na wyświ­et­laczu tele­fonu. Naw­igac­ja ma także wbu­dowaną mapę fotoradarów z możli­woś­cią aktu­al­iza­cji. Wszys­tkie komendy wydawane są poprzez polece­nia głosowe.

Hd2Wobble — dla kochających kobiece biusty

Dodano: 08.01.2010 Kategorie: Aplikacje Windows Mobile, HTC, Video Tagi: , ,

hd2Wobble-aplikacje-windows-mobile

Aplikac­ja tak przy­padła mężczyzną, że postanow­ili stworzyć nową wer­sję — Hd2Woblle, która tym samym jest kon­tynu­acją — poprzed­niej app — HdWob­ble. Dla przy­pom­nienia dodam jeszcze, że podob­na aplikac­ja wyszła również na iPhone’a, o czym pisałem kil­ka miesię­cy temu. Devel­op­erzy popraw­ili dzi­ałanie aplikacji, tak by moż­na było wyko­rzys­tać w pełni możli­woś­ci tele­fonu HTC HD2 z sys­te­mem Win­dows Mobile – aplikac­ja wyko­rzys­tu­je mul­ti­touch, a efek­ty są jeszcze bardziej emocjonu­jące i zadzi­wia­jące – zapraszam do obe­jrzenia video 🙂

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002