handwriting_calculator_1

Nokia Hand­writ­ing Cal­cu­la­tor to najnowsza aplikacja dostępna na Beta Labs. Tym razem twórcy pro­jektu zwró­cili się w stronę tele­fonów z sys­te­mem oper­a­cyjnym Sym­bian S60v5 - Nokia 5800 Xpress­Mu­sic, ale także pro­gram będzie obsługi­wany przez takie tele­fony jak: Nokia N800 i Nokia N810.

Jak można się domyśleć aplikacja stwor­zona jest do wykony­wa­nia mniej lub bardziej skom­p­likowanych zadań matem­aty­cznych, dostęp­nych z poziomu komórkowego kalku­la­tora. Innowacja jed­nak polega na tym, że tym razem dzi­ałań nie wpisu­jemy trady­cyjnie za pomocą klaw­iatury tele­fonu, ale zapisu­jemy je na dotykowym ekranie naszego tele­fonu. Jest to o tyle wygodne i ciekawe rozwiązanie, że pozwala w szy­bki łatwy sposób uzyskać wynik dzi­ała­nia, tak jak­byśmy mieli je zapisać na kartce papieru, a wynik pokazuje się sam.

Aplikację możemy pobrać za darmo tutaj.