Statystyki Ovi Store – 22 aplikacje ściągane na sekundę

Dodano: 05.03.2010 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Newsy, Nokia Tagi: , ,

Najnowsze statystyki Ovi Store są z pewnoś­cią dobrą infor­ma­cją dla fińskiej Nokii. Wirtu­alny sklep z aplikac­jami rozrasta się i staje się poważną konkurencją dla App Store, pomimo tego, że wybór danego sklepu jest podyk­towane posi­adaniem danego mod­elu tele­fonu. Tak czy inaczej najnowsze statystyki Ovi Store są bardzo dobre.

Poniższe statystyki zostały przed­staw­ione przez firmę Nokia 28 lutego. Sklep Ovi Store jest najwięk­szym i najbardziej rozwinię­tym na świecie wirtu­al­nym sklepem z aplikac­jami i dodatkami do tele­fonów Nokia. Każdego dnia sklep odwiedzają ludzie z ponad 180 kra­jów na świecie, ścią­ga­jąc 1,5 mil­iona dodatków na swoje tele­fony dzi­en­nie. Dynamika wzrostu pobranych ele­men­tów ze strony ksz­tał­tuje się na poziomie 100% więcej w sto­sunku do poprzed­niego miesiąca. Ovi Store dostępne jest w 16 językach – Ang­iel­ski, Chiński, Duński, Holen­der­ski, Fiński, Fran­cuski, Kanadyjski, Indonezyjski, Nor­weski, Pol­ski, Rosyjski, Hisz­pański, Szwedzki, Turecki i Włoski. Wśród 10 najwięk­szych użytkown­ików Ovi Store wymienia się następu­jące kraje: Egipt, Francja, Niemcy, Indie, Indonezja, Włochy, Rosja, Ara­bia Saudyjska, Wielka Bry­ta­nia i Wietnam.

Pobieranie

Twittle – kolejny klient Twitter’a dla S60v3 i S60v5

Dodano: 01.03.2010 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Nokia, Video Tagi: , ,

Twit­tle to aplikacja zin­te­growana ze społecznoś­ciowym ser­wisem Twit­ter, obsługi­wana przez tele­fony Nokia z sys­te­mem Sym­bian S60v3 i S60v5. Aplikacja Twit­tle umożli­wia kom­for­towe przeglą­danie wpisów, poczty i innych dobrodziejstw ofer­owanych przez Twitter’a w formie zakładek.

Video przed­staw­ia­jące aplikację Twi­itle oraz link do Ovi Store zna­jdziecie w dal­szej części wpisu.

S60v3 App: FreeUnRAR — aplikacja rozpakowująca pliki RAR w telefonie

Dodano: 23.02.2010 Kategorie: Aplikacje S60v3, Nokia Tagi: , ,

Free­Un­RAR to bardzo użyteczna aplikacja poma­ga­jąca w roz­pakowa­niu plików typu RAR w naszych tele­fonach. Free­Un­RAR jest aplikacją skierowaną do posi­adaczy tele­fonów z sys­te­mem Sym­bian S60v3. Pro­gram nie tylko poradzi sobie z roz­pakowaniem nor­mal­nych plików, ale także roz­pakuje pliki zabez­piec­zone hasłem.

Aplikacja ta powinna się przy­dać szczegól­nie tym, którzy korzys­tają z Inter­netu poprzez swój tele­fon i ścią­gają różnego rodzaju spakowane pliki — tak, jak motywy na blogu dailymobile.pl. Aplikacja jest dar­mowa i można ją pobrać w dal­szej części newsa.

S60V3 App: Google Maps — darmowe mapy Google w telefonie

Dodano: 22.02.2010 Kategorie: Aplikacje S60v3, Nokia Tagi: , , ,

Google Maps to pozy­cja, której nie trzeba przed­staw­iać. Mapy Google z wer­sji PC przek­sz­tał­cone zostały i dos­tosowane do wer­sji mobil­nej dla tele­fonów z sys­te­mem Sym­bian S60v3. Dzięki tej prostej aplikacji będziemy mogli pode­jrzeć gdzie właśnie się zna­j­du­jemy; znaleźć najbliższą kaw­iarnie, sklep czy też kino a także sko­rzys­tać z usługi „Jak mam tam dojechać?” – czyli graficznego przed­staw­ia­nia drogi z punktu A do punktu B.

Aplikacja współpracuje zarówno z tele­fon­ami z sys­te­mem GPS, jak i nie. Google Maps w wer­sji dla sys­temu Sym­bian S60v3 jest dar­mowa — do pobra­nia poniżej.

Skype dla Symbiana — konkurencja dla Fring’a?

Dodano: 19.02.2010 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Newsy, Nokia Tagi: , , , ,

skype-symbian-s60v5

Trudno odnieść wraże­nie, że Skype powinien być konkurencją dla aplikacji Fring, skoro Fring posi­ada wbu­dowaną wer­sję Skype’a. Tak czy inaczej pełna wer­sja Skype’a wydana 15 lutego w żaden sposób nie można nazwać przeło­mowej. Skype był doty­chczas dostępny w wer­sji beta na Sym­biana — najnowsza przemi­ana polega na prze­jś­ciu z wer­sji Beta do wer­sji final­nej. Aplikacja ta umożli­wia dar­mowe roz­mowy poprzez tech­nologię VOIP, niestety na próżno szukać tutaj możli­wości przeprowadza­nia video-połączeń. Z punktu widzenia użytkown­ika, aplikacja Skype na Sym­biana jest tylko ofic­jal­nym dodatkiem wypuszc­zonym przez tą firmę — w żaden sposób nie rewolucjonizuje rynku mobil­nego i nie wprowadza nic nowego.

Do pod­sta­wowych funkcji aplikacji Skype należy zaliczyć:

Darmowe video – połączenia dla Nokii E71, E51, E66 – Fring

Dodano: 16.02.2010 Kategorie: Aplikacje S60v3, Newsy, Nokia, Video Tagi: , ,

fring-nokia-e71

Fring – aplikacja przed­staw­iana przeze mnie już wielokrot­nie. Po inau­gu­racji dar­mowych video – połączeń dla Sym­biana S60v5 i iPhone’a przyszła kolej na starsze mod­ele tele­fonów wyposażonych w sys­te­mem Sym­bian S60v3 – Nokia E71, Nokia E51 i Nokia E66. Tak więc usługa dar­mowych video – połączeń jest już dostępna na tych trzech mod­elach telefonów.

Aplikacja umożli­wia wysyłanie zarówno włas­nego przekazu video (odbiorca widzi Ciebie), jak i możli­wość obser­wowa­nia drugiej strony połączenia (Ty widzisz odbiorcę).

Aplikacja do pobra­nia za darmo oraz video prezen­tu­jące video połączenia na Nokii E71 w dal­szej części newsa.

Oficjalna aplikacja WordPress dla Symbiana i Maemo już wkrótce

Dodano: 15.02.2010 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Maemo, Nokia, Symbian Tagi: , , ,

Nokia-Symbian-Maemo-WordPress

Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź twór­ców Word­Pressa i stworzenia pier­wszej ofic­jal­nej aplikacji Word­Press dla Sym­biana i Maemo. Przy­pom­ni­jmy, pier­wsza aplikacja – klient plat­form blo­gowych – Wavelog współpracuje z sys­te­mem Sym­bian S60v3 i umożli­wia pracę na czterech plat­for­mach blogowych.

Earthworm Jim –kultowa gra platformowa teraz na Nokii

Dodano: 02.02.2010 Kategorie: Aplikacje JAVA, Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Nokia, Video Tagi: , , , ,

earthworm-jim-gra-nokia

Firma Gameloft wprowadz­iła nową pozy­cję na rynek mobil­nych gier – Eart­worm Jim. Tym razem gracz będzie musiał się wcielić w postać prze­bo­jowego Jim’a by móc ura­tować swoją księżniczkę. Gra może wydawać się wielu z Was zna­joma – jest to prze­r­o­biona wer­sja znanej gry z plat­for­mowej z 1994, którą znamy z PC.

Gra Earth­worm Jim dostępna jest prak­ty­cznie na więk­szość mod­eli Nokii (zarówno S60v3, jak i S60v5). Link do ściąg­nię­cia, listę kom­paty­bil­nych mod­eli tele­fonów oraz video zna­jdziecie w dal­szej części newsa.

Nokia Custom Dictionary – niezbędny słownik dla Twojej Nokii

Dodano: 02.02.2010 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Newsy, Nokia, Video Tagi: , , ,

Nokia-Custom-Dictionary

Nokia Cus­tom Dic­tio­nary to dar­mowa aplikacja w fazie testowej stwor­zona przez Nokia Beta Labs. Aplikacja pracuje zarówno na tele­fonach z sys­te­mem Sym­bian S60v5, jak i z sys­te­mem Sym­bian S60v3. Zarządzanie i posługi­wanie się Nokia Cus­tom Dic­tio­nary jest bardzo proste i intu­icyjne. Dzięki temu pro­gramowi możemy wpisy­wać słowa pod­czas pisa­nia SMS’ów, które pochodzą z naszego pry­wat­nego słownika.

Nawigacja GPS dla Symbiana S60v5, S60v3, iPhone’a, Windows Mobile i Androida

Dodano: 01.02.2010 Kategorie: Android, Aplikacje - pozostałe, Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Aplikacje Windows Mobile, iPhone, Newsy, Nokia, Windows Mobile Tagi: , , , , , ,

Ndrive-nawigacja-07

Firma NDrive Nav­i­ga­tion Sys­tems udostęp­niła najnowszą wer­sję naw­igacji GPS dla takich sys­temów oper­a­cyjnych, jak: Sym­bian OS, iPhone, Android i Win­dows Mobile. Naw­igacja ta cechuje się bardzo dużą dokład­noś­cią w tere­nie (z uwzględ­nie­niem numerów budynków). A także z bardzo dobrym pokryciem map przez aplikację.

Wybier­a­jąc naw­igację GPS NDrive na tele­fon komórkowy możemy być pewni, że wybier­amy pro­dukt pro­fesjon­alny i przys­tosowany do naszych tele­fonów, jak i do naszej wygody. Dzięki naw­igacji, mamy możli­wość wyszuki­wa­nia punk­tów szczegól­nych (hotele, stacje ben­zynowe, restau­racje itp. Pon­adto aplikacja umożli­wia wyświ­et­lanie budynków w try­bie 3D, jak i umożli­wia robi­enia zbliże­nie i odd­ale­nie trasy na wyświ­et­laczu tele­fonu. Naw­igacja ma także wbu­dowaną mapę fotoradarów z możli­woś­cią aktu­al­iza­cji. Wszys­tkie komendy wydawane są poprzez polece­nia głosowe.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002