2_equations_xsinx scientific_calculator_paraboles1 thumb

GraphViewer to bardzo rozbu­dowany kalku­la­tor dla tele­fonów komórkowych wyposażonych w Javę. Aplikacja ta jest skierowana do osób wykonu­ją­cych bardzo złożone i ciężkie obliczenia matem­aty­czne. Poza stan­dar­d­ową funkcją kalku­la­tora — czyli liczenia, aplikacja GraphViewer potrafi także stworzyć skom­p­likowane wykresy.

GraphViewer z pewnoś­cią przyda się wszys­tkim zagorza­łym matem­atyką, zwłaszcza, że aplikacja jest dar­mowa i można ją pobrać tutaj. Jed­nak żeby w pełni przekonać się co do słuszności wgry­wa­nia aplikacji na swój tele­fon zachę­camy do przete­sowa­nia jej na swoim PClink.