Aplikacje iPhone, Nokia, HTC, SE, Samsung, LG: Endomondo Tracker

Dodano: 10.03.2010 Kategorie: Android, Aplikacje - pozostałe, Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Aplikacje Windows Mobile, HTC, iPhone, LG, Nokia, Samsung, Sony Ericsson, Symbian Tagi: , , , , , , ,

endomondo

Aplikacja Endomondo jest ciekawą pozy­cją skierowaną do prak­ty­cznie wszys­t­kich mod­eli tele­fonów wyposażonych w GPS. Służy ona do zapisu naszych osiągów sportowych – zarówno biegowych, jak i rowerowych, wspinaczkowych, kajakowych i innych sportów w których liczy się ruch i pokony­wanie odpowied­niego dys­tansu. Endomondo Tracker nie tylko zapiszę trasę, jaką prze­byliśmy wyko­rzys­tu­jąc do tego GPS’a, ale także poda z jaką pręd­koś­cią ją prze­byliśmy i w jakim cza­sie. Dodatkowo aplikacja zmo­bi­lizuje nas do kole­jnego treningu – to wprost ide­alna aplikacja na wiosenne spalanie zbęd­nych kilogramów.

Fring dostępny dla telefonu Nokia N900

Dodano: 24.02.2010 Kategorie: Aplikacje - pozostałe, Maemo, Newsy, Nokia Tagi: , ,

Fring już teraz dostępny dla tele­fonu Nokia N900 z sys­te­mem Maemo. Przy­pom­ni­jmy, że aplikacja Fring to jeden z lep­szych mul­ti­ko­mu­nika­torów umożli­wia­jący prace na takich pro­gra­mach, jak: Skype, MSN Mes­sa­neger, Google Talk, ICQ, SIP, Twit­ter czy Yahoo. Na chwilę obecną komu­nika­tor nie posi­ada możli­wości prowadzenia video — połączeń, ale praw­dopodob­nie możemy się spodziewać tej funkcji w następ­nych wyda­ni­ach opro­gramowa­nia Fring dla tele­fonu Nokia N900 z sys­te­mem Maemo. Pro­gram do pobra­nia w dal­szej części newsa.

Google Earth już dostępne dla Androida 2.1

Dodano: 23.02.2010 Kategorie: Android, Aplikacje - pozostałe, Aplikacje Android, Motorola, Newsy Tagi: , , ,

Google Earth — jedna z najlep­szych aplikacji przed­staw­ia­jąca kulę ziem­ską, ukazała się w wer­sji dla tele­fonów z sys­te­mem Android 2.1 (Google Nexus One, Motorola Droid). Google Earth w wer­sji dla Androida pochwalić się może wysok­iej jakości grafikami, które możemy oglą­dać na ekranach naszych telefonów.

Android App: Google Shopper — i zakupy stają się łatwiejsze

Dodano: 20.02.2010 Kategorie: Android, Aplikacje - pozostałe, Aplikacje Android, HTC, Newsy, Video Tagi: , , ,

google-shopper-android

Google Shop­per to spec­jalna aplikacja stwor­zona przez Google Mobile dla tele­fonów z sys­te­mem Android. Polega ona na wyszuki­wa­niu infor­ma­cji na temat pro­duk­tów w internecie poprzez zro­bi­e­nie im zdję­cia lub też wyszuki­wanie za pomocą głosu. Aplikacja wydaje się bardzo ciekawa ponieważ umożli­wia zdoby­cie infor­ma­cji na temat danego pro­duktu nie zna­jąc więk­szych szczegółów doty­czą­cych tego produktu.

GPW Notowania v 2.1 — polska giełda na ekranie Androida

Dodano: 07.02.2010 Kategorie: Android, Aplikacje - pozostałe, Aplikacje Android, HTC Tagi: ,

gpw-notowania-aplikacje-android-01 gpw-notowania-aplikacje-android-03

GPW Notowa­nia v 2.1 to najnowsza wer­sja aplikacji przekazu­jąca dane z Giełdy Papierów Wartoś­ciowych dla Androida. To trze­cia wer­sja aplikacji, w której popraw­iono kilka bardzo ważnych spraw. GPW Notowa­nia v 2.1 to aplikacja dar­mowa, jedynie za co płacimy to za dostęp do Inter­netu w celu pobra­nia danych z GPW (chyba, że korzys­tamy z WiFi). Notowa­nia są podawane z opóźnie­niem, co jest czymś oczy­wistym w przy­padku dar­mowych danych gieł­dowych. Tylko notowa­nia spółek z WIG20 podawane są w cza­sie obecnym.

Aplikacja GPW Notowa­nia cieszy się dużym zain­tere­sowaniem w Android Mar­ket – w ciągu 3,5 miesiąca pobrano ją ok. 1200 razy, a śred­nia ocena wynosiła 4,3 gwiazdki. Miejmy nadzieje, że aktu­al­iza­cja aplikacji będzie cieszyła się podob­nym wzię­ciem i zad­owole­niem u klien­tów. Poniżej zrzuty z ekranu aplikacji GPW Notowania.

Nawigacja GPS dla Symbiana S60v5, S60v3, iPhone’a, Windows Mobile i Androida

Dodano: 01.02.2010 Kategorie: Android, Aplikacje - pozostałe, Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Aplikacje Windows Mobile, iPhone, Newsy, Nokia, Windows Mobile Tagi: , , , , , ,

Ndrive-nawigacja-07

Firma NDrive Nav­i­ga­tion Sys­tems udostęp­niła najnowszą wer­sję naw­igacji GPS dla takich sys­temów oper­a­cyjnych, jak: Sym­bian OS, iPhone, Android i Win­dows Mobile. Naw­igacja ta cechuje się bardzo dużą dokład­noś­cią w tere­nie (z uwzględ­nie­niem numerów budynków). A także z bardzo dobrym pokryciem map przez aplikację.

Wybier­a­jąc naw­igację GPS NDrive na tele­fon komórkowy możemy być pewni, że wybier­amy pro­dukt pro­fesjon­alny i przys­tosowany do naszych tele­fonów, jak i do naszej wygody. Dzięki naw­igacji, mamy możli­wość wyszuki­wa­nia punk­tów szczegól­nych (hotele, stacje ben­zynowe, restau­racje itp. Pon­adto aplikacja umożli­wia wyświ­et­lanie budynków w try­bie 3D, jak i umożli­wia robi­enia zbliże­nie i odd­ale­nie trasy na wyświ­et­laczu tele­fonu. Naw­igacja ma także wbu­dowaną mapę fotoradarów z możli­woś­cią aktu­al­iza­cji. Wszys­tkie komendy wydawane są poprzez polece­nia głosowe.

1 video = 9,47min = 50 gier na Androida

Dodano: 30.01.2010 Kategorie: Android, Aplikacje - pozostałe, Aplikacje Android, Gry, Newsy, Video Tagi: , ,

android-games

Nie często zdarza się by móc obe­jrzeć 50 różnych aplikacji na jed­nym video. Poniższe video przed­stawia 50 gier, które możemy wyko­rzys­tać na tele­fonie z sys­te­mem Android. W roli głównej Motorola Droid. A wśród gier zna­jdziemy takie tytuły, jak:

Aplikacja SpeedAlarm dla systemu Android już dostępna

Dodano: 29.01.2010 Kategorie: Android, Aplikacje - pozostałe, Aplikacje Android, Newsy, Video Tagi: , ,

speedalarm-android-01

SpeedAlarm to aplikacja o której pisałem już kilka miesięcy temu. Teraz po fazie inten­sy­wnych testów aplikacja weszła na stałe do Android Mar­ketu, gdzie można ją pobrać. Z całą pewnoś­cią można powiedzieć, że aplikacja ta jest w pełni funkcjon­alna i przys­tosowana do pol­s­kich warunków – stwor­zony przez pol­ską firmę Bina­rTech z Opola.

SpeedAlarm w statystykach:

AndroControl — kontroler urządzeń elektrycznych dla Androida

Dodano: 22.01.2010 Kategorie: Android, Aplikacje - pozostałe, Aplikacje Android, Newsy, Video Tagi: ,

androcontrol-android

Andro­Con­trol to spec­jal­isty­czna aplikacja skierowana do tele­fonów z sys­te­mem Android. To, czym aplikacja wyróż­nia się spośród innych to przede wszys­tkim możli­wość sterowa­nia urządz­ni­ami elek­trycznymi z poziomu naszego tele­fonu. Jak przed­stawia video, zawarte w dal­szej części newsa, Andro­Con­trol potrafi sterować oświ­etle­niem w naszym domu. Oczy­wiś­cie nie do końca nasz tele­fon ma w całym pro­ce­sie udział — by wszys­tko sprawnie dzi­ałało potrzebny jest sterownik z którym komu­nikuje się aplikacja.

Ovi Store w pełni zintegrowane z telefonami Nokia N900

Dodano: 12.01.2010 Kategorie: Aplikacje - pozostałe, Maemo, Newsy, Nokia, Video Tagi: , ,

nokia-n900-ovi-store

To z pewnoś­cią bardzo ciepła infor­ma­cja dla wszys­t­kich użytkown­ików tele­fonów Nokia N900 z sys­te­mem Maemo 5. Nokia otworzyła i zin­te­growała w pełni wirtu­alny sklep Ovi Store na rzecz właś­ci­cieli właśnie tych telefonów.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002