apple-watch

One more thing – powiedział Tim Cook i wtedy zaprezen­tował coś nowego iZe­garek, czyli Apple Watch. Za nami kon­fer­encja Apple, na której zaprezen­towane zostały aż trzy nowe pro­dukty – iPhone 6, iPhone 6 Plus oraz zegarek Apple Watch. Można śmi­ało stwierdzić, że jeśli chodzi o nowe smart­fony to pre­miera odbyła się już dobry miesiąc temu a wczo­ra­jszy dzień był tylko ofic­jal­nym potwierdze­niem wszys­t­kich plotek. Skupmy się zatem na nowościach :)

Może na samym początku odniosę się do tytułu wpisu – niestety Apple tym razem nie zach­wyciło. Jest to gadżet, który gdzieś na rynku już się pokazał i póki co przeciera szlaki. Mowa tutaj cho­ci­ażby o Sam­sungu Galaxy Gear czy też now­icjuszach: Motorola Moto 360, Sony Smart­Watch 3 czy też LG G Watch R. Każda z tych firm zaprezen­towała już swoją biżu­terię i każda ma szansę stać numerem jeden w sprzedaży, choć jak wiemy sta­jąc w szranki z Apple trzeba być przy­na­jm­niej kilka razy lep­szym – mar­ket­ing w tym przy­padku sprzeda wszystko.

Prze­jdźmy do samego zegarka od Apple – pros­tokątny ekran na którym wyświ­etla się godz­ina, szafirowe szkło, met­alowa obu­dowa i pasek w zależności od wer­sji (gumowy, skórzany, plas­tikowy lub stalowy). Ważnym ele­mentem zegarka jest pokrętło zna­j­du­jące się z boku zegarka, które ma poma­gać w naw­igacji po małym ekranie.

apple-watch-models

Zegarek Apple pełnić także funkcje oso­bis­tego asys­tenta – pomoże w dojś­ciu w wybrane miejsce poprzez mapy czy też przekaże nam odpowied­nie infor­ma­cję na temat filmu, muzyki czy też powiadomienia z por­tali społecznoś­ciowych. Wszys­tko to łączy jeden wspólny mianownik, jakim jest konieczność uży­cia iPhone’a w tym przy­padku (GPS, WiFi). Jak się okazuje bez tele­fonu, zegarek staje się nor­mal­nym zegarkiem z logiem Apple.

apple-watch-color

Choć Apple nie podało jeszcze pełnej specy­fikacji – zegarek ma się pojawić w sprzedaży dopiero na początku przyszłego roku, to wspom­ni­ano o ważnej kwestii jaką jest konieczność częstego ład­owa­nia. Jak we wszys­t­kich pro­duk­tach Apple, także tutaj nie odpoczniemy od ład­owarki – będziemy musieli już uży­wać codzi­en­nie. Co ważne zegarek będzie ład­owany induk­cyjnie poprzez złącze Mag Safe.

Sercem Apple Watch mają być aplikacje, jakże ważne z punktu widzenia każdego użytkown­ika. Oprócz aplikacji społecznoś­ciowych, zegarek będzie miał także wbu­dowaną usługę Siri oraz inne rozwiąza­nia, które znane nam są już z iPhone’a. Nowum będzie możli­wość płace­nia za pomocą zegarka poprzez usługę Apple Pay  — niestety wiadomo tylko tyle, że ma być ona dostępna w USA (pewnie jako pro­gram pilotażowy).

apple-watch-color-2

Oso­biś­cie nie jestem do końca przeko­nany do iWatcha, a gdy jeszcze dodamy cenę – od 350$ i konieczność posi­ada­nia iPhone’a w wer­sji od  5 wzwyż to robi się nieciekawie. Warto jed­nak poczekać na pier­wsze recen­zje tego pro­duktu, bo zdaje się, że jego siła tkwi we wnętrzu. Na to jed­nak przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać – sprzedaż staruje dopiero na początku 2015 roku.

Ciekawe? Podziel się!