facebook-new

Aplikacja Face­book Beta przez­nac­zona dla sys­temu Win­dows Phone 8 otrzy­mała nową aktu­al­iza­cję. Zobacz, co uległo zmianie!

Miło słyszeć, że aplikacja Face­book Beta otrzy­muje coraz to nowsze aktu­al­iza­cje. Od niedawna można pokusić się o stwierdze­nie, że już prawie nie ustępuje swoim odpowied­nikom z Androida i iOS–a. Ostat­nia aktu­al­iza­cja do wer­sji v8.3.0.4. wprowadza kilka kos­me­ty­cznych zmian w inter­fe­jsie, poprawia pręd­kość wczy­ty­wa­nia się poszczegól­nych ele­men­tów oraz łata parę nowo odkry­tych niedoróbek.

Pełen changelog dla tej wer­sji nie został podany. Inaczej było w przy­padku jed­nej z ostat­nich aktu­al­iza­cji, która wniosła następu­jące nowości:

  • Zak­tu­al­i­zowany design
  • Usprawniona wyda­jność
  • Możli­wość udostęp­nienia klipów wideo
  • Dodane wspar­cie dla nowych języków
  • Wspar­cie dla aplikacji Messenger
  • Strona szczegółów wiadomości

Face­book dla Win­dows Phone 8 dostępny jest w dwóch odmi­anach: zwykłej, oraz beta. Zde­cy­dowanie bardziej pole­cam tę drugą. Jest bardziej funkcjon­alna, oraz — jak na betę dość paradok­sal­nie — bardziej sta­bilna. Obie wer­sje są dar­mowe i zostały stwor­zone przez Microsoft.

Face­book Beta — Download

Via

Ciekawe? Podziel się!