2014-07-23 12.07.21

Sklep Google Play właśnie otrzy­mał aktu­al­iza­cję do wer­sji 4.9.13. Zmienia ona wygląd tak, by odpowiadał sty­lowi Mate­r­ial Design zaprezen­towanemu wraz z pre­mierą Androida L.

Google Play już do tej pory wyglą­dał i dzi­ałał bez zas­trzeżeń. Niek­tórzy mogliby zas­tanaw­iać się, dlaczego popraw­iać coś, co jest dobre. Wystar­czy jed­nak spo­jrzeć na zmi­any — są świetne. Google udało się znacznie ulep­szyć to, co i tak było dobre.

Tak naprawdę zmi­anie uległo jedynie okno szczegółów na temat danych mediów, jak aplikacji, albumu czy filmu. Nowy lay­out czer­pie wzorce ze stylu Mate­r­ial Design. Jest płasko, czysto, lecz z więk­szymi grafikami oraz miłymi dla oka ikonkami. Do tego doszły też schludne ani­macje spraw­ia­jące, że w ruchu nowy wygląd Google Play plusuje jeszcze bardziej.

Jeśli nie otrzy­mal­iś­cie aktu­al­iza­cji automaty­cznie, może­cie pobrać za pomocą tej wstawki wyko­nanej przez Android Police.

Via

Ciekawe? Podziel się!