shield

Aż trzech różnych pro­du­cen­tów dzisiejszego dnia przed­staw­iło swoje nowe urządzenia mobilne. Wśród nich znalazła się Nvidia ze swoim tabletem przez­nac­zonym głównie dla graczy.

Od dzisiaj mieszkańcy Stanów Zjed­noc­zonych mogą składać zamówienia w przed­sprzedaży na nowy tablet Nvidii. Urządzenia zostaną rozesłane chęt­nym 29 lipca i w tym samym dniu Shield Tablet pojawi się w Kanadzie. Mieszkańcy Europy poczekają trochę dłużej, bo do 14 sierpnia.

Nvidia Shield Tablet nie jest żadną niespodzianką z powodu kom­plet­nego prze­cieku, który trafił do sieci ostat­niej soboty. Charak­teryzuje się SoC Nvidia K1 z grafiką o 192 rdzeni­ach, 2 GB RAM-u, ośmiocalowym ekranem o rozdziel­czości 1920 x 1200 pik­seli oraz dostęp­noś­cią wer­sji z łącznoś­cią LTE. Miłym dodatkiem jest spec­jalna funkcja umożli­wia­jąca stream­ing gier z kom­put­era oso­bis­tego oraz możli­wość podłączenia dedykowanego, bezprze­wodowego pada bez żad­nych zauważal­nych opóźnień. Dodatkowym akce­so­rium będzie Direct­Sty­lus 2, czyli całkiem zaawan­sowany sty­lus na wzór tego z Sam­sungów Galaxy Note.

Nvidia Shield Tablet w swo­jej naj­tańszej wer­sji (16 GB, WiFi) kosz­tuje 299$. Sto dolarów więcej zapłacimy za model 32GB LTE. Kole­jnym wydatkiem jest bezprze­wodowy kon­troler do gier kosz­tu­jący 59$. Dedykowana pod­stawka pod tablet to z kolei 39$.

 Via

Ciekawe? Podziel się!