zte

Obec­nie każdy duży pro­du­cent smart­fonów z Androi­dem posi­ada swoją nakładkę zmieni­a­jącą wygląd sys­temu. ZTE jed­nak postanow­iło z tym skończyć i w swoich przyszłych smart­fonach umieści Google Now Launchera.

Macie dość ekranów głównych przeład­owanych zbęd­nymi infor­ma­c­jami? Jeśli przekłada­cie wyda­jność ponad chęć dowiedzenia się, kto z naszych zna­jomych dodał nowe zdję­cia, powin­niś­cie ucieszyć się z decyzji ZTE. Ta firma postanow­iła, że jej kole­jne smart­fony i tablety będą wyposażone w Google Now Launcher. Oznacza to, że ich ekran główny w niczym nie będzie różnił się od tego z Nexusów.

Czy to dobrze? To zależy od oso­bistych pref­er­encji użytkown­ika. W każdym razie wiąże się to z mniejszą wagą sys­temu, popraw­ioną wyda­jnoś­cią, schlud­nym i czystym wyglą­dem oraz uniknię­ciem niedoróbek w nakładce (wsza­kże launcher Google’a jest dopra­cow­any znacznie bardziej, od nakładek pro­du­cen­tów tele­fonów). Możliwe, że ułatwi to szyb­sze wypuszczanie aktu­al­iza­cji sys­te­mowych. A tym, którzy będą potrze­bować zmian, pozostaną inne launch­ery do pobra­nia ze Sklepu Play.

Via

Ciekawe? Podziel się!