Nokia-

Wczo­raj poin­for­mowal­iśmy, że Microsoft postanowił porzu­cić prace nad serią tele­fonów z Androi­dem o nazwie Nokia X. Niestety, ten sam los podzielą budże­towe komórki Nokia Asha i S40. Czy to koniec dla Nokii?

Myśląc o Nokii zazwyczaj mamy przed sobą obraz Lumii z Win­dows Phonem. Prawda jest jed­nak taka, że cią­gle najlep­szą sprzedażą odz­naczają się naj­tańsze mod­ele tej firmy, a więc te korzys­ta­jące z plat­formy S40. W kra­jach takich, jak Nige­ria, RPA, Indie czy Brazylia komórki te sprzedają się niezwykle dobrze za sprawą niskiej ceny i niezawodności.

Niestety, w liś­cie do wszys­t­kich pra­cown­ików Microsoftu pojaw­iła się wzmi­anka doty­cząca tego, że Nokia przes­tanie zaj­mować się tele­fon­ami Nokia Asha i S40. Wszys­tkie siły zostaną sku­pi­one na pracy przy smart­fonach z sys­te­mem Win­dows Phone.

Nokia_Asha

 

Nie są to dobre wieści. Wygląda to jak ostatni gwóźdź do trumny dla fińskiego pro­du­centa. Wcześniejsze doniesienia mówiły o tym, że Microsoft ma w planach nazy­wać swoje przyszłe smart­fony Nokia by Microsoft i zapewne po paru urządzeni­ach zarząd zde­cy­duje się na ponowną zmi­anę, pozby­wa­jąc się nazwy Nokia.

Via

Ciekawe? Podziel się!