Sony-Xperia-Z31

Sony Xpe­ria Z3 otrzy­mała cer­ty­fikat Fed­er­al­nej Komisji Łączności, który upoważ­nia wdroże­nie jej do sprzedaży na tere­nie Stanów Zjed­noc­zonych. Oznacza to, że pre­miera tego mod­elu musi być już blisko.

Fed­er­alna Komisja Łączności (znana także pod skrótem FCC) jest państ­wową agencją, która nadaje cer­ty­fikaty urządzeniom teleko­mu­nika­cyjnym upraw­ni­a­jące ich sprzedaż na tere­nie Stanów Zjed­noc­zonych. Oznacza to, że każdy z gotowych smart­fonów przed swoją ofic­jalną pre­mierą musi prze­jść przez ręce urzęd­ników z FCC, co umożli­wia niekon­trolowany wyciek infor­ma­cji na ich temat.

xpera

Sony Xpe­ria Z3 jest jedną z komórek, której cer­ty­fikacja nie uszła bez inter­ne­towego rozgłosu. Do sieci prze­dostały się doku­menty z FCC przed­staw­ia­jące umiejs­cowie­nie slotu na kartę SIM. Amerykańska odmi­ana tego smart­fona otrzyma dostęp do łączności Dual WiFI a/b/g/n/ac, Blue­tooth, NFC oraz LTE. Europe­jska odmi­ana nie powinna się pod tym wzglę­dem różnić w niczym.

Pre­miery powin­niśmy się spodziewać 5 wrześ­nia, pod­czas targów IFA 2014 w Berlinie.

Via

Ciekawe? Podziel się!