s4zoom

Kole­jny smart­fon Sam­sunga otrzy­mał aktu­al­iza­cję sys­te­mową. Tym razem mod­elem jest Sam­sung Galaxy S4 Zoom, a wer­sją sys­temu Android 4.4.2 KitKat.

Sam­sung Galaxy S4 Zoom został zaprezen­towany w czer­wcu 2013 roku i jest odmi­aną Sam­sunga Galaxy S4 charak­teryzu­jącą się przede wszys­tkim ulep­szonym aparatem cyfrowym. Specy­ficzna kon­strukcja sprawia, że urządze­nie to przy­pom­ina bardziej kon­wencjon­alną cyfrówkę niż smart­fona, choć umożli­wia prowadze­nie rozmów tele­fon­icznych. Nie jest to jed­nak sprzęt dla każdego z powodu niezręcznych wymi­arów. Łatwo się domyślić, że tar­getem są domorośli fotografowie mający potrzebę korzys­ta­nia z opty­cznego zoomu.

Galaxy S4 Zoom początkowo posi­adał sys­tem Android 4.2.2 Jelly Bean. Teraz Sam­sung udostęp­nił paczkę uak­tu­al­ni­a­jącą sys­tem do Androida 4.4.2 KitKat. Kilkoma z wprowad­zonych zmian są:  lep­sza opty­mal­iza­cja, nowy pasek powiadomień, wspar­cie dla parowa­nia z drukarkami bezprze­wodowymi i popraw­iony interfejs.

Aktu­al­iza­cja jest gotowa do pobra­nia z poziomu ustaw­ień systemowych.

Via

Ciekawe? Podziel się!