satya

Prezes Microsoftu, Satya Nadella, rozesłał pra­cown­ikom Microsoftu wiado­mość infor­mu­jącą o następst­wach wewnętrznych trans­for­ma­cji w fir­mie. Aż 18 tysięcy osób straci pracę. Dodatkową wiado­moś­cią jest to, że seria urządzeń Nokia X przes­tanie być kontynuowana.

Następst­wem tego, że Microsoft nabył Nokię zostało zdublowanie wielu stanowisk oraz pow­stanie ogól­nego chaosu orga­ni­za­cyjnego. Nie ma w tym nic dzi­wnego — w końcu w jed­nej chwili ilość pra­cown­ików giganta z Red­mond pod­niosła się o ponad 10 tys. Niezbęd­nym krok­iem było doko­nanie zmian w orga­ni­za­cji w fir­mie tak, by mogła dzi­ałać sprawnie i efek­ty­wnie. Dla wielu osób będzie to ciężki cios, gdyż już wiadomo, że aż 18 tys. osób straci pracę w najbliższym czasie.

Jest to ofic­jalna infor­ma­cja, która została rozesłana drogą mailową każdemu z pra­cown­ików Microsoftu, wlicza­jąc w to dział Nokia Devices and Ser­vices. Pod­pisał się pod nią prezes firmy, Satya Nadella.

Z kolei Stephen Elop dostar­czył kole­jnej infor­ma­cji: seria smart­fonów Nokia X przes­taje być kon­tyn­uowana i osoby pracu­jące nad nią od tej pory zaczną zaj­mować się tele­fon­ami z sys­te­mem Win­dows Phone. Elop pod­kreśla, że wszys­tkie pro­ce­dury z tym związane zostaną wyko­nane w try­bie natychmiastowym.

Via

 

Ciekawe? Podziel się!