lv

Win­dows Phone 8.1 wkrótce może otrzy­mać małą aktu­al­iza­cję. Dane zapisane w logach bench­marka WPBench wskazują na to, że Microsoft już teraz tes­tuje nowy build systemu.

Obec­nie najbardziej aktu­alną odmi­aną sys­temu Win­dows Phone dostępną pub­licznie jest build o nazwie 8.10.10532. Ist­nieje także nowsza wer­sja, przez­nac­zona dla dewelop­erów i twór­ców aplikacji o numerze 8.10.12397.

Dane z bench­marka WPBench wykazały, że w ciągu ostat­nich 5 dni w tym bench­marku pojaw­iła się jeszcze nowsza wer­sja Win­dows Phone’a — 8.10.14130. Wniosek nasuwa się sam — Microsoft ukończył prace związane z tworze­niem nowego update’a sys­temu i rozpoczęła się faza testów mająca na celu wye­lim­i­nowanie ewen­tu­al­nych niedoróbek i błędów.

Doniesienia mówią, że build 8.10.14130 przyniesie możli­wość naty­wnego tworzenia fold­erów z poziomu menu głównego, bez udzi­ału zewnętrznej aplikacji. Kole­jną nowoś­cią ma być możli­wość pod­wo­je­nia wysokości żywych kafelek. Aktu­al­iza­cja ma nade­jść w przyszłym miesiącu.

Via

Ciekawe? Podziel się!