oneplus

Kilka dni temu Evleaks na Twit­terze opub­likował infor­ma­cję, że firma One­Plus pracuje nad swoim pier­wszym tabletem. W tej sprawie głos zabrali sami przed­staw­iciele One­Plus, którzy zde­men­towali tę plotkę.

One­Plus to firma założona przez byłego prezesa Oppo, jed­nego z najwięk­szych chińs­kich pro­du­cen­tów smart­fonów klasy pre­mium. Obec­nie zrzesza sztab składa­jący się z wielu doświad­c­zonych członków, byłych pra­cown­ików konkurencji. Swoim pier­wszym smart­fonem One­Plus One udowod­nili, że możliwe jest stworze­nie niesamowicie moc­nego smart­fona kosz­tu­jącego nawet o połowę mniej, niż konkuren­cyjne mod­ele o podob­nej (a nawet słab­szej!) specyfikacji.

Prob­lemy zaczęły się wów­czas, gdy zbliżała się data pre­miery. Mnóstwo ludzi wyraz­iło chęć kupna One­Plus One, lecz firma nie była w stanie wypro­dukować tak dużej liczby urządzeń. Chętni mogą zapisać się w kole­jce po smart­fona; miały miejsce także różnego rodzaju akcje pro­mo­cyjne, w których do wygra­nia było kilka tych smart­fonów. Jed­nakże, do tej pory jedynie wybrani mieli okazję otrzy­mać One­Plus One, a ofic­jalna pre­miera cią­gle jest prze­suwana. Być może z racji tego firma stara się skupić na dys­try­bucji, zami­ast na opra­cowywa­niu kole­jnych urządzeń.

BrkITq1IUAETnHH

Evleaks niedawno udostęp­nił zrzut ekranu ze strony pro­du­centa wskazu­jący na to, że wkrótce powin­niśmy spodziewać się pre­miery tabletu One­Plus Tab. Zarząd firmy oświad­czył, że dowód ten jest fotoma­nip­u­lacją i w tym roku One­Plus na pewno nie wypuści tabletu.

Nie oznacza to jed­nak, że One­Plus nigdy nie wypuści One­Plus Taba. Dowiedzieliśmy się tylko, że pre­miera na pewno nie nastąpi w tym roku.

Via

Ciekawe? Podziel się!